Veľ­ká časť Nemec­ka je už schop­ná fun­go­vať na ener­giu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov

Christián Mikláš / 17. mája 2017 / Eko

zdroj: pexels.com/pexels.com

Nemci pat­ria medzi líd­rov európ­skej eko­no­mi­ky a urči­te neza­os­tá­va­jú ani v eko­ló­gii. Pred nedáv­nom sa im poda­ri­lo dosiah­nuť dôle­ži­tý míľ­nik v boji pro­ti glo­bál­ne­mu otep­ľo­va­niu. Kon­com aprí­la boli až 2/3 kra­ji­ny napá­ja­né ener­gi­ou z obno­vi­teľ­ných zdro­jov.

Dve tre­ti­ny spot­re­by, boli pokry­té slneč­nou ener­gi­ou s veter­nou ener­gi­ou tes­ne na dru­hom mies­te. Nemcom sa záro­veň poda­ri­lo dostať množ­stvo spa­ľo­va­né­ho uhlia na naj­niž­šiu úro­veň za posled­né roky a jad­ro­vé elek­trár­ne zní­ži­li výkon až o 40%.

foto: pexels.com

Pod­ľa ria­di­te­ľa Ago­ra Ener­gie­wen­de, Dr. Pat­ri­ka Grai­che­na, bude taký­to stav do roku 2030 úpl­ne bež­ný. Nemci dosa­hu­jú svo­je eko­lo­gic­ké cie­le naj­mä vďa­ka vlád­nej poli­ti­ke Ener­gie­wen­de. V oblas­ti roz­ví­ja­nia ener­ge­tic­kých zdro­jov s níz­kou pro­duk­ci­ou uhlí­ka pat­rí táto poli­ti­ka medzi naj­roz­siah­lej­šie na sve­te. Kra­ji­na vďa­ka nej vlo­ží pri­bliž­ne 1,5 mld € do obno­vi­teľ­ných zdro­jov kaž­dý rok.

Nemci dúfa­jú, že táto ini­cia­tí­va pri­ne­sie svo­je plo­dy vo for­me zní­že­nia emi­sií skle­ní­ko­vých ply­nov o 40%. Záro­veň veria, že množ­stvo emi­sií sa im poda­rí zní­žiť až o 80% do roku 2050. Kľú­čo­vou čas­ťou toh­to ambi­ci­óz­ne­ho plá­nu je vyra­de­nie všet­kých jad­ro­vých elek­trár­ní z pre­vádz­ky do roku 2022.

foto: everypixel.com

V roku 2022 bude ukon­če­né vyra­ďo­va­nie jad­ro­vých elek­trár­ní z pre­vádz­ky, aby nám už v roku 2030 v ces­te nestál žia­den prob­lém,” dodal Grai­chen. „ Navy­še si musí­me bliž­šie posvie­tiť na nef­le­xi­bil­né sta­ré tepel­né elek­trár­ne na uhlie. Spo­lu s ochra­nou život­né­ho pro­stre­dia a budú­ci­mi obme­dze­nia­mi EÚ, sú toto ďal­šie dôvo­dy na ich odstrá­ne­nie ešte v dohľad­nej budúc­nos­ti. ”

Obno­vi­teľ­né zdro­je v Nemec­ku vypro­du­ko­va­li tak veľ­ké množ­stvo ener­gie, že jej cena sa krát­ko­do­bo pohy­bo­va­la v zápor­ných čís­lach. Toto zna­me­ná, že ľudia boli prak­tic­ky za spot­re­bu ener­gie pla­te­ní. Podob­né sprá­vy síce pote­šia prie­mer­né­ho člo­ve­ka, ale pou­ka­zu­jú aj na prob­lé­my pre­cho­du na obno­vi­teľ­né zdro­je ener­gie.

foto: pexels.com

Z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka bude­me musieť vymys­lieť nové tech­no­ló­gie na zvlád­nu­tie nad­mer­nej pro­duk­cie ener­gie naprí­klad jej usklad­ne­ním, ” pove­dal Mon­ne Dep­ra­e­te­re, ana­ly­tik pre Blo­om­berg.

Mno­ho kra­jín tiež nasle­du­je prí­klad a redu­ku­je svoj nega­tív­ny efekt na život­né pro­stre­die. Spo­je­né Krá­ľov­stvo pred nedáv­nom zaži­lo prvý deň od prie­my­sel­nej revo­lú­cie, kedy nespa­ľo­va­lo uhlie.

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)