Vo vnút­ri robo­tic­ké­ho labo­rá­to­ria: Tak­to vyze­rá Rob­Lab v Koši­ciach

Autor článku: Ing.arch. Michal Mihaľák, archinfo.sk / 9. mája 2016 / Tech a inovácie

Prie­my­sel­né robo­ty a ich mož­nos­ti využi­tia zasa­hu­jú okrem širo­ké­ho využi­tia v prie­mys­le tak­tiež medzi kre­a­tív­ne odvet­via počnúc ume­ním, dizaj­nom kon­čiac archi­tek­tú­rou.

Vzni­ka­jú­ca plat­for­ma umož­ňu­je zdie­ľať ino­va­tív­ne postu­py, nápa­dy pri apli­ká­cií robo­ti­ky v pra­xi.

Kre­a­tív­ne využí­va­nie robo­tic­kých sys­té­mov je dyna­mic­ky sa roz­ví­ja­jú­ce odvet­vie v ume­lec­kých dis­cip­lí­nach. Ponú­ka, v porov­na­ní s bež­ný­mi metó­da­mi, nedo­sia­hnu­teľ­né mož­nos­ti. Mno­ho kre­a­tív­nych sku­pín pod záš­ti­tou sve­to­vých uni­ver­zít sa inten­zív­ne venu­je expe­ri­men­tál­ne­mu využi­tiu robo­tov. Samoz­rej­me, ich využi­tie je pod­mie­ne­né doko­na­lou zna­los­ťou prob­le­ma­ti­ky ako je naprí­klad prog­ra­mo­va­nie, inter­dis­cip­li­nár­ne zna­los­ti z dis­cip­lín ako sú kyber­ne­ti­ka, fyzi­ka, ché­mia, mecha­ni­ka… Z oblas­tí kde tra­dič­né ume­lec­ké, archi­tek­to­nic­ké vzde­lá­va­nie nará­ža na svo­je dote­raj­šie limi­ty.

Zo začiat­ku expe­ri­men­tál­ne metó­dy nahrá­dza­jú sofis­ti­ko­va­né postu­py pri rie­še­ní kre­a­tív­nych nápa­dov, kon­cep­tov a z nich vyplý­va­jú­cich úloh. Odpor čas­ti ume­lec­kej komu­ni­ty a vyme­dze­nie sa voči novým metó­dam pri tvor­be je citeľ­ný. Na dru­hej stra­ne pre­sved­či­vé výsled­ky rie­ši­teľ­ských tímov na kon­fe­ren­ciách ako sú napr. Rob/Arch, The Design Model­ling Sym­po­sium… hovo­ria samé za seba.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

V záuj­me ref­lek­to­vať aktu­ál­ne využi­tie robo­ti­ky pri ume­lec­kej a archi­tek­to­nic­kej tvor­be sa poda­ri­lo na Fakul­te ume­ní, Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Koši­ciach v rám­ci pro­jek­tu UVP Tech­ni­com zria­diť expe­ri­men­tál­ne robo­tic­ké pra­co­vis­ko Rob­Lab.

Sna­hou bude obo­ha­tiť prob­le­ma­ti­ku o náš pohľad na využi­tie robo­ti­ky ori­gi­nál­nym spô­so­bom. Počnúc tra­dič­ným využi­tím 6 a viac osích CAM apli­ká­cií, kon­čiac para­met­ric­kým mode­lo­va­ním, simu­lá­ci­ou pro­ce­sov a násled­nou pria­mou výro­bou pries­to­ro­vých kon­cep­tov…

zdroj: archinfo.sk, zdroj foto­gra­fií: archinfo.sk

Pridať komentár (0)