Vedci odhalili dlho nevysvetliteľnú záhadu, ktorá sa týkala samovrážd veľrýb

Lenka Sidorová / 31. januára 2019 / Eko

  • Veľ­ryby sú ohro­zený druh. Zis­tilo sa, že ich za­bí­jajú aj ar­mádne so­nary
  • Ok­rem toho sú pre Ja­pon­cov ob­ľú­be­nou po­chúť­kou a opäť ob­no­vili ich lov
  • Veľ­ryby sú ohro­zený druh. Zis­tilo sa, že ich za­bí­jajú aj ar­mádne so­nary
  • Ok­rem toho sú pre Ja­pon­cov ob­ľú­be­nou po­chúť­kou a opäť ob­no­vili ich lov

Špa­niel­skym ved­com sa po­da­rilo od­ha­liť prí­činu toho, prečo sa veľ­ryby vr­hajú na breh, kde po­tom umie­rajú. Tieto sa­mov­raždy boli dlho ne­vys­vet­li­teľ­nou zá­ha­dou.

Uká­zalo sa, že na vine sú najmä ar­mádne so­nary, ktoré pod hla­di­nou vy­sie­lajú zvuky s hla­si­tos­ťou až 190 de­ci­be­lov. Na pod­mor­ské ži­vo­čí­chy pô­sobí priamo 120 de­ci­be­lov, čo sa dá pri­rov­nať k vý­strelu z dela. Ve­deckú štú­diu, ktorá to tvrdí, pub­li­ko­vali v ča­so­pise Pro­ce­e­dings of the Ro­yal So­ciety B. 

O ne­ga­tív­nych dô­sled­koch zvu­ko­vých vĺn z vo­jen­ských so­na­rov na pod­mor­ský svet sa ve­delo už skôr. Veľ­ryby sa pred zvu­kom sna­žia utiecť, pri­čom pre­plá­vajú nie­koľko ki­lo­met­rov. Nie­kedy sa utie­kajú do hl­bín, ino­kedy na súš.

To, čo veľ­ryby pri sil­nom zvuku za­ží­vajú, mor­skí bio­ló­go­via pri­rov­ná­vajú k de­kom­pres­nej cho­robe v ľudí. Ne­pri­ro­dzene silný hluk zvie­ra­tám spô­so­buje, že sa im do krvi uvoľ­ňujú bub­liny du­síka. Ná­sled­kom je kr­vá­ca­nie i po­ško­de­nie vnú­tor­ných or­gá­nov. To vy­svet­ľuje zvlášt­nosť, že ve­te­ri­nári po pitve u mŕt­vych zvie­rat ni­kdy ne­ob­ja­vili von­kaj­šie zra­ne­nia, cho­roby či in­fek­cie.

Je­den z naj­ma­sív­nej­ších úhy­nov veľ­rýb sa stal v roku 2002 na os­tro­voch pri Ka­nade po­čas ná­mor­ného cvi­če­nia NATO. „V prie­behu nie­koľ­kých ho­dín od na­sa­de­nia so­naru sa zvie­ratá za­čali ob­ja­vo­vať na bre­hoch,“ uvá­dza hlavná au­torka štú­die Yara Ber­naldo de Qu­iros. Ochra­nári vy­zvali vlády, aby v oce­ánoch roz­ší­rili zóny, v kto­rých bude pla­tiť zá­kaz po­u­ží­va­nia so­na­rov.

Ok­rem so­na­rov môže veľ­ryby na breh vy­hnať aj hlad, de­z­orien­tá­cia, zdra­votný stav alebo pre­dá­tori.

Vr­ha­nie sa veľ­rýb na breh bolo ke­dysi veľmi zried­kavé. V 60. ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia za­čala ar­máda USA a ich spo­jenci z NATO pri hliad­ko­vaní a po­čas vo­jen­ských ná­mor­ných cvi­čení po­u­ží­vať nový druh so­naru známy pod skrat­kou MFAS. Po­čas stu­de­nej vojny s ním hľa­dali so­viet­ske po­norky.

Pridať komentár (0)