Ven­ture kapi­tál v praxi

Andrej Kiska / 27. marca 2014 / Tools a produktivita

Ako vlastne ven­ture kapi­tál (rizi­kový kapi­tál) naozaj fun­guje? „Mám pocit, že som už o finan­co­vaní a rizi­ko­vom inves­to­vaní čo-to pre­čí­tal. Ako ale naozaj pra­cujú títo rizi­koví inves­tori? Ako vedia, do čoho ísť a ako uva­žujú?“

Toto je člá­nok z mojej mini-série, ktorá sa zaoberá kolo­be­hom inves­tí­cií v star­tupe a jeho špe­ci­fi­kami v CEE regi­óne. Ide o inves­to­rov, ktorí sú v našom regi­óne a ich hod­nota a inves­tí­cie zod­po­ve­dajú takej veľ­kosti, akú by ste asi čakali. Cie­ľom tohto postu je vniesť tro­chu svetla do toho, čo sa vlastne deje na dru­hej strane: ako sa inves­tori roz­ho­dujú? Aká je logika ich inves­to­va­nia? Keďže sú moje vedo­mosti v tejto oblasti limi­to­vané na jediný fond, kto­rého som súčas­ťou, môžete brať tento post ako jeho case study. Podľa toho, čo sa ku mne dostalo, sú tieto infor­má­cie apli­ko­va­teľné aj pri iných fon­doch. Takže už bez ďal­ších omá­čok – prí­pa­dová štú­dia Credo Ven­tu­res.

Tím: Aké sú jeho interné úlohy?

Základné infor­má­cie si môžete pozrieť na našom webe, avšak cie­ľom tohto postu je poskyt­núť viac infor­má­cií o kon­texte a záku­lisí inves­to­va­nie. Začnime teda s tímom. Credo má troch par­tne­rov, dvoch spo­loč­ní­kov a zvy­čajne jed­ného prak­ti­kanta (v prí­pade záujmu o 3 mesačnú stáž sa nám ozvite) a neus­tále naras­ta­júci počet ven­ture par­tne­rov. Vo väč­ších fon­doch sa môže vysky­to­vať ešte tzv. prin­ci­pal (ria­di­teľ), ktorý vystu­puje ako nie­kto medzi par­tne­rom a spo­loč­ní­kom, jeho úlohy budú rozo­braté niž­šie.

Par­tneri sú tí, ktorí to majú všetko pod pal­com. Roz­ho­dujú o tom, do čoho bude Credo inves­to­vať a potom zasadnú ako výkonná rada do kre­siel port­fó­li­ových spo­loč­ností. Snažte sa čo naj­viac spoz­nať par­tnera, ktorý bude ria­diť inves­tí­cie vo vašej firme. Ešte skôr ako inves­to­va­nie sku­točne začne. Uis­tite sa, že medzi vami fun­guje ché­mia, pre­tože s tým člo­ve­kom budete trá­viť veľa času, v dob­rom aj v zlom (a verte mi, že tak­mer určite dôjde na oboje). Nie­ktorí opi­sujú inves­to­va­nie ako vstup do man­žels­tva. Pri takejto ana­ló­gii berte teda par­tnera, ktorý sedí v kresle vašej výkon­nej rady ako svoju man­želku. A pokiaľ sa vaša firma dostane až do Série A alebo vyš­šie, zvy­kajte si na poly­ga­miu. 

Spo­loč­níci pod­po­rujú par­tne­rov tam, kde je treba. V rôz­nych fir­mách môžu mať rôzne úlohy a zod­po­ved­nosti. Tento zoznam som si poži­čal od Marka Sus­tera, pre­tože presne opi­suje, ako to fun­guje u nás v Credo:

 • Zabez­pe­čujú par­tne­rom zdroje
 • Robia scre­e­ning
 • Pod­po­rujú a pod­ro­bujú ana­lýze port­fó­li­ové spo­loč­nosti
 • Budujú port­fó­li­ovú komu­nitu
 • Robia recen­zie z danej oblasti
 • Stá­vajú sa adminmi ven­ture kapi­tálu
 • Ana­ly­zujú firemnú poli­tiku a fondy VK
 • Pomá­hajú “pre­zen­to­vať” VK na kľú­čo­vých stret­nu­tiach
 • Spo­lu­pra­cujú s absol­ventmi
 • Doha­dujú pod­poru, ana­lýzu, exper­tov na inves­to­va­nie, a iné práv­nické veci, ktoré par­tner potre­buje zvá­žiť

Rizi­koví par­tneri v Credo Ven­tu­res majú za úlohu pri­niesť svoje know-how, ktoré by mohlo byť pri inves­to­vaní potrebné. Zvy­čajne dis­po­nujú vedo­mos­ťami z daného odvet­via, ktoré dokáže naše port­fó­lio poskyt­núť. Nie sú zamest­naní na plný úvä­zok, sú skôr kole­go­via, na kto­rých sa v prí­pade potreby môžeme obrá­tiť. Naša výkonná rada plní podobnú úlohu, avšak z vyš­šej per­spek­tívy. Nie­koľ­ko­krát do roka pozveme vybra­ných inves­to­rov a všetky port­fó­li­ové spo­loč­nosti na stret­nu­tie s radou, ktorá pozos­táva z význam­ných sve­to­vých inves­to­rov akými sú Est­her Dyson, Reshma Sohoni alebo Stu­art Chap­man. Oni im poskytnú svoj feed­back, kon­takty a pora­dia ohľadne men­to­ringu.

