Veže od sláv­nej archi­tekt­ky Zahy Hadid dosta­li v Bra­ti­sla­ve zele­nú

Jakub Jablonický / 29. augusta 2016 / Zo Slovenska

Ambi­ci­óz­ny deve­lo­per­ský pro­jekt na bra­ti­slav­skej Čule­no­vej uli­ci zís­kal územ­né roz­hod­nu­tie.

Po rokoch príp­rav sa deve­lo­pe­rom z rea­lit­nej čas­ti inves­tič­nej sku­pi­ny Pen­ta poda­ri­lo posu­núť bliž­šie k rea­li­zá­cii jed­né­ho z naj­zau­jí­ma­vej­ších slo­ven­ských pro­jek­tov.

Sta­veb­né povo­le­nie by Pen­ta mala zís­kať ešte ten­to rok. Pod­ľa spo­loč­nos­ti je výstav­ba rezi­denč­nej čas­ti pro­jek­tu plá­no­va­ná už na jeseň 2016. Dokon­če­nie prvej eta­py sa oča­ká­va kon­com roka 2018.

Prvá eta­pa zahŕňa vybu­do­va­nie viac ako 700 bytov v troch vežiach. Kaž­dá z nich by mala mať 31 pod­la­ží. Na plo­che 3 000 štvor­co­vých met­rov medzi Tová­ren­skou a Čule­no­vou sa pre oby­va­te­ľov vybu­du­je aj občian­ska vyba­ve­nosť.

culenova-vizualizacia-celkoveho-pohladu-vratane-zamerov-inych-developerov

foto: Zaha Hadid Arci­tects

Byty sa začnú pre­dá­vať v októb­ri, no ich ceny zatiaľ nie sú zve­rej­ne­né. „Sme pre­sved­če­ní, že náš pro­jekt vytvo­rí býva­nie na dopo­siaľ nepoz­na­nej úrov­ni a mys­lí­me si, že pri dosia­hnu­teľ­ných cenách,“ tvr­dí Seni­or Busi­ness Deve­lop­ment mana­žér Michal Padych.

Dru­há eta­pa výstav­by počí­ta s dvo­mi admi­ni­stra­tív­ny­mi veža­mi. Územ­né roz­hod­nu­tie zatiaľ ale zís­ka­la iba jed­na z nich. Ter­mí­ny výstav­by kan­ce­lár­skej čas­ti pro­jek­tu, kto­rá by mala obsa­ho­vať 55 000 met­rov štvor­co­vých pre­na­jí­ma­teľ­nej plo­chy, sú zatiaľ nezná­me.

culenova-vizualizacia-pohladu-z-tovarenskej-ulice

foto: Zaha Hadid Archi­tects

Pro­jekt okrem budov zahŕňa aj vybu­do­va­nie 20 000 met­rov štvor­co­vých nové­ho mest­ské­ho par­ku a rekon­štruk­cia fasá­dy his­to­ric­kej pamiat­ky Jur­ko­vi­čo­vej tep­lár­ne, kto­rá sa bude nachá­dzať v stre­de are­álu.

Kto je Zaha Hadid?

Súťaž na rie­še­nie úze­mia ešte v roku 2010 vyhra­lo štú­dio sve­to­zná­mej archi­tekt­ky Zahy Hadid.

Brit­ská archi­tek­ta irac­ké­ho pôvo­du, kto­rá zomre­la v mar­ci 2016, bola jed­nou z najo­ce­ňo­va­nej­ších archi­tek­tiek súčas­nos­ti. V roku 2004 vyhra­la Pri­tz­ker Archi­tec­tu­re Pri­ze, kto­rá sa pova­žu­je za nobe­lo­vu cenu za archi­tek­tú­ru.

Pritzker Architecture Prize winner for 2004 Zaha Hadid poses Sunday, March 14, 2004, in West Hollywood, Calif. Hadid, an Iraqi-born architect who struggled for years to get her audacious and unconventional designs built, was named winner Sunday, March 21, 2004. She is the first woman to the win architecture's most prestigious prize in its 26-year history. (AP Photo/Kevork Djansezian)

foto: huffingtonpost.com

Medzi jej pro­jek­ty pat­rí naprí­klad vod­né cen­trum pre Olym­pij­ské hry v Lon­dý­ne, Bro­ad Art Muse­um v USA ale­bo Guangz­hou Ope­ra Hou­se v Číne. Svo­jou tvor­bou sa sta­la iko­nou neo-futu­riz­mu.

Kri­ti­zo­va­ná bola naj­mä kvô­li tomu, že jej prá­ce boli čas­to spon­zo­ro­va­né dik­tá­tor­ský­mi reži­ma­mi. Navrho­va­la naprí­klad výskum­né cen­trum pre krá­ľa Saud­skej Ará­bie ale­bo kon­tro­verz­ný fut­ba­lo­vý šta­di­ón pre maj­strov­stvá sve­ta v Kata­re.

Zaha Hadid zomre­la na zásta­vu srd­ca 31. mar­ca 2016 a zača­tia výstav­by pro­jek­tu na Čule­no­vej sa teda už nedoč­ka­la.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: guim.co.uk / Zaha Hadid Archi­tects

Pridať komentár (0)