Vir­tu­álna rea­lita podľa Sony

Lukáš Gašparík jr. / 4. marca 2015 / Tech a inovácie

Sony sa pred­sta­vilo medzi vysta­vo­va­teľmi na Game Deve­lo­pers Con­fe­rence a všet­kým pre­do­strelo, aké sú jeho pred­stavy, ak ide o oblasť vir­tu­ál­nej rea­lity.

Sony, ktoré je výrob­com legen­dár­nej her­nej kon­zoly Pla­y­sta­tion, pred­sta­vilo všet­kým, aké má plány v oblasti vir­tu­ál­nej rea­lity. Kon­krétne ide o ich pro­jekt Morp­heus VR head­set. Sony pred­sta­vilo všet­kým vylep­šený nový model, ktorý ma väčší výkon, vyzna­čuje sa lep­šou sle­do­va­teľ­nos­ťou a lep­ším disp­le­jom. Toto zaria­de­nie by malo prísť do pre­daja až v prvej polo­vici roku 2016.

Hlavné zmeny sa odo­hrali pri disp­leji, ktorý ponúka teraz roz­lí­še­nie až 1920x1080 pixe­lov, čím sa už na dobro zabra­ňuje roz­ma­za­niu pri rých­lom pohybe, ako tomu bolo pri prvom pro­to­type. Vylep­še­ním pre­šiel takisto aj pro­ce­sor, ktorý dokáže teraz bez prob­lé­mov zobra­zo­vať až 120 sním­kov za sekundu.

Sony má teda v kaž­dom prí­pade so svo­jim Morp­heus VR head­set dobre našliap­nuté, avšak stále nesmieme zabú­dať aj na jeho kon­ku­ren­ciu, kto­rými sú samoz­rejme Ocu­lus Rift a Sam­sung GR. Preto bude aj naďa­lej zau­jí­mavé sle­do­vať, ako sa celá táto oblasť bude vyví­jať v budúc­nosti.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)