Video: Star­tu­pové pre­zen­tá­cie, ktoré vás poba­via

Luky Gašparík / 2. apríl 2014 / Tools a produktivita

Pozrite si päť tro­chu iných video­p­re­zen­tá­cií. Žiadne stro­jené gestá, vážne témy alebo pre­ma­kané efekty. Autori sta­vili skôr na humor. Posúďte sami, či sa im to poda­rilo.

1. dollarshaveclub.com

Presne takto si pred­sta­vu­jem video­p­re­zen­tá­ciu. Ku koncu je kaž­dému úplne jedno, na čo to bola reklama, jed­no­du­cho to chcete mať. Ak nie­kedy v živote budem pro­mo­vať nejaký pro­dukt, pri­pravte sa, že ma uvi­díte v podob­nej úlohe.

2. Bebo

Skúste sa zamys­lieť, čo asi bolo na tomto star­tupe tak cenné, že ho AOL kúpil za 850 mil. dolá­rov. A prečo ho po roku pre­dal AOL späť zakla­da­te­ľovi Micha­e­lovi Bir­chovi za 1 mil. dolá­rov. Som zve­davý, či nato prí­dete.

3. Double Fine Pro­duc­ti­ons

Tim Scha­fer, dlho­ročný deve­lo­per počí­ta­čo­vých hier vysvet­ľuje, ako sa na Kicks­tar­tery rai­sujú peniaze.

4. Uber Con­fe­rence

Vy tiež nezná­šate robiť kon­fe­renčné hovory cez váš kan­ce­lár­sky tele­fón? Tieto dve videá vysvet­lia doko­nale, prečo pou­žiť Uber Con­fe­rence.

5. Zoosk

Takto si pred­sta­vujú autori zozna­mo­va­cej appky Zoosk pro­ces zami­lo­vá­va­nia sa pro­stred­níc­tvom ich pro­duktu. Roman­tické, nie?

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)