Vo vnútri robo­tic­kého labo­rá­to­ria: Takto vyzerá Rob­Lab v Koši­ciach

Autor článku: Ing.arch. Michal Mihaľák, archinfo.sk / 9. mája 2016 / Tech a inovácie

Prie­my­selné roboty a ich mož­nosti využi­tia zasa­hujú okrem širo­kého využi­tia v prie­mysle tak­tiež medzi kre­a­tívne odvet­via počnúc ume­ním, dizaj­nom kon­čiac archi­tek­tú­rou.

Vzni­ka­júca plat­forma umož­ňuje zdie­ľať ino­va­tívne postupy, nápady pri apli­ká­cií robo­tiky v praxi.

Kre­a­tívne využí­va­nie robo­tic­kých sys­té­mov je dyna­micky sa roz­ví­ja­júce odvet­vie v ume­lec­kých dis­cip­lí­nach. Ponúka, v porov­naní s bež­nými metó­dami, nedo­sia­hnu­teľné mož­nosti. Mnoho kre­a­tív­nych sku­pín pod záš­ti­tou sve­to­vých uni­ver­zít sa inten­zívne venuje expe­ri­men­tál­nemu využi­tiu robo­tov. Samoz­rejme, ich využi­tie je pod­mie­nené doko­na­lou zna­los­ťou prob­le­ma­tiky ako je naprí­klad prog­ra­mo­va­nie, inter­dis­cip­li­nárne zna­losti z dis­cip­lín ako sú kyber­ne­tika, fyzika, ché­mia, mecha­nika… Z oblastí kde tra­dičné ume­lecké, archi­tek­to­nické vzde­lá­va­nie naráža na svoje dote­raj­šie limity.

Zo začiatku expe­ri­men­tálne metódy nahrá­dzajú sofis­ti­ko­vané postupy pri rie­šení kre­a­tív­nych nápa­dov, kon­cep­tov a z nich vyplý­va­jú­cich úloh. Odpor časti ume­lec­kej komu­nity a vyme­dze­nie sa voči novým metó­dam pri tvorbe je citeľný. Na dru­hej strane pre­sved­čivé výsledky rie­ši­teľ­ských tímov na kon­fe­ren­ciách ako sú napr. Rob/Arch, The Design Model­ling Sym­po­sium… hovo­ria samé za seba.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

V záujme ref­lek­to­vať aktu­álne využi­tie robo­tiky pri ume­lec­kej a archi­tek­to­nic­kej tvorbe sa poda­rilo na Fakulte umení, Tech­nic­kej uni­ver­zity v Koši­ciach v rámci pro­jektu UVP Tech­ni­com zria­diť expe­ri­men­tálne robo­tické pra­co­visko Rob­Lab.

Sna­hou bude obo­ha­tiť prob­le­ma­tiku o náš pohľad na využi­tie robo­tiky ori­gi­nál­nym spô­so­bom. Počnúc tra­dič­ným využi­tím 6 a viac osích CAM apli­ká­cií, kon­čiac para­met­ric­kým mode­lo­va­ním, simu­lá­ciou pro­ce­sov a násled­nou pria­mou výro­bou pries­to­ro­vých kon­cep­tov…

zdroj: archinfo.sk, zdroj foto­gra­fií: archinfo.sk

Pridať komentár (0)