Vonku je rebríček najlepších škôl na Slovensku, v hodnotení je jedno nepríjemné prekvapenie

Linda Cebrová / 22. novembra 2018 / Zaujímavosti

  • Por­tál INEKO zo­sta­vil tra­dičný reb­rí­ček naj­lep­ších zá­klad­ných a stred­ných škôl na Slo­ven­sku
  • V ak­tu­ál­nom hod­no­tení je ne­prí­jem­ným prek­va­pe­ním, že školy s vyš­šími zdrojmi na žiaka do­sa­hujú mierne hor­šie vý­sledky
zdroj: pexels.com
  • Por­tál INEKO zo­sta­vil tra­dičný reb­rí­ček naj­lep­ších zá­klad­ných a stred­ných škôl na Slo­ven­sku
  • V ak­tu­ál­nom hod­no­tení je ne­prí­jem­ným prek­va­pe­ním, že školy s vyš­šími zdrojmi na žiaka do­sa­hujú mierne hor­šie vý­sledky

Por­tál zá­klad­ných a stred­ných škôl vy­be­ral naj­lep­šie školy v troch ka­te­gó­riach – zá­kladné školy, stredné od­borné školy a gym­ná­ziá. Po ak­tu­ali­zá­cii reb­ríč­kov sa na ce­lo­slo­ven­skej úrovni me­dzi ZŠ opäť naj­lep­šie umiest­nila Zá­kladná škola na Kros­nian­skej 4 v Ko­ši­ciach. Na­sle­duje ZŠ Kol­lá­rova 2, Svätý Jur a naj­lep­šiu tro­j­icu do­pĺňa Zá­kladná škola T. J. Mous­sona 4, Mi­cha­lovce.

Me­dzi SOŠ ob­há­jili prvé dve miesta Ob­chodná aka­dé­mia v Tr­nave (Ku­ku­čí­nova 2) a SPŠ elek­tro­tech­nická na Pl­zen­skej ul. v Pre­šove. Na tre­tie miesto po­stú­pila Spo­jená škola na Slan­čí­ko­vej v Nitre.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Bra­ti­slav­ský kraj

Na­po­kon, pri gym­ná­ziách je na pr­vom mieste Škola pre mi­mo­riadne na­dané deti – Gym­ná­zium na Tep­lic­kej 7 v Bra­ti­slave. Na­sle­dujú Gym­ná­zium Jura Hronca (No­voh­rad­ská) v Bra­ti­slave a Gym­ná­zium síd­liace na Poš­to­vej 9 v Ko­ši­ciach.

Vý­ber naj­zau­jí­ma­vej­ších vý­sled­kov vám pri­ná­šame v tomto blogu vo forme pre­hľad­ných reb­ríč­kov 10 škôl s naj­lep­šími vý­sled­kami žia­kov v SR, a to zvlášť za každý typ školy (ZŠ, SOŠ, gym­ná­ziá) – viď ta­buľky 1 až 3.

Hod­no­te­nie školy je vy­po­čí­tané pri zá­klad­ných ško­lách na zá­klade vý­sled­kov ce­lo­ná­rod­ných tes­tov v 5. a 9. roč­níku a mi­mo­riad­nych vý­sled­kov žia­kov vo vy­bra­ných sú­ťa­žiach; pri gym­ná­ziách a SOŠ ide o ex­ternú časť a pí­somnú formu in­ter­nej časti ma­tu­rít, mi­mo­riadne vý­sledky žia­kov a ne­za­mest­na­nosť ab­sol­ven­tov.

V ak­tu­ál­nom hod­no­tení je ur­čite ne­prí­jem­ným prek­va­pe­ním, že školy s vyš­šími zdrojmi na žiaka do­sa­hujú mierne hor­šie vý­sledky. Sys­tém fi­nan­co­va­nia škôl v SR jed­no­du­cho vý­sledky ne­be­rie do úvahy.

“Ak sa ale ne­o­platí byť dobrý, ako po­tom mô­žeme oča­ká­vať, že uspe­jeme na­prí­klad v me­dzi­ná­rod­ných tes­toch PISA? Stále sa tiež stre­tá­vame s ne­vô­ľou časti uči­te­ľov byť hod­no­tení, ne­dô­ve­rou voči vý­sled­kom tes­to­va­nia. Mnohé z vý­hrad sú opod­stat­nené v tom, že na­prí­klad testy ne­do­kážu za­chy­tiť všetko. Preto sme hod­no­te­nie roz­ší­rili aj o mi­mo­riadne vý­sledky žia­kov či mieru ne­za­mest­na­nosti ab­sol­ven­tov. Pries­tor na zlep­šo­va­nie me­to­diky ne­po­chybne stále exis­tuje, v roz­ho­du­jú­cej miere však zá­visí na do­stup­nosti dát, ktoré má alebo by mo­hol mať k dis­po­zí­cii štát, ak by si kva­litné me­ra­nie vý­sled­kov sta­no­vil ako pri­oritu,” uvie­dol por­tál INEKO.

 

Pridať komentár (0)