Ven­tu­re kapi­tál v pra­xi

Andrej Kiska / 27. marca 2014 / Lifehacking

Ako vlast­ne ven­tu­re kapi­tál (rizi­ko­vý kapi­tál) naozaj fun­gu­je? „Mám pocit, že som už o finan­co­va­ní a rizi­ko­vom inves­to­va­ní čo-to pre­čí­tal. Ako ale naozaj pra­cu­jú títo rizi­ko­ví inves­to­ri? Ako vedia, do čoho ísť a ako uva­žu­jú?“

Toto je člá­nok z mojej mini-série, kto­rá sa zaobe­rá kolo­be­hom inves­tí­cií v star­tu­pe a jeho špe­ci­fi­ka­mi v CEE regi­ó­ne. Ide o inves­to­rov, kto­rí sú v našom regi­ó­ne a ich hod­no­ta a inves­tí­cie zod­po­ve­da­jú takej veľ­kos­ti, akú by ste asi čaka­li. Cie­ľom toh­to postu je vniesť tro­chu svet­la do toho, čo sa vlast­ne deje na dru­hej stra­ne: ako sa inves­to­ri roz­ho­du­jú? Aká je logi­ka ich inves­to­va­nia? Keď­že sú moje vedo­mos­ti v tej­to oblas­ti limi­to­va­né na jedi­ný fond, kto­ré­ho som súčas­ťou, môže­te brať ten­to post ako jeho case stu­dy. Pod­ľa toho, čo sa ku mne dosta­lo, sú tie­to infor­má­cie apli­ko­va­teľ­né aj pri iných fon­doch. Tak­že už bez ďal­ších omá­čok – prí­pa­do­vá štú­dia Cre­do Ven­tu­res.

Tím: Aké sú jeho inter­né úlo­hy?

Základ­né infor­má­cie si môže­te pozrieť na našom webe, avšak cie­ľom toh­to postu je poskyt­núť viac infor­má­cií o kon­tex­te a záku­li­sí inves­to­va­nie. Začni­me teda s tímom. Cre­do má troch par­tne­rov, dvoch spo­loč­ní­kov a zvy­čaj­ne jed­né­ho prak­ti­kan­ta (v prí­pa­de záuj­mu o 3 mesač­nú stáž sa nám ozvi­te) a neus­tá­le naras­ta­jú­ci počet ven­tu­re par­tne­rov. Vo väč­ších fon­doch sa môže vysky­to­vať ešte tzv. prin­ci­pal (ria­di­teľ), kto­rý vystu­pu­je ako nie­kto medzi par­tne­rom a spo­loč­ní­kom, jeho úlo­hy budú rozo­bra­té niž­šie.

Par­tne­ri sú tí, kto­rí to majú všet­ko pod pal­com. Roz­ho­du­jú o tom, do čoho bude Cre­do inves­to­vať a potom zasad­nú ako výkon­ná rada do kre­siel port­fó­li­ových spo­loč­nos­tí. Snaž­te sa čo naj­viac spoz­nať par­tne­ra, kto­rý bude ria­diť inves­tí­cie vo vašej fir­me. Ešte skôr ako inves­to­va­nie sku­toč­ne začne. Uis­ti­te sa, že medzi vami fun­gu­je ché­mia, pre­to­že s tým člo­ve­kom bude­te trá­viť veľa času, v dob­rom aj v zlom (a ver­te mi, že tak­mer urči­te dôj­de na obo­je). Nie­kto­rí opi­su­jú inves­to­va­nie ako vstup do man­žels­tva. Pri takej­to ana­ló­gii ber­te teda par­tne­ra, kto­rý sedí v kres­le vašej výkon­nej rady ako svo­ju man­žel­ku. A pokiaľ sa vaša fir­ma dosta­ne až do Série A ale­bo vyš­šie, zvy­kaj­te si na poly­ga­miu. 

