Viamo otvára dvere pre obchod­ní­kov

Šandi / 8. október 2014 / Business

V úvod­nej fáze je možné pla­tiť za donášku jedla Ham.sk, za nákupy na Zľavadňa.sk, dobiť si kre­dit na ISIC kartu Eko­no­mic­kej uni­ver­zity v Bra­ti­slave, pris­pie­vať na Nadá­cia Tatra banky, UNI­CEF, Kvapka nádeje, Nadá­cia Pon­tis, Magna Deti v núdzi, Pla­mie­nok, Liga proti rako­vine, Únia nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska a ďal­šie.

VIAMO je teraz dostupné už aj pre obchod­ní­kov a orga­ni­zá­cie. Stačí spus­tiť aktu­álnu ver­ziu appky Tatra banka VIAMO (Android, iOS, Win­dows Phone v prie­behu jesene) a vybrať si zo zoznamu obchod­ní­kov a nadá­cií, prí­padne nasní­mať VIAMO QR kód obchod­níka.

Zoznam obchod­ní­kov a orga­ni­zá­cií sa bude ďalej postupne roz­ši­ro­vať,“ infor­muje Tatra banka.

pri­čom od 15.10.2014 Tatra banka zvy­šuje denný limit pla­tieb zo 150 € na 200 € denne.

Tatra banka VIAMO Tatra banka VIAMO

V súčas­nosti využíva apli­ká­ciu Tatra banka VIAMO na vyrov­na­nie sa s pria­teľmi a zná­mymi tak­mer 60 000 tisíc kli­en­tov, pri­čom mesačne pošlú takýmto spô­so­bom viac ako 500 000 eur. Prie­merná posie­laná suma je tak­mer 20 eur, pri­čom jej výška neus­tále ras­tie. Roz­ší­re­nie pou­ži­tia na platby aj za tovary a služby zvy­šuje využi­tie apli­ká­cie naprí­klad pri donáške tova­rov, keď nemáme pri sebe potrebnú hoto­vosť,“ vyjad­rila sa Pamela Babuš­čá­ková, vedúca odde­le­nia roz­voja mobil­ných apli­ká­cií a webov Tatra banky.

Zdroj: tat­ra­banka, viamo, TB

Pridať komentár (0)