Vedci vyvinuli kvapalné palivo, ktoré funguje na neobvyklej chemickej reakcii

Lenka Sidorová / 13. novembra 2018 / Eko

  • So­lárne te­pelné pa­livo od­štar­to­valo novú ka­pi­tolu v ze­le­nej ener­ge­tike
  • Špe­ciálne za­ria­de­nie pre­mieňa sl­nečné svetlo na teplo, ktoré vďaka ne­ob­vyk­lej che­mic­kej re­ak­cii do­káže skla­do­vať 18 ro­kov
  • So­lárne te­pelné pa­livo od­štar­to­valo novú ka­pi­tolu v ze­le­nej ener­ge­tike
  • Špe­ciálne za­ria­de­nie pre­mieňa sl­nečné svetlo na teplo, ktoré vďaka ne­ob­vyk­lej che­mic­kej re­ak­cii do­káže skla­do­vať 18 ro­kov

So­lárna ener­gia síce nie je nič nové, ale stále v tejto ob­lasti možno na­pre­do­vať a vy­užiť tento zdroj efek­tív­nej­šie. Vedci z Chal­mers Uni­ver­sity of Tech­no­logy vo Švéd­sku vy­vi­nuli špe­ciálnu kva­pa­linu, ktorú na­zvali so­lárne te­pelné pa­livo – do­káže skla­do­vať ener­giu zo slnka viac ako de­sať ro­kov.

„So­lárne te­pelné pa­livo je ako do­bí­ja­teľná ba­té­ria, ale na­miesto elek­tric­kej ener­gie pre­mieňa sl­nečné svetlo na teplo a uvoľ­ňuje ho podľa po­treby,“ po­ve­dal pre NBC News Jeff­rey Gross­man, in­ži­nier pra­cu­júci s tý­mito ma­te­riálmi na MIT.

Te­ku­tina sa na­chá­dza v pries­vit­ných rú­rach, ktoré sú sú­čas­ťou za­ria­de­nia tvo­re­ného kon­káv­nym ref­lek­to­rom. Mo­le­kuly v te­ku­tine sa skla­dajú z uhlíka, vo­díka a du­síka. Keď sú ožia­rené sl­neč­ným svet­lom, sprá­vajú sa ne­ob­vykle: väzby me­dzi ich ató­mami sa pre­sku­pia a pre­me­nia na ener­gi­zo­vanú novú ver­ziu sa­mého seba na­zý­vanú izo­mér. Te­ku­tina sa po­tom skla­duje pri iz­bo­vej tep­lote s mi­ni­mál­nou stra­tou ener­gie.

Ener­gia zo slnka je tak za­chy­tená me­dzi sil­nými che­mic­kými väz­bami izo­méru a zo­stane tam, aj keď sa mo­le­kula oc­hladí na iz­bovú tep­lotu. Keď je ener­gia po­trebná, na­prí­klad v noci alebo po­čas zimy, kva­pa­lina sa jed­no­du­cho za­čne čer­pať cez ka­ta­ly­zá­tor, ktorý vra­cia mo­le­kulu do jej pô­vod­nej formy, pri­čom uvoľní ener­giu vo forme tepla. Touto tech­no­ló­giou možno do­siah­nuť tep­lotu 63 stup­ňov Cel­zia a môže slú­žiť na vy­ku­ro­va­nie by­tov, ohrie­va­nie vody, su­šičku bie­lizne a mnoho iného. Po vy­užití sa te­ku­tina vráti do za­ria­de­nia na stre­che a celý cyk­lus opäť po­kra­čuje.

„Ener­gia v tomto izo­méri môže byť ulo­žená až 18 ro­kov,“ uvie­dol Kas­per Moth-Po­ul­sen z tímu, ktorý skúma na­no­ma­te­riály na Chal­mers Uni­ver­sity. „Keď došlo k po­u­ži­tiu ener­gie, zis­tili sme, že teplo, ktoré sme zís­kali, je omnoho väč­šie, ako sme si od­vá­žili dú­fať,“ do­dal.

Pro­to­typ ener­ge­tic­kého sys­tému, umiest­nený na stre­che uni­ver­zit­nej bu­dovy, bol skúš­kou no­vej špe­ciál­nej te­ku­tiny a podľa ved­cov tento ob­jav pri­nie­sol po­zor­nosť mno­hých in­ves­to­rov.

„Ne­dávno sme do­siahli veľa zá­sad­ných po­kro­kov a dnes máme ener­ge­tický sys­tém bez emi­sií, ktorý fun­guje celý rok,“ po­ve­dal Moth-Po­ul­sen.

Vedci tvr­dia, že ich kva­pa­lina môže na je­den ki­lo­gram ab­sor­bo­vať až 250 wat­tov ener­gie, čo je dvoj­ná­so­bok ener­ge­tic­kej ka­pa­city ba­té­rií Tesla Po­wer­wall.

Stále však je čo zlep­šo­vať. Vedci sa dom­nie­vajú, že pri správ­nych ma­ni­pu­lá­ciách môžu z tohto sys­tému zís­kať ešte viac tepla, naj­me­nej o 110 stup­ňov Cel­zia viac.

„Máme ešte veľa práce, za­tiaľ sa nám sys­tém po­da­rilo spus­tiť, te­raz mu­síme za­bez­pe­čiť opti­málny vý­kon,“ do­dal Moth-Po­ul­sen.

Ak všetko pôjde podľa plánu, Moth-Po­ul­sen si myslí, že tech­no­ló­gia by mohla byť k dis­po­zí­cii na ko­merčné účely do 10 ro­kov. Naj­nov­šia štú­dia bola uve­rej­nená v ča­so­pise Energy & En­vi­ron­men­tal Science.

Zdroj: www.nbc­news.com

Pridať komentár (0)