Externé úlohy: Ako tím pomáha port­fó­li­ovým spo­loč­nos­tiam?

Ako mojej firme pri­dáte na hod­note?” je naj­čas­tej­šie kla­dená otázka a musím podot­knúť, že je na mieste. Odpo­veď na ňu by mala byť jed­ným z hlav­ných dôvo­dov, prečo si vybrať toho alebo iného inves­tora.

Je ťažké na túto otázku odpo­ve­dať bez toho, aby sme sa vyhli klišé. Akú veľkú hod­notu pridá firme inves­tor, záleží od toho, či bude stáť pri jej zakla­da­te­ľoch, keď ho budú potre­bo­vať. Mať po svo­jom boku toho správ­neho par­tnera je hod­nota, ktorú často neve­dia doce­niť práve mladí zakla­da­te­lia. CEO je dosť osa­melá pra­covná pozí­cia, pre­tože pred zamest­nan­cami musíte vždy pôso­biť pozi­tívne a s entu­ziaz­mom.

Musíte vyze­rať, akoby ste mali odpo­veď na všetko a stra­té­giu pre­mys­lenú do bodky. Prav­dou je, že často nemu­síte mať žiadne odpo­vede alebo sa pri­stih­nete na dne emo­ci­onál­nej hor­skej dráhy, kam vás star­tup neus­tále dostáva. Ak máte po svo­jom boku skú­se­ného par­tnera, ktorý si takéto situ­ácie neje­den­krát zažil, môžete s ním pre­brať všetky otázky alebo obavy, ktoré vás trá­pia. Práve toto je veľká výhoda, ktorú však nedo­ce­níte, pokiaľ ste to už raz neza­žili. Odpo­rú­čam opý­tať sa svojho par­tnera, ktorý by mal teore­ticky viesť inves­tí­cie, ako veľmi sa plá­nuje vo firme anga­žo­vať.

Okrem pri­da­nej hod­noty by sa však mal inves­tor sna­žiť pokryť aj ďal­šie úlohy:

 • Otvá­rať dvere k zákaz­ní­kom. Credo má momen­tálne viac ako 30 súkrom­ných inves­to­rov, vrá­tane najús­peš­nej­ších firiem v našom regi­óne akými sú AVG Tech­no­lo­gies, Avast alebo Linet, a tí teda vedia otvo­riť nejedny dvere! K tomu ešte pri­dajte sieť našich tímov a men­to­ring našej výkon­nej rady a máte otvo­re­ných dverí a dverí. Vez­mime si prí­klad zo súčas­nosti: V ten istý deň ako sme pod­pí­sali inves­tí­ciu Exca­li­bur, zor­ga­ni­zo­vali sme pre tím mož­nosť pred­sta­viť ich par­tner­ské sta­no­visko pred CTO a tiež pred šéfom kor­po­rát­neho roz­voja na AVG.  
 • Zís­ka­vať zamest­nan­cov. Star­tupy vždy potre­bujú dob­rých a talen­to­va­ných tech­ni­kov a pre­daj­cov. Cog­ni­tive Secu­rity potre­bo­vala roz­ší­riť svoj tím o seni­or­ských pre­daj­cov, a tak sme pre nich našli vicep­re­zi­denta pre sales, aj ria­di­teľa pre­daja pre východnú Európu.
 • Nájsť ďal­ších pomoc­ných inves­to­rov. Žia­den inves­tor nevie všetko. Ak to tvrdí alebo sa tak správa, tak klame nie­len vás, ale aj seba. Credo má spo­lu­in­ves­tora, ktorý pri­nie­sol svoje veľmi hod­notné know-how do kaž­dej inves­tí­cie, do kto­rej sme v roku 2013 išli, vrá­tane: Index Ven­tu­res, Flyb­ridge Capi­tal Par­tners, Base­line Ven­tu­res, Y Soft VC, Kima Ven­tu­res, XG Ven­tu­res alebo Seed­camp.
 • Posky­to­vať funkčnú pod­poru. Len si pre­čí­tajte zoznam úloh a zod­po­ved­ností, ktoré má spo­loč­ník.

Ako si môžete ove­riť, že inves­tor sku­točne posky­tuje tú pri­danú hod­notu, ako sám tvrdí? Opý­tajte sa jeho port­fó­li­ových spo­loč­ností. Vážne. Je úplne bežné pýtať si refe­ren­cie.

Ako sa dívame na mož­nosti inves­to­va­nia?

Pokú­šať sa raci­onálne vysvet­liť pro­ces, ktorý je od svo­jej pod­staty zalo­žený na odha­doch a poci­toch je veľmi náročné. Samoz­rejme, máme určitú stra­té­giu na papieri, ktorú sa sna­žíme dodr­žia­vať. Ale tiež máme kopec výni­miek, ktoré idú mimo nej. Ale to len preto, že v koneč­nom dôsledku vždy pod­lieha roz­ho­do­va­nie o tom, či inves­to­vať alebo nie, sub­jek­tív­nym kri­té­riám: aký je tím a ako vie konať. 

Ak sa ako pod­ni­ka­teľ so svo­jou víziou inves­to­rovi zapá­čite, môžu sa stať dve veci: buď do pro­jektu inves­tuje alebo nájde nie­koho, kto by o to mal záu­jem. Pokiaľ to neurobí, tak si takého inves­tora aspoň môžete vyškrt­núť zo zoznamu poten­ciál­nych zdro­jov finan­co­va­nia , pre­tože mu nevy­ho­vu­jete alebo nie je dob­rým inves­to­rom.

Pridať komentár (0)