Volk­swa­gen bus z roku 1966 so solárne pohá­ňa­ným elek­tric­kým moto­rom

Marek Revilak / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Ame­rický kon­ti­nent je vychý­re­ným úto­čis­kom výbe­ho­vých mode­lov rôz­nych zna­čiek. Medzi nimi má svoje pevné miesto aj Volk­swa­gen. Momen­tálne naj­star­ším exem­plá­rom je Volk­swa­gen bus dru­hej gene­rá­cie, známy ako hip­pie van, bulli alebo jed­no­du­cho bus. Za štyri a pol dekády výroby sa VW T2 zme­nil len mini­málne. Medzi naj­zá­sad­nej­šie modi­fi­ká­cie pat­ril pre­chod na vodou chla­dené motory na začiatku tre­tieho tisíc­ro­čia.

Do roku 1979 sa vyrá­bal v Nemecku, od roku 1976 aj v Bra­zí­lii. Ináč zostalo všetko tak­mer v pôvod­nom stave. Spo­loč­nosť Vecna však prišla s novým eko nápa­dom, namon­to­vať na auto solárne panely. Aero­di­na­mický tvar solár­nych pane­lov zaberá množ­stvo miesta , po ich nain­šta­lo­vaní ostáva v aute z pra­vidla jedno miesto.

Za kre­a­tív­nou kon­ver­ziou Volk­swa­genu z roku 1966 pre­ro­benú na elek­trický pohon so špor­to­vým dizaj­nom solár­neho panelu na stre­che stojí Daniel The­obald, tech­nický ria­di­teľ IT v zdra­vot­nej spo­loč­nosti Vecna Tech­no­lo­gies.

The­obald kúpil Volk­swa­gen v roku 2013, po ukon­čení pre­rábky na solárny pohon ho pou­ží­val na krátke výlety v rámci mesta, uvie­dol Bos­ton Maga­zine. Na prvý pohľad Volk­swa­gen bus vyzerá, že nesie kus preg­lejky alebo sad­ro­kar­tó­no­vej dosky, ale údajne chcel The­obald nabí­ja­teľné auto na elek­trický pohon. Solárne panely na výroku elek­tric­kej ener­gie boli vybrané z dôvodu zní­že­nia úniku emi­sii do ovzdu­šia.

Solárne panely sú schopné vypro­du­ko­vať dosta­tok elek­tric­kej ener­gie pre chod vozidla, čiže nevy­ža­duje nabí­ja­nie, tvrdí The­obald.

Celý pro­jekt má na sve­domí Tho­bald spolu s jeho spo­lu­pra­cov­níkmi so spo­loč­nosti Vecna. Pred­ne­dáv­nom si zamest­na­nec spo­loč­nosti Vecna kúpil Volk­swa­gen Beattle s podob­ným cie­ľom, pre­ro­biť ho na solárny pohon.

Volk­swa­gen bus a jeho štýl pre­slá­vený v 60. a 70. rokoch z neho robí slávne vozidlo dodnes

To je dôvod, prečo Volk­swa­gen vzdáva hold pro­duk­cií tomuto kul­to­vému vozidlu. Spo­loč­nosť pred­sta­vila nie­koľko kon­cep­tov. Heinz-Jakob Neus­ser, člen pred­sta­ven­stva pove­dal:“ Inži­nieri pra­co­vali na plne elek­tric­kom pohone modelu Volk­swa­gen bus.“ Zatiaľ nemáme žiadne správy o výsled­koch pro­jektu. Avšak kom­bi­ná­cia retro štýlu a elek­tric­kej ener­gie by mohla vytvo­riť cel­kom pozo­ru­hodné vozidlo.

zdroj: setri.sk

Pridať komentár (0)