Spo­loč­ní­ci pod­po­ru­jú par­tne­rov tam, kde je tre­ba. V rôz­nych fir­mách môžu mať rôz­ne úlo­hy a zod­po­ved­nos­ti. Ten­to zoznam som si poži­čal od Mar­ka Sus­te­ra, pre­to­že pres­ne opi­su­je, ako to fun­gu­je u nás v Cre­do:

 • Zabez­pe­ču­jú par­tne­rom zdro­je
 • Robia scre­e­ning
 • Pod­po­ru­jú a pod­ro­bu­jú ana­lý­ze port­fó­li­ové spo­loč­nos­ti
 • Budu­jú port­fó­li­ovú komu­ni­tu
 • Robia recen­zie z danej oblas­ti
 • Stá­va­jú sa admin­mi ven­tu­re kapi­tá­lu
 • Ana­ly­zu­jú firem­nú poli­ti­ku a fon­dy VK
 • Pomá­ha­jú “pre­zen­to­vať” VK na kľú­čo­vých stret­nu­tiach
 • Spo­lu­pra­cu­jú s absol­vent­mi
 • Doha­du­jú pod­po­ru, ana­lý­zu, exper­tov na inves­to­va­nie, a iné práv­nic­ké veci, kto­ré par­tner potre­bu­je zvá­žiť

Rizi­ko­ví par­tne­ri v Cre­do Ven­tu­res majú za úlo­hu pri­niesť svo­je know-how, kto­ré by moh­lo byť pri inves­to­va­ní potreb­né. Zvy­čaj­ne dis­po­nu­jú vedo­mos­ťa­mi z dané­ho odvet­via, kto­ré doká­že naše port­fó­lio poskyt­núť. Nie sú zamest­na­ní na plný úvä­zok, sú skôr kole­go­via, na kto­rých sa v prí­pa­de potre­by môže­me obrá­tiť. Naša výkon­ná rada plní podob­nú úlo­hu, avšak z vyš­šej per­spek­tí­vy. Nie­koľ­ko­krát do roka pozve­me vybra­ných inves­to­rov a všet­ky port­fó­li­ové spo­loč­nos­ti na stret­nu­tie s radou, kto­rá pozos­tá­va z význam­ných sve­to­vých inves­to­rov aký­mi sú Est­her Dyson, Resh­ma Soho­ni ale­bo Stu­art Chap­man. Oni im poskyt­nú svoj feed­back, kon­tak­ty a pora­dia ohľad­ne men­to­rin­gu.

Exter­né úlo­hy: Ako tím pomá­ha port­fó­li­ovým spo­loč­nos­tiam?

Ako mojej fir­me pri­dá­te na hod­no­te?” je naj­čas­tej­šie kla­de­ná otáz­ka a musím podot­knúť, že je na mies­te. Odpo­veď na ňu by mala byť jed­ným z hlav­ných dôvo­dov, pre­čo si vybrať toho ale­bo iné­ho inves­to­ra.

Je ťaž­ké na túto otáz­ku odpo­ve­dať bez toho, aby sme sa vyhli kli­šé. Akú veľ­kú hod­no­tu pri­dá fir­me inves­tor, zále­ží od toho, či bude stáť pri jej zakla­da­te­ľoch, keď ho budú potre­bo­vať. Mať po svo­jom boku toho správ­ne­ho par­tne­ra je hod­no­ta, kto­rú čas­to neve­dia doce­niť prá­ve mla­dí zakla­da­te­lia. CEO je dosť osa­me­lá pra­cov­ná pozí­cia, pre­to­že pred zamest­nan­ca­mi musí­te vždy pôso­biť pozi­tív­ne a s entu­ziaz­mom.

Musí­te vyze­rať, ako­by ste mali odpo­veď na všet­ko a stra­té­giu pre­mys­le­nú do bod­ky. Prav­dou je, že čas­to nemu­sí­te mať žiad­ne odpo­ve­de ale­bo sa pri­stih­ne­te na dne emo­ci­onál­nej hor­skej drá­hy, kam vás star­tup neus­tá­le dostá­va. Ak máte po svo­jom boku skú­se­né­ho par­tne­ra, kto­rý si také­to situ­ácie neje­den­krát zažil, môže­te s ním pre­brať všet­ky otáz­ky ale­bo oba­vy, kto­ré vás trá­pia. Prá­ve toto je veľ­ká výho­da, kto­rú však nedo­ce­ní­te, pokiaľ ste to už raz neza­ži­li. Odpo­rú­čam opý­tať sa svoj­ho par­tne­ra, kto­rý by mal teore­tic­ky viesť inves­tí­cie, ako veľ­mi sa plá­nu­je vo fir­me anga­žo­vať.

