Veže od sláv­nej archi­tektky Zahy Hadid dostali v Bra­ti­slave zelenú

Jakub Jablonický / 29. augusta 2016 / Zo Slovenska

Ambi­ci­ózny deve­lo­per­ský pro­jekt na bra­ti­slav­skej Čule­no­vej ulici zís­kal územné roz­hod­nu­tie.

Po rokoch príp­rav sa deve­lo­pe­rom z rea­lit­nej časti inves­tič­nej sku­piny Penta poda­rilo posu­núť bliž­šie k rea­li­zá­cii jed­ného z naj­zau­jí­ma­vej­ších slo­ven­ských pro­jek­tov.

Sta­vebné povo­le­nie by Penta mala zís­kať ešte tento rok. Podľa spo­loč­nosti je výstavba rezi­denč­nej časti pro­jektu plá­no­vaná už na jeseň 2016. Dokon­če­nie prvej etapy sa oča­káva kon­com roka 2018.

Prvá etapa zahŕňa vybu­do­va­nie viac ako 700 bytov v troch vežiach. Každá z nich by mala mať 31 pod­laží. Na plo­che 3 000 štvor­co­vých met­rov medzi Tová­ren­skou a Čule­no­vou sa pre oby­va­te­ľov vybu­duje aj občian­ska vyba­ve­nosť.

culenova-vizualizacia-celkoveho-pohladu-vratane-zamerov-inych-developerov

foto: Zaha Hadid Arci­tects

Byty sa začnú pre­dá­vať v októbri, no ich ceny zatiaľ nie sú zve­rej­nené. „Sme pre­sved­čení, že náš pro­jekt vytvorí býva­nie na dopo­siaľ nepoz­na­nej úrovni a mys­líme si, že pri dosia­hnu­teľ­ných cenách,“ tvrdí Senior Busi­ness Deve­lop­ment mana­žér Michal Padych.

Druhá etapa výstavby počíta s dvomi admi­ni­stra­tív­nymi vežami. Územné roz­hod­nu­tie zatiaľ ale zís­kala iba jedna z nich. Ter­míny výstavby kan­ce­lár­skej časti pro­jektu, ktorá by mala obsa­ho­vať 55 000 met­rov štvor­co­vých pre­na­jí­ma­teľ­nej plo­chy, sú zatiaľ neznáme.

culenova-vizualizacia-pohladu-z-tovarenskej-ulice

foto: Zaha Hadid Archi­tects

Pro­jekt okrem budov zahŕňa aj vybu­do­va­nie 20 000 met­rov štvor­co­vých nového mest­ského parku a rekon­štruk­cia fasády his­to­ric­kej pamiatky Jur­ko­vi­čo­vej tep­lárne, ktorá sa bude nachá­dzať v strede are­álu.

Kto je Zaha Hadid?

Súťaž na rie­še­nie úze­mia ešte v roku 2010 vyhralo štú­dio sve­to­zná­mej archi­tektky Zahy Hadid.

Brit­ská archi­tekta irac­kého pôvodu, ktorá zomrela v marci 2016, bola jed­nou z najo­ce­ňo­va­nej­ších archi­tek­tiek súčas­nosti. V roku 2004 vyhrala Pri­tz­ker Archi­tec­ture Prize, ktorá sa pova­žuje za nobe­lovu cenu za archi­tek­túru.

Pritzker Architecture Prize winner for 2004 Zaha Hadid poses Sunday, March 14, 2004, in West Hollywood, Calif. Hadid, an Iraqi-born architect who struggled for years to get her audacious and unconventional designs built, was named winner Sunday, March 21, 2004. She is the first woman to the win architecture's most prestigious prize in its 26-year history. (AP Photo/Kevork Djansezian)

foto: huffingtonpost.com

Medzi jej pro­jekty patrí naprí­klad vodné cen­trum pre Olym­pij­ské hry v Lon­dýne, Broad Art Museum v USA alebo Guangz­hou Opera House v Číne. Svo­jou tvor­bou sa stala iko­nou neo-futu­rizmu.

Kri­ti­zo­vaná bola najmä kvôli tomu, že jej práce boli často spon­zo­ro­vané dik­tá­tor­skými reži­mami. Navrho­vala naprí­klad výskumné cen­trum pre kráľa Saud­skej Ará­bie alebo kon­tro­verzný fut­ba­lový šta­dión pre maj­strov­stvá sveta v Katare.

Zaha Hadid zomrela na zástavu srdca 31. marca 2016 a zača­tia výstavby pro­jektu na Čule­no­vej sa teda už nedoč­kala.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: guim.co.uk / Zaha Hadid Archi­tects

Pridať komentár (0)