Vedeli ste o Google, že.. ?

Lukáš Gašparík jr. / 15. februára 2015 / Zaujímavosti

Asi málo­ktorí z vás vedia o tom, že prvý a pôvodný názov Google bol Back­Rub. A toto je iba začia­tok zau­jí­ma­vých fak­tov, ktoré sa dozviete v nasle­du­jú­cej info­gra­fike, ktorá obsa­huje 26 fak­tov o Google, ktoré tušil iba málo­kto.

Zdrojentrepreneur.com 

Pridať komentár (0)