Ver­nee Mars s luxus­ným dizaj­nom, 4 GB RAM pamä­ťou a plnou pod­po­rou LTE vstu­pu­je do pred­pre­da­ja za výbor­nú cenu

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 21. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ver­nee si je vedo­mé svoj­ho sľub­né­ho poten­ciá­lu na trhu a výbor­ný štart tej­to spo­loč­nos­ti odzr­kad­ľo­va­li masív­ne pre­da­je v mno­hých e-sho­poch. Ako ďal­ší pro­dukt pred­sta­vil výrob­ca model Mars. Zákla­dom toh­to smart­fó­nu je jed­no­znač­ne jeho pre­krás­ny dizajn bez kom­pro­mi­sov, kto­rý musí oča­riť aj tých naj­väč­ších kri­ti­kov.

Hard­vé­ro­vou výba­vou zapa­dá novin­ka do stred­nej trie­dy, pri­čom na svo­jich kon­ku­ren­tov úto­čí vo veľ­kom štý­le. No poď­me pek­ne postup­ne. Ako sme už spo­mí­na­li, Ver­nee Mars sa začí­na obja­vo­vať v prvých pred­pre­da­joch. Do svo­jej ponu­ky ho zara­dil aj e-shop TomTop.com, v kto­rom bola cena sta­no­ve­ná na 207 €. K dis­po­zí­cii však máme vyni­ka­jú­ci kupón Ver­ne­e­Mar­s30, kto­rý apli­ku­je zľa­vu až 27 €. Cena po zľa­ve bude teda pred­sta­vo­vať len fan­tas­tic­kých 180 €.

vernee-mars-oficialne3

Ak by sme mali vybrať jed­nu vlats­nosť, kto­rá nás na novin­ke z diel­ne Ver­nee zau­ja­la, bol by to urči­te dizajn. Výrob­ca sa pri tom­to zaria­de­ní „vyšan­til“ do sýtos­ti a medze svo­jej fan­tá­zii urči­te nek­lá­dol. Výsled­kom je jed­not­ný, pré­mi­ový a repre­zen­ta­tív­ny vzhľad. Dostup­né sú dve fareb­né pre­ve­de­nia. Na pred­nej stra­ne je umiest­ne­ný 5,5-palcový FullHD disp­lej, no vďa­ka výbor­né­mu pome­ru k pred­nej stra­ne osta­li roz­me­ry zaria­de­nia v pri­ja­teľ­ných hod­no­tách. Dokon­ca aj rámi­ky oko­lo disp­le­ja sú veľ­mi ten­ké, pres­nej­šie dosa­hu­jú len 1 mm. 360-stup­ňo­vý ske­ner odtlač­kov prs­tov je umiest­ne­ný do boč­nej ste­ny a výrob­ca udá­va rých­losť odo­my­ka­nia už za 0,1 sekun­dy.

vernee-mars-oficialne4

O výkon smart­fó­nu sa sta­rá pro­ce­sor Media­Tek Helio P10, kto­rý je pod­po­ro­va­ný 4 GB RAM pamä­ťou a 32 GB inter­ným úlo­žis­kom s pod­po­rou mic­roSD kariet. Baté­ria pod hli­ní­ko­vým telom má kapa­ci­tu 3000 mAh (pod­po­ra rých­le­ho nabí­ja­nia) a ope­rač­ným sys­té­mom je Andro­id 6.0 Marsh­mal­low. Ver­nee Mars nie je žiad­ny sla­boch ani po foto­gra­fic­kej strán­ke. Hlav­ný sní­mač na zadnej stra­ne má roz­lí­še­nie 13 MPx. Pre sel­fie foto­gra­fie je pri­pra­ve­ný 5 MPx sní­mač vpre­du. Už tra­dič­nou vlast­nos­ťou je kla­sic­ká Dual­SIM fun­kci­ona­li­ta a samoz­rej­me, kom­plet­ná šká­la všet­kých LTE frek­ven­cií. Odo­sie­la­nie zákaz­ní­kom začne 20. októb­ra.

vernee-mars-oficialne5
fony-z-ciny
zdroj: fonyzciny.sk
Pridať komentár (0)