Vede­li ste o Goog­le, že.. ?

Lukáš Gašparík jr. / 15. februára 2015 / Zaujímavosti

Asi málo­kto­rí z vás vedia o tom, že prvý a pôvod­ný názov Goog­le bol Back­Rub. A toto je iba začia­tok zau­jí­ma­vých fak­tov, kto­ré sa dozvie­te v nasle­du­jú­cej info­gra­fi­ke, kto­rá obsa­hu­je 26 fak­tov o Goog­le, kto­ré tušil iba málo­kto.

Zdrojentrepreneur.com 

Pridať komentár (0)