Veľ­ká časť Nemec­ka je už schop­ná fun­go­vať na ener­giu z obno­vi­teľ­ný­ch zdro­jov

Christián Mikláš / 17. mája 2017 / Eko

zdroj: pexels.com/pexels.com

Nemci pat­ria medzi líd­rov európ­skej eko­no­mi­ky a urči­te neza­os­tá­va­jú ani v eko­ló­gii. Pred nedáv­nom sa im poda­ri­lo dosiah­nuť dôle­ži­tý míľ­nik v boji pro­ti glo­bál­ne­mu otep­ľo­va­niu. Kon­com aprí­la boli až 2/3 kra­ji­ny napá­ja­né ener­gi­ou z obno­vi­teľ­ný­ch zdro­jov.

Dve tretiny spotreby, boli pokryté slnečnou energiou s veternou energiou tesne na druhom mieste. Nemcom sa zároveň podarilo dostať množstvo spaľovaného uhlia na najnižšiu úroveň za posledné roky a jadrové elektrárne znížili výkon až o 40%.

foto: pexels.com

Podľa riaditeľa Agora Energiewende, Dr. Patrika Graichena, bude takýto stav do roku 2030 úplne bežný. Nemci dosahujú svoje ekologické ciele najmä vďaka vládnej politike Energiewende. V oblasti rozvíjania energetických zdrojov s nízkou produkciou uhlíka patrí táto politika medzi najrozsiahlejšie na svete. Krajina vďaka nej vloží približne 1,5 mld € do obnoviteľných zdrojov každý rok.

Nemci dúfajú, že táto iniciatíva prinesie svoje plody vo forme zníženia emisií skleníkových plynov o 40%. Zároveň veria, že množstvo emisií sa im podarí znížiť až o 80% do roku 2050. Kľúčovou časťou tohto ambiciózneho plánu je vyradenie všetkých jadrových elektrární z prevádzky do roku 2022.

foto: everypixel.com

,,V roku 2022 bude ukončené vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky, aby nám už v roku 2030 v ceste nestál žiaden problém," dodal Graichen. ,, Navyše si musíme bližšie posvietiť na neflexibilné staré tepelné elektrárne na uhlie. Spolu s ochranou životného prostredia a budúcimi obmedzeniami EÚ, sú toto ďalšie dôvody na ich odstránenie ešte v dohľadnej budúcnosti. "

Obnoviteľné zdroje v Nemecku vyprodukovali tak veľké množstvo energie, že jej cena sa krátkodobo pohybovala v záporných číslach. Toto znamená, že ľudia boli prakticky za spotrebu energie platení. Podobné správy síce potešia priemerného človeka, ale poukazujú aj na problémy prechodu na obnoviteľné zdroje energie.

foto: pexels.com

,, Z dlhodobého hľadiska budeme musieť vymyslieť nové technológie na zvládnutie nadmernej produkcie energie napríklad jej uskladnením, " povedal Monne Depraetere, analytik pre Bloomberg.

Mnoho krajín tiež nasleduje príklad a redukuje svoj negatívny efekt na životné prostredie. Spojené Kráľovstvo pred nedávnom zažilo prvý deň od priemyselnej revolúcie, kedy nespaľovalo uhlie.

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)