Vie­den­ský fond Veni­onaire chce zís­kať 100 mili­ó­nov euro pre star­tupy

Juraj Hunák / 1. marca 2015 / Startupy

Veni­onaire je nový fond, za kto­rým však stoja skú­sení ľudia. V prvej fáze pôjde o nado­bud­nu­tie finanč­ných pros­tried­kov, ktoré budú neskôr inves­to­vané do sľubne ras­tú­cich star­tu­pov.

Aj keď zažíva star­tup scéna v nemecky hovo­ria­cich kra­ji­nách boom, s rizi­ko­vým kapi­tá­lom pre mladé firmy to až tak ružovo nevy­zerá, obzvlášť v Rakúsku. Túto dieru chce zapl­niť vie­den­ská pora­den­ská a inves­tičná spo­loč­nosť Veni­onaire. Podľa vyjad­rení pred­sta­vi­te­ľov má byť ešte tento rok zalo­žený „naj­väčší ven­ture capi­tal fond Rakúska“, ktorý má za cieľ naaku­mu­lo­vať až 100 mili­ó­nov eur. Stre­do­bo­dom inves­tí­cií majú byť nemecké a rakúske star­tupy v prvej a dru­hej fáze svojho rastu ako aj budúci „Hid­den Cham­pi­ons“ (pozn. red.: rela­tívne neznáma väč­šia firma, ktorá je vo svo­jej oblasti líd­rom na trhu) v roz­lič­ných odvet­viach. Fond chce inves­to­vať prie­merne 1 až 5 mili­ó­nov eur do busi­ness mode­lov s radi­kál­nymi tech­no­ló­giami ako sú auto­ma­ti­zá­cie, ana­ly­tics a big data, scien­ti­fic com­pu­ting a robo­tika.

Vede­nie Veni­onaire Inves­tment

Manaž­ment fondu Veni­onaire pozos­táva zo skú­se­ných finanč­ných exper­tov na čele s Bert­hol­dom Bau­rek-Kar­li­com. Tento zakla­da­teľ mno­hých firiem a busi­ness angel zre­a­li­zo­val počas svo­jej kari­éry trans­ak­cie za viac ako jednu miliardu eur.

Fond chce nado­bud­núť inves­tí­cie hlavne od inšti­tu­ci­onál­nych inves­to­rov ako sú pois­ťovne, dôchod­kové spo­riace spo­loč­nosti, podie­lové fondy ale aj z family-offi­cov. Podľa Bau­rek-Kar­lica chuť a peniaze na inves­to­va­nie exis­tujú, avšak ven­ture capi­tal bol pre inšti­tu­ci­onál­nych inves­to­rov dlho netrans­pa­rentný a rov­nako mu chý­bal etab­lo­vaný štan­dard. Po prask­nutí takz­va­nej „New Eco­nomy“ bub­liny sa ven­ture kapi­tá­lový trh očis­til a v koneč­nom dôsledku dobre vyví­jal ďalej.

Spo­loč­nosť Veni­onaire Inves­tment GmbH sídli vo Viedni. V roku 2012 v tom istom meste zalo­žená matka Veni­onaire Capi­tal radila pri roz­bie­haní busi­nessu dopo­siaľ už viac ako 50 star­tu­pom a pomá­hala pri rea­li­zá­ciách trans­ak­cií v hod­note pri­bližne 350 mili­ó­nov euro. Aktu­álne má Veni­onaire Capi­tal v port­fó­liu firmy ako ChatG­rape (rie­še­nia pre firemnú komu­ni­ká­ciu), Ego Kits (star­tup zaobe­ra­júci sa e-motormi pre hor­ské bicykle) alebo sys­tem7 rail sup­port (rakúsky dodá­va­teľ tech­no­ló­gií pre želez­ničnú dopravu).

CEO Veni­onai­reu, Bert­hold Bau­rek-Kar­lic, je okrem iného spo­lu­za­kla­da­teľ doš­ko­ľo­va­cej plat­formy courseticket.com a ini­ciá­to­rom Busi­ness Angel Ins­ti­tute, nezá­vis­lého inšti­tútu pre vzde­lá­va­nie a cer­ti­fi­ko­va­nie busi­ness ange­lov. S dealscreening.com vyvi­nula Veni­onaire soft­ware pre inves­to­rov a pro­stred­níc­tvom Pitchs­co­ring ponúka rýchle ohod­no­te­nie star­tu­pov.

zdroj: wirtschaftsblatt.at

Pridať komentár (0)