Vitaj v budúc­nosti. Aj v Bra­ti­slave ti tovar doručí dron už do 30 minút

Marianna Mikešová / 24. novembra 2016 / Tools a produktivita

Vieš si pred­sta­viť takúto reak­ciu na tvoju objed­návku v inter­ne­to­vom obchode? Namiesto nie­koľ­ko­dňo­vého čaka­nia ti tovar doru­čia mihnu­tím oka. Star­ti­tup sa dopo­čul, že ani slo­ven­ské e-shopy sa nedr­žia pri zemi a jeden z nich práve pra­cuje na tom, aby to čoskoro bola rea­lita.

Dostali sme info, že slo­ven­ský inter­ne­tový obchod Skvelo.sk tajne pra­cuje na spus­tení doru­čo­va­nia zásie­lok dro­nom. Zatiaľ nevieme, či ide len o mar­ke­tin­gový ťah alebo rea­litu, no sme vo veľ­kom napätí, ako to dopadne. Ak to nie je len fáma, tlies­kame a tešíme sa, že slo­ven­ská firma má ambí­ciu pre­ra­ziť s takouto ino­vá­ciou! Ak bude tech­no­ló­gia fun­go­vať podobne ako tá, ktorú tes­tuje Ama­zon, bude možné doru­čiť tovar naprí­klad vrámci hlav­ného mesta za menej ako 30 minút.

Pred­stav si vše­tok ten ušet­rený čas. Ak dosta­neš chuť otes­to­vať nový i-Phone alebo si pre­čí­tať nový titul od Jo Nesboa, lusk­neš prs­tami a o pár minút môžeš čítať novú knihu a hrať sa s mobi­lom záro­veň. Upro­stred síd­liska ti zastaví dron, ty si len vyz­dvih­neš objed­návku a on odletí preč. Cool, nie? Fir­mám by to ušet­rilo množ­stvo peňazí, pre­tože dron je lac­nejší ako ľud­ská sila. Základnú ver­ziu malého dronu už doká­žeš kúpiť za pár sto­viek eur, a pri doru­čo­vaní tovaru dokáže byť rých­lejší a efek­tív­nejší než to naj­lep­šie kuri­ér­ske auto. Doru­če­nie tiež nie je závislé na aktu­ál­nej doprav­nej situ­ácii.

15225371_10210079802185926_829851763_o

Foto: Star­ti­tup 

Čo na to legis­la­tíva? Bohu­žiaľ momen­tálne takéto rie­še­nie neumož­ňuje, pre­tože od augusta 2015 je pou­ži­tie dro­nov prí­sne regu­lo­vané. Bez­pi­lotné lie­tadlo do hmot­nosti pol kila je ešte zara­ďo­vané medzi hračky a jeho súkromné pou­ži­tie je v poriadku. S vyš­šou hmot­nost­nou kate­gó­riou je to však už kom­pli­ko­va­nej­šie. Okrem toho že s dro­nom je potrebné lie­tať len vo vzdia­le­nosti aspoň 1500 met­rov od husto osíd­le­ných oblastí, je zaká­zané pre­vá­žať náklad. Kon­com tohto roka má byť však vydaná nová legis­la­tíva a my pevne veríme, že pra­vidlá pou­ží­va­nia dro­nov pre komerčné účely sa uvoľ­nia.

Jed­ným z naj­väč­ších trend­set­te­rov v tejto oblasti je Ama­zon. Tech­no­ló­giu Prime Air už tes­tuje, a keď to bude konečne možné, plá­nuje pomo­cou nej doru­čo­vať zásielky o hmot­nosti maxi­málne 2,2 kilo­gramu. V prí­pade e-shopu Skvelo.sk, ktorý sa špe­cia­li­zuje na knihy a tech­no­lo­gické hračky, by tak bolo možné doru­čiť zákaz­ní­kovi mobil alebo pokojne aj 5 kníh naraz. V pre­bie­ha­jú­com hek­tic­kom pred­via­noč­nom období by nebolo nič lep­šie!

Doru­čo­va­nie dro­nom už úspešne otes­to­val aj český e-shop Mall.cz. Trasu dlhú 1,7 kilo­metra pre­ko­nal za rekordné 3 minúty, ak by sme rátali aj čas na príp­ravu doru­če­nia, je to len 5 minút. Pri teste pou­žili štvor­vr­tu­ľový dron, ktorý bol upra­vený na pri­pev­ne­nie a odpo­je­nie boxu so zásiel­kou. Tento obrov­ský úspech je pre­ce­den­som k vyjed­ná­va­niu na zmenu legis­la­tívy, či už v Čechách alebo na Slo­ven­sku.

drone-deliveryFoto: digitaltrends.com

V súčas­nosti na Slo­ven­sku drony pou­ží­vame pre­važne na účely fote­nia a kame­ro­va­nia. Aj na to však treba povo­le­nie od Minis­ter­stva obrany a následné zasla­nie nato­če­ného mate­riálu na kon­trolu. V Česku to majú jed­no­duch­šie a žiadne povo­le­nia na to nepot­re­bujú. Je preto možné, že vďaka tomu a vďaka úspešne absol­vo­va­nému testu, sú k snu o “doru­čo­vaní budúc­nosti” bliž­šie.

Je to veľmi kom­plexná prob­le­ma­tika, pre­tože s pou­ži­tím dro­nov sa spája mnoho rizík. Aj preto spo­loč­nosti ako Ama­zon inves­tujú do ich tes­to­va­nia a odstra­ňo­va­nia. Jeho drony sa dokážu vyhý­bať pre­káž­kam a lieta rých­los­ťou viac než 88 kilo­met­rov za hodinu. Pred­stav si, aký obrov­ský poten­ciál to pri rátaní so vzduš­nou vzdia­le­nos­ťou pred­sta­vuje. Sme však pre­sved­čení o tom, že do nie­koľ­kých rokov bude pri­stá­tie dronu pred tvo­jím domom rov­nako bežné ako dnes náv­števa kuri­éra. Držíme palce skvelo.sk!

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Startitup.sk

Pridať komentár (0)