Vie­den­ský fond Veni­onai­re chce zís­kať 100 mili­ó­nov euro pre star­tu­py

Juraj Hunák / 1. marca 2015 / Lifehacking

Veni­onai­re je nový fond, za kto­rým však sto­ja skú­se­ní ľudia. V prvej fáze pôj­de o nado­bud­nu­tie finanč­ných pros­tried­kov, kto­ré budú neskôr inves­to­va­né do sľub­ne ras­tú­cich star­tu­pov.

Aj keď zaží­va star­tup scé­na v nemec­ky hovo­ria­cich kra­ji­nách boom, s rizi­ko­vým kapi­tá­lom pre mla­dé fir­my to až tak ružo­vo nevy­ze­rá, obzvlášť v Rakús­ku. Túto die­ru chce zapl­niť vie­den­ská pora­den­ská a inves­tič­ná spo­loč­nosť Veni­onai­re. Pod­ľa vyjad­re­ní pred­sta­vi­te­ľov má byť ešte ten­to rok zalo­že­ný „naj­väč­ší ven­tu­re capi­tal fond Rakús­ka“, kto­rý má za cieľ naaku­mu­lo­vať až 100 mili­ó­nov eur. Stre­do­bo­dom inves­tí­cií majú byť nemec­ké a rakús­ke star­tu­py v prvej a dru­hej fáze svoj­ho ras­tu ako aj budú­ci „Hid­den Cham­pi­ons“ (pozn. red.: rela­tív­ne nezná­ma väč­šia fir­ma, kto­rá je vo svo­jej oblas­ti líd­rom na trhu) v roz­lič­ných odvet­viach. Fond chce inves­to­vať prie­mer­ne 1 až 5 mili­ó­nov eur do busi­ness mode­lov s radi­kál­ny­mi tech­no­ló­gia­mi ako sú auto­ma­ti­zá­cie, ana­ly­tics a big data, scien­ti­fic com­pu­ting a robo­ti­ka.

Vede­nie Veni­onai­re Inves­tment

Manaž­ment fon­du Veni­onai­re pozos­tá­va zo skú­se­ných finanč­ných exper­tov na čele s Bert­hol­dom Bau­rek-Kar­li­com. Ten­to zakla­da­teľ mno­hých firiem a busi­ness angel zre­a­li­zo­val počas svo­jej kari­é­ry trans­ak­cie za viac ako jed­nu miliar­du eur.

Fond chce nado­bud­núť inves­tí­cie hlav­ne od inšti­tu­ci­onál­nych inves­to­rov ako sú pois­ťov­ne, dôchod­ko­vé spo­ria­ce spo­loč­nos­ti, podie­lo­vé fon­dy ale aj z fami­ly-offi­cov. Pod­ľa Bau­rek-Kar­li­ca chuť a penia­ze na inves­to­va­nie exis­tu­jú, avšak ven­tu­re capi­tal bol pre inšti­tu­ci­onál­nych inves­to­rov dlho netrans­pa­rent­ný a rov­na­ko mu chý­bal etab­lo­va­ný štan­dard. Po prask­nu­tí takz­va­nej „New Eco­no­my“ bub­li­ny sa ven­tu­re kapi­tá­lo­vý trh očis­til a v koneč­nom dôsled­ku dob­re vyví­jal ďalej.

Spo­loč­nosť Veni­onai­re Inves­tment GmbH síd­li vo Vied­ni. V roku 2012 v tom istom mes­te zalo­že­ná mat­ka Veni­onai­re Capi­tal radi­la pri roz­bie­ha­ní busi­nes­su dopo­siaľ už viac ako 50 star­tu­pom a pomá­ha­la pri rea­li­zá­ciách trans­ak­cií v hod­no­te pri­bliž­ne 350 mili­ó­nov euro. Aktu­ál­ne má Veni­onai­re Capi­tal v port­fó­liu fir­my ako ChatG­ra­pe (rie­še­nia pre firem­nú komu­ni­ká­ciu), Ego Kits (star­tup zaobe­ra­jú­ci sa e-motor­mi pre hor­ské bicyk­le) ale­bo sys­te­m7 rail sup­port (rakús­ky dodá­va­teľ tech­no­ló­gií pre želez­nič­nú dopra­vu).

CEO Veni­onai­reu, Bert­hold Bau­rek-Kar­lic, je okrem iné­ho spo­lu­za­kla­da­teľ doš­ko­ľo­va­cej plat­for­my courseticket.com a ini­ciá­to­rom Busi­ness Angel Ins­ti­tu­te, nezá­vis­lé­ho inšti­tú­tu pre vzde­lá­va­nie a cer­ti­fi­ko­va­nie busi­ness ange­lov. S dealscreening.com vyvi­nu­la Veni­onai­re soft­wa­re pre inves­to­rov a pro­stred­níc­tvom Pitchs­co­ring ponú­ka rých­le ohod­no­te­nie star­tu­pov.

zdroj: wirtschaftsblatt.at

Pridať komentár (0)