Viac medu a vče­ly v poko­ji. To je Flow Hive za 3.5M USD

Ivo Kokinda / 27. februára 2015 / Tech a inovácie

Flow Hive pri­ná­ša revo­lú­ciu vo vče­lár­stve. Kohú­tik v kúpeľ­ni ale­bo kuchy­ni? Úpl­ne nor­mál­na vec, že sa nad tým ani nepo­za­sta­víš. Ale taký kohú­tik, z kto­ré­ho tečie med by chcel mať doma asi kaž­dý. Flow Hive je nový úľ, kto­rý obsa­hu­je medo­vé kohú­ti­ky extra­hu­jú­ce med auto­ma­tic­ky bez toho, aby ste ruši­li pokoj včiel. 

Má nový čapo­va­cí sys­tém, kto­rý extra­hu­je med zo špe­ciál­ne navr­hnu­tých vče­lých rámov a potom pomo­cou oby­čaj­nej gra­vi­tá­cie ho nechá stiecť do fliaš. Sys­tém eli­mi­nu­je tra­dič­ný pro­ces vytá­ča­nia medu, kde sú rámy odstrá­ne­ne z úľov a nasa­de­né do odstre­div­ky. Teraz už môžeš byť aj ty vče­lár. Začí­na to by cel­kom fajn biz­nis a hlav­ne dob­re doto­va­ný Európ­skou úni­ou.

Ten­to sys­tém bol vyví­ja­ný posled­ných 10 rokov otcom a synom Stu­ar­tom a Ceda­rom Ander­se­nom, kto­rí sú váš­ni­ví vče­lá­ri. „ Rám Flow sa skla­dá z už čias­toč­ne vytvo­re­ných buniek vče­lie­ho plas­tu. Vče­ly vyko­ná­va­jú všet­ky pro­ce­sy úpl­ne nor­mál­ne. Vypl­ňu­jú bun­ky medom aj čiap­ky buniek sú ako obvyk­le. Po spus­te­ní kohú­ti­ka sa uvoľ­ní med a ste­ká cez žliab­ky do spod­nej čas­ti až nako­niec skon­čí vo fľa­šiach. A počas celé­ho pro­ce­su zís­ka­va­nia medu nie sú vče­ly nija­ko ruše­né,“ tvr­dí otec so synom. 

„Keď dokon­čí­me vypúš­ťa­nie tak oto­čí­me kohú­ti­kom a vrá­ti­me jed­not­li­vé bun­ky do pôvod­nej polo­hy a umož­ňu­je tým vče­lám žuť uzat­vá­ra­cí vosk a napl­niť bun­ku opäť medom.“

Nová metó­da odstrá­ni veľa kro­kov z tra­dič­né­ho postu­pu. Nie je potreb­né sa chrá­niť pred bod­nu­tím s vče­lím ochran­ným oble­kom, dymom. Nebu­deš už potre­bo­vať otvá­rať úľ a rušiť vče­ly ale­bo vyťa­ho­vať celé rámy, kde hro­zí, že zomrie veľa včiel. A v posled­nom rade odpa­dá potre­ba pre­pra­vy rámov do odstre­div­ky, kde sa tra­dič­ným spô­so­bom extra­hu­je med. Je to win-win .

Ten­to pro­jekt je na indie­go­go a má veľ­ký úspech. Z plá­no­va­ných 70 000 dolá­rov už stih­li vyzbie­rať tak­mer 3.5 mili­ó­na ame­ric­kých dolá­rov od 8 101 fun­de­rov a to stá­le majú ešte 38 dní kam­pa­ne pred sebou. Je to ide­ál pre sta­rých, ale aj začí­na­jú­cich vče­lá­rov. Sys­tém je kom­pa­ti­bil­ný s väč­ši­nou aktu­ál­nych úľov. Nemys­lím, že by mal úspech vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach, ale pre také­ho hob­by­ka je to faj­nov­ka.

Ak máš aj ty chuť na neja­ký medík, tak rais­ni a budeš mať doma túto vecič­ku v dru­hej polo­vi­ci toh­to roka. 

Zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)