Vedo­mie by moh­lo byť novým sku­pen­stvom

Martina Horváthová / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vedo­mie je nie­čo, o čom ved­ci veľ­mi radi hovo­ria. Nevi­dí­me ho, nemô­že­me sa ho dot­knúť a napriek sna­hám výskum­ní­kov ho nie je mož­né ani vyčís­liť. Vo vede pla­tí, že ak nedo­ká­že­te nie­čo zme­rať, je ťaž­ké to vysvet­liť. Ale kaž­dý z nás vie, že vedo­mie exis­tu­je a robí nás ľuď­mi. Ved­ci teda navrh­li, že je mož­né uva­žo­vať o vedo­mí ako o novom sta­ve hmo­ty.

Aby sme v tom mali jas­no, zatiaľ je to na úrov­ni hypo­té­zy. Ale aj táto hypo­té­za je súčas­ťou malých pokro­kov v teore­tic­kej fyzi­ke a neuro­ve­de, pokú­siť sa určiť základ­né prin­cí­py vedo­mia s cie­ľom pozo­ro­va­nia. Hypo­té­za bola prvý­krát pred­sta­ve­ná v roku 2014 koz­mo­ló­gom a teore­tic­kým fyzi­kom Maxom Teg­mar­kom, kto­rý vyjad­ril, že exis­tu­je sku­pen­stvo, rov­na­ko ako pev­né, kva­pal­né, či plyn­né, v kto­rom sú ató­my uspo­ria­da­né tak, aby spra­co­vá­va­li infor­má­cie a vied­li k sub­jek­ti­vi­te, teda vedo­miu.

maxtegmark

foto: masspeaceaction.org

Táto hmo­ta by mala dostať názov Pre­cep­tro­nium. Teg­mark vysvet­ľu­je, že sprá­va­nie sku­pi­ny obrov­ské­ho počtu ató­mov závi­sí od cha­rak­te­ru ich uspo­ria­da­nia a tu nastá­va roz­diel v uspo­ria­da­ní pri plyn­ných, teku­tých a tuhých lát­kach. Čiže vedo­mie mož­no chá­pať ako ďal­šie sku­pen­stvo. Rov­na­ko ako exis­tu­je množ­stvo dru­hov teku­tín, exis­tu­je aj mno­ho typov vedo­mia. Avšak Teg­mark nenaz­na­ču­je, že nie­kde v našich moz­goch sú umiest­ne­né zhlu­ky pre­cep­tro­nia a pro­stred­níc­tvom našich žíl nám odo­vzdá­va­jú pocit sebau­ve­do­me­nia. Namies­to toho tvr­dí, že vedo­mie môže byť inter­pre­to­va­né ako mate­ma­tic­ký vzo­rec, a teda výsle­dok urči­tej sady mate­ma­tic­kých pod­mie­nok. Tvr­dí, že rov­na­ko ako môžu byť dané mate­ma­tic­ké pod­mien­ky pre stav hmo­ty ako je para, či ľad, môže sa tak stať aj v prí­pa­de vedo­mia.

79dde7a247e456e1006c07f615758e68-1000x667x1

foto: emaze.com

Zis­tiť čo je potreb­né pre pro­duk­ciu rôz­nych sta­vov vedo­mia v súla­de s pozo­ro­va­teľ­ný­mi a mera­teľ­ný­mi pod­mien­ka­mi by nám moh­lo pomôcť pocho­piť, čo vedo­mie zna­me­ná pre člo­ve­ka, opi­cu, blchu, či super­po­čí­tač. Teg­mar­kov nápad bol inšpi­ro­va­ný prá­cou neuro­ved­ca Tono­ni­ho, kto­rý ešte v roku 2008 navrhol, že ak chce­me doká­zať vedo­mie, musia sa pre­uká­za dve črty. Prvou je, že vedo­má bytosť musí byť schop­ná ukla­dať, spra­co­vať a oži­vo­vať veľ­ké množ­stvo infor­má­cií. Dru­há vysvet­ľu­je, že tie­to infor­má­cie musia byť začle­ne­né do jed­not­né­ho cel­ku.

Ak ťa napad­lo, že v takom­to prí­pa­de by mohol mať aj počí­tať svo­je vlast­né vedo­mie, je to pres­ne to, kam Tono­ni mie­ri. Vypo­čí­tal že tie­to zábles­ky vedo­mia sa nemu­sia nevy­hnut­ne rov­nať vedo­mým sys­té­mom. Pri tej­to teórii pri­šiel s jed­not­kou zva­nou “fí” ale­bo ϕ, kto­rá by moh­la byť pou­ži­tá na mera­nie vedo­mia kon­krét­ne­ho sub­jek­tu. Po tom­to pri­šiel Teg­mark s návrhom o exis­ten­cii dvoch typov látok. Prvou z nich je Com­put­ro­nium, kto­rá spĺňa požia­dav­ku na schop­nosť ukla­dať, spra­co­vá­vať a oži­vo­vať infor­má­cie. Dru­hou je Per­cep­tro­nium, kto­ré síce spĺňa vyš­šie spo­me­nu­tú požia­dav­ku, ale záro­veň tvo­rí jed­not­ný celok. A tu vzni­ká 5 základ­ných prin­cí­pov, kto­ré by moh­li byť pou­ži­té pri roz­li­šo­va­ní vedo­mej hmo­ty od iných fyzi­kál­nych sys­té­mov – infor­má­cia, integ­rá­cia, nezá­vis­losť, dyna­mi­ka a funkč­ný prin­cíp.

mind-control-1

foto: lifeunloaded.com

Síce nemá­me veľa infor­má­cií o tom, čo vedo­mie vlast­ne je, ale pod­ľa mno­hých neuro­ved­cov a teore­ti­kov je čím ďalej prav­de­po­dob­nej­šie, že je to nie­čo, čo tre­ba brať do úva­hy. Ak je vedo­mie naozaj neod­byt­nou črtou vyso­ko integ­ro­va­nej sie­te, potom exis­tu­je prav­de­po­dob­nosť, že všet­ky sys­té­my, teda všet­ky bytos­ti s moz­gom majú aspoň mini­mál­nu for­mu vedo­mia. To by zna­me­na­lo, že vedo­mie nie je cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kom len pre ľudí.

Zdroj: sciencealert.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: lifehack.org

Pridať komentár (0)