Najbližšie eventy

01.01.1970 / 01:33 / Banská Bystrica

Inšpiratívne business raňajky v Banskej Bystrici

Close

Inšpiratívne business raňajky v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

  • 01.01.1970

Popis

„Čo ne­príde v pravý čas, to ne­príde ni­kdy.“ Bjornst­jerne Bjorn­son

In­špi­rá­cia, mo­ti­vá­cia, nové trendy v per­so­na­lis­tike a vzde­lá­vaní, vý­borná káva a skvelá spo­loč­nosť ! Toto všetko vás čaká na in­špi­ra­tív­nych ra­ňaj­kách, ktoré or­ga­ni­zu­jeme dňa 26.3. 2019 v Ban­skej Bys­trici a v čase me­dzi 9.00-11.00 hod.

Po­zý­vame vás na stret­nu­tie, na kto­rom sa bu­deme ve­no­vať té­mam:

Spätná väzba ako ná­stroj roz­voja firmy.
Úloha osob­nost­nej diag­nos­tiky vo zvy­šo­vaní spo­koj­nosti za­mest­nan­cov.
Sa­moz­rejme, v rámci de­baty sa bu­deme in­di­vi­du­álne ve­no­vať té­mam, ktoré vás zau­jí­majú. Cie­ľom tohto stret­nu­tia je pred­sta­viť vám časť na­šej práce na živo, pre­tože vi­dieť a po­čuť je viac ako si len nie­kde pre­čí­tať. Bu­si­ness ra­ňajky pri­pra­vu­jeme pre ma­ji­te­ľov spo­loč­ností, pro­fe­si­oná­lov z ob­lasti HR, ma­na­ge­mentu či ve­dú­cich tí­mov, jed­no­du­cho pre všet­kých, kto­rým zá­leží na roz­voji ľudí vo fi­rem­nom pro­stredí.

Te­šíme sa Vás!

Pri­hlá­siť sa mô­žete na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na čísle 0948 168 011

Miesto stret­nu­tia včas ozná­mime.

Foto zdroj: www.unsp­lash.com

Cena: 1,00 € s DPH
Dĺžka kurzu: 1 deň
Dá­tum a čas: 26.03.2019 09:00
Miesto: Ban­ská Bys­trica

01.01.1970 / 01:33 / Bratislava

Nauč sa komunikovať – Marec

Close

Nauč sa komunikovať – Marec

  • 01.01.1970

Popis

Works­hop Nauč sa ko­mu­ni­ko­vať je ur­čený pre kaž­dého.
Nie­len pre tých, ktorí v svo­jej práci pri­chá­dzajú do styku s ľuďmi, ale aj pre tých, ktorí chcú zlep­šiť a ze­fek­tív­niť ko­mu­ni­ká­ciu s par­tne­rom/par­tner­kou, pria­teľmi, ko­le­gami, nad­ria­de­nými alebo ro­di­nou.

Spo­ločne sa po­kú­sime nájsť od­po­veď na kaž­do­denné si­tu­ácie, na­prí­klad:
– ako sa na­učiť po­ve­dať NIE
– ako na­sta­viť správne hra­nice v ko­mu­ni­ká­cií
– ako viesť “small talky”, ktoré nie sú tra­pas
a ďal­šie prí­klady z kaž­do­den­ného ži­vota

Na works­hope zis­tíš, aký si typ osob­nosti, a ako re­a­gu­ješ v rôz­nych si­tu­áciách.
Do­zvieš sa, ako ne­byť schi­zof­re­nik, ako správne po­u­ží­vať uši a prečo tak veľmi chceme všetci po­čuť for­mulku: „Presne tak“. :)

Lek­to­rom works­hopu je Da­vid Kal­man, ktorý už 12 ro­kov pô­sobí v ob­lasti biz­nisu. Svoju ka­ri­éru za­čal v Prahe v naj­väč­šej IT firme v Čes­kej re­pub­like ako mar­ke­tin­gový po­radca.
V kor­po­rát­nom svete sa vy­pra­co­val cez 6 po­zí­cií až na Re­gi­onál­neho ma­na­žéra pre nadš­tan­dard­ných kli­en­tov so zod­po­ved­nos­ťou nad 40 za­mest­nan­cami a vy­tvo­ril ná­stroje na me­ra­nie pre celý seg­ment, ktoré boli ap­li­ko­vané po ce­lom Slo­ven­sku.
Po od­chode z kor­po­rá­cie ria­dil ob­chodný tím pre Bra­ti­slavu v naj­väč­šej e-com­merce firme na Slo­ven­sku.
Vy­tvo­ril vlastný vzde­lá­vací pro­ces pre ob­chodné od­de­le­nia a v sú­čast­nosti po­máha fir­mám rásť cez lie­vik, vzde­lá­va­nie, ná­rast pro­duk­ti­vity a zvý­še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

Ka­pa­cita works­hopu je li­mi­to­vaná, čo za­bez­pečí in­di­vi­du­ál­nejší prí­stup ku kaž­dému zo zú­čast­ne­ných.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 15,- eur
(Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste: 18.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.

Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diál­nym par­tne­rom je Star­ti­tup

Close

leTalk | Tajomstvo úspechu Tomáša Baťu (interaktívna prednáška)

Bratislava

  • 01.01.1970

Popis

“Co chceš, můžeš“ –T.Baťa

Po­čas mar­co­vej in­te­rak­tív­nej pred­nášky le­Talk sa sú­stre­díme na fe­no­mén To­máša Baťu. Spo­ločne ob­ja­víme a za­me­riame sa na pod­ni­ka­teľ­ské prin­cípy a fi­lo­zo­fiu tejto ce­lo­sve­to­vej pod­ni­ka­teľ­skej osob­nosti, ob­ja­víme ta­jom­stvo jeho úspe­chu… Po­čas pred­nášky lep­šie spoz­náte osob­nosť To­máša Baťu, jeho pod­ni­ka­teľ­ské za­čiatky, úspe­chy i ne­ús­pe­chy, ale hlavne jeho pod­ni­ka­teľ­ské prin­cípy a prí­stupy, ktoré pod­mie­nili rast fe­no­ménu Baťa a stoja za jeho úspe­chom.

Čo sa na pred­náške do­zviete:

  •  Ba­ťov vzťah a prí­stup k ino­vá­ciám – ako ná­stroj rastu.
  •  Čas ako naj­výz­nam­nejší ka­pi­tál.
  •  Obo­zná­mime sa s vní­ma­ním služby v rámci Ba­ťo­vej sú­stavy ria­de­nia – služba ako zá­kladný cieľ pod­ni­ka­nia.
  •  Pred­sta­víme si mar­ke­tin­gové ná­stroje vy­uží­vané fir­mou Baťa.
  •  Spo­známe kon­cep­ciu a zá­sady fi­rem­nej kul­túry, HR a úrovne mo­ti­vá­cie a od­me­ňo­va­nia.

Cie­ľom pred­nášky je obo­zná­miť účast­ní­kov s prin­cípmi Ba­ťovho pod­ni­ka­nia od mar­ke­tingu, cez sa­les až po ob­lasť HR. Ok­rem toho, na pred­náške si uve­dieme nie­koľko prí­kla­dov dob­rej praxe fi­riem, ktoré Ba­ťove prí­stupy a po­stupy dnes vo svo­jich fir­mách ak­tívne a úspešne vy­uží­vajú.

Pred­nášku vás bude spre­vá­dzať pani Mgr. et Ing. Gab­riela Cu­lík-Kon­či­tí­ková (Na­dace To­máše Bati):
Gab­riela Cu­lík-Kon­či­tí­ková sa dl­ho­dobo ve­nuje štú­diu Ba­ťo­vej sú­stavy ria­de­nia a jej ak­tu­ál­nemu vy­uži­tiu. Štu­duje do­kto­rand­ský štu­dijný prog­ram na Uni­ver­zite T. Baťu v Zlíne. V rámci svo­jej di­zer­tač­nej práce vy­pra­co­váva mo­del ap­li­ká­cie per­so­nál­nych zá­sad firmy Baťa do roku 1945 pre sú­časné pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die. Svoje štú­die pub­li­kuje, je au­tor­kou nie­koľ­kých kníh (napr. Srd­cem ba­ťo­vec). V sú­čas­nej dobe pra­cuje tiež ako pro­jek­tová ma­na­žérka pre Na­dá­ciu To­máša Baťu. Ve­nuje sa zdie­ľa­niu in­špi­ra­tív­nych myš­lie­nok To­máša Baťu v rámci pro­jektu In­špi­rá­cia Baťa.

In­te­rak­tívna pred­náška po­trvá 1,5 ho­diny, pri­čom môže byť pre­dĺžená o 30 min. v rámci Q&A. Cena vstu­penky on­line cez Tickpo či Eventb­rite je 10€, na mieste bude 12€.

