Vir­tu­ál­na rea­li­ta pod­ľa Sony

Lukáš Gašparík jr. / 4. marca 2015 / Tech a inovácie

Sony sa pred­sta­vi­lo medzi vysta­vo­va­teľ­mi na Game Deve­lo­pers Con­fe­ren­ce a všet­kým pre­do­stre­lo, aké sú jeho pred­sta­vy, ak ide o oblasť vir­tu­ál­nej rea­li­ty.

Sony, kto­ré je výrob­com legen­dár­nej her­nej kon­zo­ly Pla­y­sta­ti­on, pred­sta­vi­lo všet­kým, aké má plá­ny v oblas­ti vir­tu­ál­nej rea­li­ty. Kon­krét­ne ide o ich pro­jekt Morp­he­us VR head­set. Sony pred­sta­vi­lo všet­kým vylep­še­ný nový model, kto­rý ma väč­ší výkon, vyzna­ču­je sa lep­šou sle­do­va­teľ­nos­ťou a lep­ším disp­le­jom. Toto zaria­de­nie by malo prí­sť do pre­da­ja až v prvej polo­vi­ci roku 2016.

Hlav­né zme­ny sa odo­hra­li pri disp­le­ji, kto­rý ponú­ka teraz roz­lí­še­nie až 1920x1080 pixe­lov, čím sa už na dob­ro zabra­ňu­je roz­ma­za­niu pri rých­lom pohy­be, ako tomu bolo pri prvom pro­to­ty­pe. Vylep­še­ním pre­šiel takis­to aj pro­ce­sor, kto­rý doká­že teraz bez prob­lé­mov zobra­zo­vať až 120 sním­kov za sekun­du.

Sony má teda v kaž­dom prí­pa­de so svo­jim Morp­he­us VR head­set dob­re našliap­nu­té, avšak stá­le nesmie­me zabú­dať aj na jeho kon­ku­ren­ciu, kto­rý­mi sú samoz­rej­me Ocu­lus Rift a Sam­sung GR. Pre­to bude aj naďa­lej zau­jí­ma­vé sle­do­vať, ako sa celá táto oblasť bude vyví­jať v budúc­nos­ti.

zdroj: Ven­tu­re­Be­at

Pridať komentár (0)