Video: Tak­to vyze­rá úžas­ná rake­ta Fal­con Hea­vy od Spa­ceX, v kto­rej ľudia pole­tia na Mars

Matúš Mitro / 18. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: Twitter / Elon Musk

V obrov­skom han­gá­ri spo­loč­nos­ti Spa­ceX už pre­bie­ha­jú prá­ce na rake­te Fal­con Hea­vy, kto­rú môžeš vidieť na jedi­neč­ných zábe­roch pria­mo od Elo­na Mus­ka.

Elon Musk, kto­rý okrem Tes­ly ria­di aj Spa­ceX, nedáv­no infor­mo­val o plá­noch tej­to ves­mír­nej spo­loč­nos­ti nav­ští­viť čer­ve­nú pla­né­tu našej slneč­nej sústa­vy. Zdá sa, že odváž­ny cieľ sku­toč­ne plá­nu­je zre­a­li­zo­vať, nakoľ­ko mon­táž rake­ty Fal­con Hea­vy už pre­bie­ha v plnom prú­de. Prá­ve tá má jed­né­ho dňa pri­stáť na pôde Mar­su, čím sa ľud­stvu poda­rí ďal­ší význam­ný krok v obja­vo­va­ní ves­mí­ru. Svo­je úspeš­né lety do toh­to neko­neč­né­ho pries­to­ru už spo­loč­nosť Spa­ceX dosiah­la s rake­tou Fal­con 9.

Tá zaži­la nie­koľ­ko úspeš­ných štar­tov, ale aj opä­tov­ných pri­stá­tí. Vďa­ka tomu boli ušet­re­né nema­lé nákla­dy na ces­to­va­nie do ves­mí­ru. Aj táto fir­ma Elo­na Mus­ka chce pokra­čo­vať vo svo­jich plá­noch, kto­ré sú opäť bliž­šie k rea­li­zá­cii. On sám nedáv­no na sociál­nej sie­ti Twit­ter zve­rej­nil krát­ke video so záber­mi z han­gá­ru, kde mon­táž rake­ty pre­bie­ha. O tom, aký impo­zant­ný ten­to stroj bude, sa môžeš pre­sved­čiť v pri­lo­že­nom videu. Vyze­rá sku­toč­ne fan­tas­tic­ky!

zdroj: fontech.startitup.sk

Pridať komentár (0)