Ver­nee Mars s luxus­ným dizaj­nom, 4 GB RAM pamä­ťou a plnou pod­po­rou LTE vstu­puje do pred­pre­daja za výbornú cenu

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 21. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ver­nee si je vedomé svojho sľub­ného poten­ciálu na trhu a výborný štart tejto spo­loč­nosti odzr­kad­ľo­vali masívne pre­daje v mno­hých e-sho­poch. Ako ďalší pro­dukt pred­sta­vil výrobca model Mars. Zákla­dom tohto smart­fónu je jed­no­značne jeho pre­krásny dizajn bez kom­pro­mi­sov, ktorý musí oča­riť aj tých naj­väč­ších kri­ti­kov.

Hard­vé­ro­vou výba­vou zapadá novinka do stred­nej triedy, pri­čom na svo­jich kon­ku­ren­tov útočí vo veľ­kom štýle. No poďme pekne postupne. Ako sme už spo­mí­nali, Ver­nee Mars sa začína obja­vo­vať v prvých pred­pre­da­joch. Do svo­jej ponuky ho zara­dil aj e-shop TomTop.com, v kto­rom bola cena sta­no­vená na 207 €. K dis­po­zí­cii však máme vyni­ka­júci kupón Ver­ne­e­Mar­s30, ktorý apli­kuje zľavu až 27 €. Cena po zľave bude teda pred­sta­vo­vať len fan­tas­tic­kých 180 €.

vernee-mars-oficialne3

Ak by sme mali vybrať jednu vlats­nosť, ktorá nás na novinke z dielne Ver­nee zau­jala, bol by to určite dizajn. Výrobca sa pri tomto zaria­dení „vyšan­til“ do sýtosti a medze svo­jej fan­tá­zii určite nek­lá­dol. Výsled­kom je jed­notný, pré­mi­ový a repre­zen­ta­tívny vzhľad. Dostupné sú dve farebné pre­ve­de­nia. Na pred­nej strane je umiest­nený 5,5-palcový FullHD disp­lej, no vďaka výbor­nému pomeru k pred­nej strane ostali roz­mery zaria­de­nia v pri­ja­teľ­ných hod­no­tách. Dokonca aj rámiky okolo disp­leja sú veľmi tenké, pres­nej­šie dosa­hujú len 1 mm. 360-stup­ňový ske­ner odtlač­kov prs­tov je umiest­nený do boč­nej steny a výrobca udáva rých­losť odo­my­ka­nia už za 0,1 sekundy.

vernee-mars-oficialne4

O výkon smart­fónu sa stará pro­ce­sor Media­Tek Helio P10, ktorý je pod­po­ro­vaný 4 GB RAM pamä­ťou a 32 GB inter­ným úlo­žis­kom s pod­po­rou mic­roSD kariet. Baté­ria pod hli­ní­ko­vým telom má kapa­citu 3000 mAh (pod­pora rých­leho nabí­ja­nia) a ope­rač­ným sys­té­mom je Android 6.0 Marsh­mal­low. Ver­nee Mars nie je žiadny sla­boch ani po foto­gra­fic­kej stránke. Hlavný sní­mač na zadnej strane má roz­lí­še­nie 13 MPx. Pre sel­fie foto­gra­fie je pri­pra­vený 5 MPx sní­mač vpredu. Už tra­dič­nou vlast­nos­ťou je kla­sická Dual­SIM fun­kci­ona­lita a samoz­rejme, kom­pletná škála všet­kých LTE frek­ven­cií. Odo­sie­la­nie zákaz­ní­kom začne 20. októbra.

vernee-mars-oficialne5
fony-z-ciny
zdroj: fonyzciny.sk
Pridať komentár (0)