VIDEO­VÍ­KEN­DOVKA

Richard Bednár / 26. apríl 2014 / Tools a produktivita

Denne nará­žam na pár inšpi­ra­tív­nych videí, ktoré netreba ani komen­to­vať. Preto som sa roz­ho­dol každý víkend zve­rej­niť tie naj. Verím, že si ich uži­jete rov­nako ako ja. Pra­jem pekný zvy­šok víkendu. 

Nie je novin­kou, že čipy sa dajú imple­men­to­vať do oble­če­nia. Intel však ide nado­raz. Odpo­rú­čam aj ostatné epi­zódy

Karel Jane­ček je český mate­ma­tik, peda­góg, bojov­ník proti korup­cii a mece­náš. V roku 1995 zalo­žil firmu RSJ, ktorá je jed­nou z naj­väč­ších obchod­ní­kov a posky­to­va­te­ľov lik­vi­dity na sve­to­vých finanč­ných trhoch. Vrelo odpo­rú­čam jeho pred­nášku. Pred­nášku asi naj­po­ho­do­vej­šieho miliar­dára, akého som kedy videl.

A na záver mám pre vás pri­pra­venú reklamu na jeden z mojich obľú­be­ných nápo­jov. Užite si ju.

foto: i.lidovky.cz

Pridať komentár (0)