Všetky Xia­omi smart­fóny, ktoré boli pred­sta­vené tento rok

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 4. septembra 2016 / Tech a inovácie

Štvrtý naj­väčší výrobca smart­fó­nov v Číne je aj tento rok poriadne aktívny. Xia­omi je pra­vi­del­ným pred­sta­vo­va­ním smart­fó­nov už dávno známe a tento rok má na svo­jom konte už 11 per­fekt­ných kús­kov. Jedná sa pre­važne o zaria­de­nia niž­šej a stred­nej triedy, no výrobca neza­há­ľal a uká­zal, že to vie aj s pra­vými vlaj­ko­vými loďami. V tomto článku sa pozrieme na každý jeden smart­fón pred­sta­vený od začiatku roka, až po súčas­nosť.

Január

Hneď zo začiatku roka to Xia­omi roz­ba­lilo s nástup­com modelu niž­šej triedy – Redmi 2. Model Redmi 3 však nebol len mier­nym vylep­še­ním oproti Redmi 2, ale cel­kovo zme­nil pohľad na niž­šiu triedu smart­fó­nov a doká­zal, že ani za lacný smart­fón sa nemu­síte han­biť. Dosta­točný výkon mu zabez­pe­čuje Snapd­ra­gon 616 a exce­lentnú výdrž veľká 4000 mAh baté­ria. Nechýba ani „kom­paktný“ 5-pal­cový HD disp­lej či kovové telo.

xiaomi-redmi-3-hands-on-fotky (2)

Feb­ruár

xiaomi-mi5-cierna-nahlad

Naj­zau­jí­ma­vej­ším mesia­com bol určite feb­ruár. Po viac ako roku a pol sme sa konečne doč­kali pred­sta­ve­nia vlaj­ko­vej lode Mi5, ďal­šej vylep­še­nej ver­zie Mi4 – Mi4S – a uvi­deli sme aj Snapd­ra­gon ver­ziu smart­fónu Redmi Note 3, teda Redmi Note 3 Pro. Mi5 bol svetu uká­zaný na kon­fe­ren­cii MWC v Bar­ce­lone s naj­lep­šími mož­nými špe­ci­fi­ká­ciami a priaz­ni­vou cenov­kou. Medzi­tým bolo v Číne rušno pred­sta­vo­va­ním modelu Mi4S, čo je vlastne Mi4C v pré­mi­ovej­šom skle­ne­nom tele.

xiaomi-mi4s-recenzia-fotky (8)

Xia­omi Redmi Note 3 sa radí medzi veľmi popu­lárne smart­fóny, ktorý bežal na Media­Teku Helio X10. Ver­zia Pro pri­niesla výkon­nejší Snapd­ra­gon 650 a cena napriek tomu stále nepre­siahla hra­nicu 200 €.

xiaomi-redmi-note3-pro-recenzia (16)

Marec

Ubehli len dva mesiace a výrobca už pred­sta­vuje vylep­šenú ver­ziu Redmi 3-ky. Tex­túra na zadnej strane zmizla, pri­budla väč­šina pamäť RAM a ROM a sní­mač odtlač­kov prs­tov. Redmi 3 Pro sa už tak radí skôr do stred­nej triedy.

xiaomi-redmi-3-pro-recenzia (18)

Máj

V máji pre­behlo odha­le­nie netra­dič­nej novinky. Disp­leje súčas­ných smart­fó­nov sú síce dosť veľké, no Xia­omi si napriek tomu pove­dalo, že vyrobí svoj dopo­siaľ naj­väčší smart­fón. Výsled­kom bol Mi Max s obrov­ským 6.44-palcovým disp­le­jom a Snapd­ra­go­nom 650/652.

xiaomi-mi-max-recenzia (12)

Jún

A opäť tu máme ďal­šieho nová­čika v sérii Redmi. Alebo skôr nová­či­kov. Sú nimi Redmi 3S a 3X, ktoré sa doč­kali nov­šieho Snapd­ra­gon 430 pro­ce­sora. Redmi 3X je v pod­state model Redmi 3S určený pre čín­skeho ope­rá­tora.

xiaomi-redmi-3s-vypredaj

Júl

Dostá­vame sa k defi­ni­tív­nemu krá­ľovi série Redmi. Je ním smart­fón s jed­no­du­chým náz­vom Xia­omi Redmi Pro, ktorý siaha na päty aj vlaj­ko­vým lodiam. Cenovka však aj tak ostala rekordne nízko. Media­Tek Helio X20 / X25, OLED disp­lej a duálny foto­apa­rát. To je výbava, za ktorú v e-sho­poch zapla­títe len okolo 260 €.

xiaomi-redmi-pro-unboxing-foto-7

Čo by to ale bol za mesiac bez ďal­šieho Redmi 3, no nie? Výrobca nespal a pri­nie­sol Redmi 3S Prime s väč­šou ope­rač­nou pamä­ťou a úlo­žis­kom. Tento model je pri­márne určený pre indický trh.

August

Ak sa vám Redmi Note 3 Pro nez­dal vzhľa­dom na cenu dosta­točne dobrý, je tu pre vás nový Redmi Note 4. Dizajn podobný Redmi Pro a pro­ce­sor Helio X20 sú však asi jediné vylep­še­nia voči pred­chod­covi. Je dosť možné, že o pár mesia­cov príde aj Redmi Note 4 Pro so Snapd­ra­gon pro­ce­so­rom tak, ako tomu bolo aj pri Redmi Note 3.

xiaomi-redmi-note4-oficialne(4)

A čo bude ďalej? Zatiaľ oča­ká­vame prí­chod phab­letu Mi Note 2, no uvi­díme, čím nás Xia­omi ešte nako­niec prek­vapí. Vlast­níte nie­ktorý z vyš­šie spo­mí­na­ných smart­fó­nov? Ak áno, nevá­hajte sa s nami v dis­ku­sii pode­liť o to, ako ste s ním spo­kojný.

Render Mi Note 2

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: fonyzciny,gizmochina

Pridať komentár (0)