Viac medu a včely v pokoji. To je Flow Hive za 3.5M USD

Ivo Kokinda / 27. februára 2015 / Tech a inovácie

Flow Hive pri­náša revo­lú­ciu vo vče­lár­stve. Kohú­tik v kúpeľni alebo kuchyni? Úplne nor­málna vec, že sa nad tým ani nepo­za­sta­víš. Ale taký kohú­tik, z kto­rého tečie med by chcel mať doma asi každý. Flow Hive je nový úľ, ktorý obsa­huje medové kohú­tiky extra­hu­júce med auto­ma­ticky bez toho, aby ste rušili pokoj včiel. 

Má nový čapo­vací sys­tém, ktorý extra­huje med zo špe­ciálne navr­hnu­tých vče­lých rámov a potom pomo­cou oby­čaj­nej gra­vi­tá­cie ho nechá stiecť do fliaš. Sys­tém eli­mi­nuje tra­dičný pro­ces vytá­ča­nia medu, kde sú rámy odstrá­nene z úľov a nasa­dené do odstre­divky. Teraz už môžeš byť aj ty vče­lár. Začína to by cel­kom fajn biz­nis a hlavne dobre doto­vaný Európ­skou úniou.

Tento sys­tém bol vyví­janý posled­ných 10 rokov otcom a synom Stu­ar­tom a Ceda­rom Ander­se­nom, ktorí sú váš­niví vče­lári. „ Rám Flow sa skladá z už čias­točne vytvo­re­ných buniek vče­lieho plastu. Včely vyko­ná­vajú všetky pro­cesy úplne nor­málne. Vypl­ňujú bunky medom aj čiapky buniek sú ako obvykle. Po spus­tení kohú­tika sa uvoľní med a steká cez žliabky do spod­nej časti až nako­niec skončí vo fľa­šiach. A počas celého pro­cesu zís­ka­va­nia medu nie sú včely nijako rušené,“ tvrdí otec so synom. 

„Keď dokon­číme vypúš­ťa­nie tak oto­číme kohú­ti­kom a vrá­time jed­not­livé bunky do pôvod­nej polohy a umož­ňuje tým vče­lám žuť uzat­vá­rací vosk a napl­niť bunku opäť medom.“

Nová metóda odstráni veľa kro­kov z tra­dič­ného postupu. Nie je potrebné sa chrá­niť pred bod­nu­tím s vče­lím ochran­ným oble­kom, dymom. Nebu­deš už potre­bo­vať otvá­rať úľ a rušiť včely alebo vyťa­ho­vať celé rámy, kde hrozí, že zomrie veľa včiel. A v posled­nom rade odpadá potreba pre­pravy rámov do odstre­divky, kde sa tra­dič­ným spô­so­bom extra­huje med. Je to win-win .

Tento pro­jekt je na indie­gogo a má veľký úspech. Z plá­no­va­ných 70 000 dolá­rov už stihli vyzbie­rať tak­mer 3.5 mili­óna ame­ric­kých dolá­rov od 8 101 fun­de­rov a to stále majú ešte 38 dní kam­pane pred sebou. Je to ideál pre sta­rých, ale aj začí­na­jú­cich vče­lá­rov. Sys­tém je kom­pa­ti­bilný s väč­ši­nou aktu­ál­nych úľov. Nemys­lím, že by mal úspech vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach, ale pre takého hob­byka je to faj­novka.

Ak máš aj ty chuť na nejaký medík, tak raisni a budeš mať doma túto vecičku v dru­hej polo­vici tohto roka. 

Zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)