Volk­swa­gen bus z roku 1966 so solár­ne pohá­ňa­ným elek­tric­kým moto­rom

Marek Revilak / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Ame­ric­ký kon­ti­nent je vychý­re­ným úto­čis­kom výbe­ho­vých mode­lov rôz­nych zna­čiek. Medzi nimi má svo­je pev­né mies­to aj Volk­swa­gen. Momen­tál­ne naj­star­ším exem­plá­rom je Volk­swa­gen bus dru­hej gene­rá­cie, zná­my ako hip­pie van, bul­li ale­bo jed­no­du­cho bus. Za šty­ri a pol deká­dy výro­by sa VW T2 zme­nil len mini­mál­ne. Medzi naj­zá­sad­nej­šie modi­fi­ká­cie pat­ril pre­chod na vodou chla­de­né moto­ry na začiat­ku tre­tie­ho tisíc­ro­čia.

Do roku 1979 sa vyrá­bal v Nemec­ku, od roku 1976 aj v Bra­zí­lii. Ináč zosta­lo všet­ko tak­mer v pôvod­nom sta­ve. Spo­loč­nosť Vec­na však priš­la s novým eko nápa­dom, namon­to­vať na auto solár­ne pane­ly. Aero­di­na­mic­ký tvar solár­nych pane­lov zabe­rá množ­stvo mies­ta , po ich nain­šta­lo­va­ní ostá­va v aute z pra­vid­la jed­no mies­to.

Za kre­a­tív­nou kon­ver­zi­ou Volk­swa­ge­nu z roku 1966 pre­ro­be­nú na elek­tric­ký pohon so špor­to­vým dizaj­nom solár­ne­ho pane­lu na stre­che sto­jí Daniel The­obald, tech­nic­ký ria­di­teľ IT v zdra­vot­nej spo­loč­nos­ti Vec­na Tech­no­lo­gies.

The­obald kúpil Volk­swa­gen v roku 2013, po ukon­če­ní pre­ráb­ky na solár­ny pohon ho pou­ží­val na krát­ke výle­ty v rám­ci mes­ta, uvie­dol Bos­ton Maga­zi­ne. Na prvý pohľad Volk­swa­gen bus vyze­rá, že nesie kus preg­lej­ky ale­bo sad­ro­kar­tó­no­vej dosky, ale údaj­ne chcel The­obald nabí­ja­teľ­né auto na elek­tric­ký pohon. Solár­ne pane­ly na výro­ku elek­tric­kej ener­gie boli vybra­né z dôvo­du zní­že­nia úni­ku emi­sii do ovzdu­šia.

Solár­ne pane­ly sú schop­né vypro­du­ko­vať dosta­tok elek­tric­kej ener­gie pre chod vozid­la, čiže nevy­ža­du­je nabí­ja­nie, tvr­dí The­obald.

Celý pro­jekt má na sve­do­mí Tho­bald spo­lu s jeho spo­lu­pra­cov­ník­mi so spo­loč­nos­ti Vec­na. Pred­ne­dáv­nom si zamest­na­nec spo­loč­nos­ti Vec­na kúpil Volk­swa­gen Beatt­le s podob­ným cie­ľom, pre­ro­biť ho na solár­ny pohon.

Volk­swa­gen bus a jeho štýl pre­slá­ve­ný v 60. a 70. rokoch z neho robí sláv­ne vozid­lo dodnes

To je dôvod, pre­čo Volk­swa­gen vzdá­va hold pro­duk­cií tomu­to kul­to­vé­mu vozid­lu. Spo­loč­nosť pred­sta­vi­la nie­koľ­ko kon­cep­tov. Heinz-Jakob Neus­ser, člen pred­sta­ven­stva pove­dal:“ Inži­nie­ri pra­co­va­li na plne elek­tric­kom poho­ne mode­lu Volk­swa­gen bus.“ Zatiaľ nemá­me žiad­ne sprá­vy o výsled­koch pro­jek­tu. Avšak kom­bi­ná­cia retro štý­lu a elek­tric­kej ener­gie by moh­la vytvo­riť cel­kom pozo­ru­hod­né vozid­lo.

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)