Okrem pri­da­nej hod­no­ty by sa však mal inves­tor sna­žiť pokryť aj ďal­šie úlo­hy:

 • Otvá­rať dve­re k zákaz­ní­kom. Cre­do má momen­tál­ne viac ako 30 súkrom­ných inves­to­rov, vrá­ta­ne najús­peš­nej­ších firiem v našom regi­ó­ne aký­mi sú AVG Tech­no­lo­gies, Avast ale­bo Linet, a tí teda vedia otvo­riť nejed­ny dve­re! K tomu ešte pri­daj­te sieť našich tímov a men­to­ring našej výkon­nej rady a máte otvo­re­ných dve­rí a dve­rí. Vez­mi­me si prí­klad zo súčas­nos­ti: V ten istý deň ako sme pod­pí­sa­li inves­tí­ciu Exca­li­bur, zor­ga­ni­zo­va­li sme pre tím mož­nosť pred­sta­viť ich par­tner­ské sta­no­vis­ko pred CTO a tiež pred šéfom kor­po­rát­ne­ho roz­vo­ja na AVG.  
 • Zís­ka­vať zamest­nan­cov. Star­tu­py vždy potre­bu­jú dob­rých a talen­to­va­ných tech­ni­kov a pre­daj­cov. Cog­ni­ti­ve Secu­ri­ty potre­bo­va­la roz­ší­riť svoj tím o seni­or­ských pre­daj­cov, a tak sme pre nich našli vicep­re­zi­den­ta pre sales, aj ria­di­te­ľa pre­da­ja pre východ­nú Euró­pu.
 • Nájsť ďal­ších pomoc­ných inves­to­rov. Žia­den inves­tor nevie všet­ko. Ak to tvr­dí ale­bo sa tak sprá­va, tak kla­me nie­len vás, ale aj seba. Cre­do má spo­lu­in­ves­to­ra, kto­rý pri­nie­sol svo­je veľ­mi hod­not­né know-how do kaž­dej inves­tí­cie, do kto­rej sme v roku 2013 išli, vrá­ta­ne: Index Ven­tu­res, Flyb­rid­ge Capi­tal Par­tners, Base­li­ne Ven­tu­res, Y Soft VC, Kima Ven­tu­res, XG Ven­tu­res ale­bo Seed­camp.
 • Posky­to­vať funkč­nú pod­po­ru. Len si pre­čí­taj­te zoznam úloh a zod­po­ved­nos­tí, kto­ré má spo­loč­ník.

Ako si môže­te ove­riť, že inves­tor sku­toč­ne posky­tu­je tú pri­da­nú hod­no­tu, ako sám tvr­dí? Opý­taj­te sa jeho port­fó­li­ových spo­loč­nos­tí. Váž­ne. Je úpl­ne bež­né pýtať si refe­ren­cie.

Ako sa díva­me na mož­nos­ti inves­to­va­nia?

Pokú­šať sa raci­onál­ne vysvet­liť pro­ces, kto­rý je od svo­jej pod­sta­ty zalo­že­ný na odha­doch a poci­toch je veľ­mi nároč­né. Samoz­rej­me, máme urči­tú stra­té­giu na papie­ri, kto­rú sa sna­ží­me dodr­žia­vať. Ale tiež máme kopec výni­miek, kto­ré idú mimo nej. Ale to len pre­to, že v koneč­nom dôsled­ku vždy pod­lie­ha roz­ho­do­va­nie o tom, či inves­to­vať ale­bo nie, sub­jek­tív­nym kri­té­riám: aký je tím a ako vie konať. 

Ak sa ako pod­ni­ka­teľ so svo­jou vízi­ou inves­to­ro­vi zapá­či­te, môžu sa stať dve veci: buď do pro­jek­tu inves­tu­je ale­bo náj­de nie­ko­ho, kto by o to mal záu­jem. Pokiaľ to neuro­bí, tak si také­ho inves­to­ra aspoň môže­te vyškrt­núť zo zozna­mu poten­ciál­nych zdro­jov finan­co­va­nia , pre­to­že mu nevy­ho­vu­je­te ale­bo nie je dob­rým inves­to­rom.

Pridať komentár (0)