Close

Veronika Cifrová Ostrihoňová | Akčná, aktívna a zvedavá

Bratislava

  • 01.01.1970

Popis

Milí štu­denti, pria­te­lia a priaz­nivci,

už bu­dúci týž­deň sa na Ma­xman Uni­ver­sity po­zrieme do hlavy Ve­ro­niky Cif­ro­vej Ostri­ho­ňo­vej, ktorá je ak­tívna v mno­hých ob­las­tiach a an­ga­žuje sa vo via­ce­rých pro­jek­toch.

*𝗩𝗲𝗿𝗼𝗻𝗶𝗸𝗮 𝗖𝗶𝗳𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗢𝘀𝘁𝗿𝗶𝗵𝗼𝗻𝗼𝘃𝗮*
*𝗔𝗸𝗰𝗻𝗮, 𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗻𝗮 𝗮 𝘇𝘃𝗲𝗱𝗮𝘃𝗮*

Ve­ro­niku vždy ba­vilo vní­mať in­for­má­cie, vy­hod­no­co­vať ich a dis­ku­to­vať o nich. Aj preto sa po štú­diu po­li­to­ló­gie a his­tó­rie na uni­ver­zite v Pa­ríži a New Yorku roz­hodla stať re­dak­tor­kou. Ak­tu­álne pra­cuje v spra­vo­daj­skej re­lá­cii Te­le­vízne no­viny, kde sa za­me­riava hlavne na témy z ob­lasti zdra­vot­níc­tva. V júni 2017 úspešne od­štar­to­vala Talk show SIT DOWN sto­ries, v kto­rej pred­sta­vuje zau­jí­mavé osob­nosti a ich je­di­nečné, in­špi­ra­tívne či ne­tra­dičné prí­behy. Mla­dých a am­bi­ci­óz­nych ľudí spo­ve­dala Ve­ro­nika i v roz­hla­so­vej re­lá­cii Small talk, ktorú úspešne mo­de­ro­vala do feb­ru­ára tohto roka. Ok­rem toho, že je ak­tívna na Ins­ta­grame, tak sa ne­dávno roz­hodla vstú­piť aj na you­tu­bovú scénu so svo­jím ka­ná­lom Very Veri. Ak vás zau­jíma ako to Ve­ro­nika všetko stíha a aké je ta­jom­stvo jej time ma­na­ge­mentu, tak ur­čite ne­zmeš­kajte už najb­liž­šiu pred­nášku Ma­xman Uni­ve­sity 😊

Ži­jeme v čase, kedy sa na nás hrnú in­for­má­cie z kaž­dej strany. Nie­len štu­denti, ale aj pra­cu­júci majú mož­nosť za­po­jiť sa do rôz­nych ak­ti­vít, ktoré ich zau­jí­majú. Dnes už nie je prob­lé­mom ne­dos­ta­tok prí­le­ži­tostí, ale schop­nosť ve­dieť si spo­me­dzi nich nájsť „to svoje“. Ve­ro­nika nám po­čas jej pred­nášky pre­zradí, ako sa na­učiť po­ve­dať týmto prí­le­ži­tos­tiam „áno“ v tej správ­nej chvíli. Mô­žete sa te­šiť na prí­klady z jej vlast­ných skú­se­ností, pro­stred­níc­tvom kto­rých vám po­roz­práva o tom, prečo je dô­le­žité byť v ži­vote akčný, ak­tívny a zve­davý.

𝗩𝘀𝘁𝘂𝗽 𝗷𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗻𝘆, všetci ste ví­taní, stačí prísť a „po­zrieť sa do hlavy“ 𝗩𝗲𝗿𝗼𝗻𝗶𝗸𝘆 𝗖𝗶𝗳𝗿𝗼𝘃𝗲𝗷 𝗢𝘀𝘁𝗿𝗶𝗵𝗼𝗻𝗼𝘃𝗲𝗷.

Ak chcete mať pra­vi­delné in­for­má­cie o ďal­ších pred­náš­kach a té­mach, pri­hláste sa do nášho mai­lin­glistu: ee­purl.com/dHLjjX
Mi­nulé pred­nášky náj­dete vo vi­deo ar­chíve: ti­ny­url.com/you­tu­be­ar­chiv
Pred­nášku pod­po­ril Star­ti­tup.

Te­šíme sa na vás.
Tím Ma­xman Con­sul­tants

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.