Vybe­ráme naj­lep­šie čín­ske smart­fóny do 100 €

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 15. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ak hľa­dáte lacný smart­fón z Číny, momen­tálna ponuka zahra­nič­ných e-sho­pov je sku­točne veľmi bohatá. Najmä men­šie spo­loč­nosti sa zame­ria­vajú pri­márne len na túto sku­pinu zaria­dení. Pri­ná­šame vám teda výber tých naj­lep­ších smart­fó­nov s cenou do 100 €. Táto špe­ci­fická sku­pinka v súčast­nosti ponúka zau­jí­mavé kúsky, ktoré určite stoja za zvá­že­nie.

Pepsi P1S

Cena: 86 €

Začneme s tro­chu „exo­tic­kým“ smart­fó­nom. Pepsi P1S je low-endové zaria­de­nie od tohto popu­lár­neho výrobcu nápo­jov. Vo svo­jej výbave skrýva naprí­klad 5,5-palcový FullHD disp­lej, 8-jad­rový pro­ce­sor Media­Tek MT6592, 2 GB RAM, 16 GB úlo­žisko, Android 5.1 Lol­li­pop, 13 MPx hlavný foto­apa­rát, Dual­SIM a dokonca aj plno­hod­notnú pod­poru 4G. Na zadnej strane ope­ruje aj sní­mač odtlač­kov prs­tov. Smart­fón si môžete kúpiť už za 86 €.

Ouki­tel K4000 Pro

Cena: 89 €

Práve spo­loč­nosť Ouki­tel je známa svo­jimi láka­vými zaria­de­niami v seg­mente naj­do­stup­nej­ších smart­fó­nov. Model K4000 Pro je jas­ným dôka­zom, pri­čom výbava nie je vôbec na zaho­de­nie. Zákla­dom je decentný dizajn s kovo­vým šasi, ktorý potom na pred­nej strane dopĺňa 5-pal­cový HD disp­lej. O výkon sa stará pro­ce­sor Media­Tek MT6735, 2 GB RAM a roz­ší­ri­teľné 16 GB interné úlo­žisko. Prav­de­po­dobne naj­väč­šou deví­zou Ouki­tel K4000 Pro je 4600 mAh baté­ria.

oukitel-k4000-pro

Nesmieme však zabú­dať ani na Dual­SIM fun­kci­ona­litu a pod­poru rých­lej 4G mobil­nej siete na všet­kých frek­ven­ciách. Cena Ouki­telu K4000 Pro je 89 €.

VKworld T3

Cena: 74 €

VKworld je pre mno­hých naozaj veľ­kou nezná­mou, no netreba zatra­co­vať ani tieto smart­fóny. T3-ka dokáže poskyt­núť svojmu maji­te­ľovi veľmi slušnú výbavu, ktorá integ­ruje naprí­klad kovový rám, 5-pal­cový HD disp­lej s 2.5D zahnu­tím po obvode, pro­ce­sor Media­Tek MT6735, 2 GB RAM, 13 MPx foto­apa­rát, 5 MPx predný sní­mač s LED bles­kom alebo plno­hod­notné 4G mobilné pri­po­je­nie. V prí­pade, že vás VKworld T3 zaujme, z peňa­ženky vám stačí vybrať si nece­lých 74 €.

1459143910876936

Blu­boo Maya

Cena: 74 €

Sta­veb­ným kame­ňom úspe­chu Blu­boo Maya je dizajn, ktorý vôbec nepri­po­mína low-endový seg­ment a hrúbka celého smart­fónu dosa­huje len 6,5 mm, čo je naozaj nízka hod­nota. Predná strana skrýva 5,5-palcový HD disp­lej s ele­gant­ným 2.5D zahnu­tím a vyz­dvi­hnúť musíme aj prí­tom­nosť Android 6.0 Marsh­mal­low. Vo výbor­nom svetle sa uka­zuje aj kom­bi­ná­cia 13 MPx hlav­ného a 8 MPx sel­fie foto­apa­rátu. O napá­ja­nie kom­po­nen­tov sa stará 3000 mAh baté­ria. Asi naj­väč­ším defekt­nom na inak tak­mer doko­na­lej kom­bi­ná­cií prv­kov je chý­ba­júca pod­pora 4G.

bluboo-maya

Smart­fón to však kom­pen­zuje svo­jou veľmi níz­kou cenou, ktorá sa pohy­buje okolo 74 € v e-shope Gearbest.com. Solídna smart­fóny za ešte lep­šiu cenu, no nie?

Hom­Tom HT3 Pro

Cena: 73 €

Naozaj množ­stvo smart­fó­nov v našom výbere je veľmi podob­ných a to sme sa sna­žili vybrať len tie naj­lep­šie kúsky. V tra­dí­cii pokra­čuje aj Hom­Tom HT3 Pro, ktorý dis­po­nuje rov­nako sluš­ným vzhľa­dom, 5-pal­co­vým HD disp­le­jom, pro­ce­so­rom Media­Tek MT6735, 2 GB RAM pamä­ťou alebo 13 MPx hlav­ným foto­apa­rá­tom. Bohu­žiaľ, mier­nou ško­dou je však pou­ži­tie star­šieho Andro­idu 5.1 Lol­li­pop. Áno, opäť tu máme aj Dual­SIM fun­kci­ona­litu vyšper­ko­vanú 4G pri­po­je­ním na všet­kých frek­ven­ciách. Za model HT3 Pro z dielne spo­loč­nosti Hom­Tom zapla­títe okolo 73 €.

homtom-ht3-pro-nahlad

Blu­boo Picasso

Cena: 64 €

Ak nás pra­vi­delne sle­du­jete, o tomto smart­fóne ste už určte niečo počuli. Pri svo­jom pred­sta­vení vyvo­lal veľký roz­ruch, ktorý však postupne opa­dol. Medzi „zbrane“ Blu­boo Picasso patrí 5-pal­cový HD disp­lej, 2 GB RAM, 16 GB interné úlo­žisko s pod­po­rou mic­roSD kariet, 8 MPx foto­apa­rát vpredu aj vzadu, Android 5.1 Lol­li­pop bez nároč­nej gra­fic­kej nad­stavby a opäť aj Dual­SIM fun­kci­ona­lita, no kvôli slab­šiemu štvor­jad­ro­vému Media­Tek MT6580 pro­ce­soru tu náj­deme len 2G a 3G mobilné pri­po­je­nie. Cena Blu­boo Picasso je parád­nych 64 €.

bluboo-picasso-predpredaj

Lea­goo M5

Cena: 62 €

Lea­goo M5 má dve uni­kátne vlast­nosti – celo­ko­vový dizajn bez jedi­ného kúsku plastu a sní­mač odtlač­kov prs­tov. Práve ske­ner odtlač­kov je v tejto ceno­vej kate­gó­riu skôr rari­tou a smart­fónu pri­dáva na hod­note. Medzi zvyšné špe­ci­fi­ká­cie patrí naprí­klad aj 5-pal­cový HD disp­lej krytý sklom Gorilla Glass 4 a 2.5D zahnu­tím po obvode, Android 6.0 Marsh­mal­low, 2 GB RAM, 16 GB úlo­žisko s pod­po­rou mic­roSD kariet alebo Dual­SIM pod­pora. Bohu­žiaľ, slabší pro­ce­sor si opäť vyžia­dal chý­ba­júce 4G. 62 € je však adek­vátna cena za tento smart­fón, ktorá určite poteší svojho budú­ceho maji­teľa.

leagoo-m5

Ule­fone U007

Cena: 45 €

Nemys­líme si, že James Bond by pou­ží­val takýto smart­fón, no spo­loč­nosť sa roz­hodla pre toto zau­jí­mavé pome­no­va­nie. Samoz­rejme, zázraky od modelu U007 nemô­žeme oča­ká­vať. Medzi hlavné pred­nosti smart­fónu pat­ria Android 6.0 Marsh­mal­low, kom­pakt­nejší 5-pal­cový HD disp­lej a 13 MPx foto­apa­rát, ktorý by mohol poskyt­núť dosta­točnú kva­litu. Chý­ba­júca 4G nie je až takým prob­lé­mom pre pou­ží­va­teľa, ktorý sa roz­hodne pre kúpu tohto zaria­de­nia. Ule­fone U007 si môžete zakú­piť už za neuve­ri­teľ­ných 45 €.

ulefone-U007-bg1

Výber smart­fó­nov do 100 € je na konci a sna­žili sme sa pre vás vybrať tie naj­lá­ka­vej­šie ponuky. Ak by ste však mali ďal­šie nápady na zau­jí­mavé smart­fóny, určite nám ich pošlite do komen­tá­rov.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)