Vyberte si správ­nych ľudí a zažiarte v ich tieni

Harry Gavendová / 28. decembra 2014 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť, kto­rou sa obklo­píme v našom pod­niku je často kľú­čom k nášmu úspe­chu. Nemu­síte byť tým naj­rých­lej­ším bež­com v tíme, ak máte okolo seba správ­nych ľudí a pris­pe­jete svo­jím vlast­ným spô­so­bom.” Pre­čí­tajte si pár inšpi­ra­tív­nych myš­lie­nok z blogu Richarda Bran­sona, zná­meho (a najmä úspeš­ného) brit­ského pod­ni­ka­teľa.

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že som nebol naj­lep­ším štu­de­tom — brá­nila mi v tom dys­le­xia. Naučil som sa však, že keď sa držím ľudí, ktorí dopĺňajú moje slab­šie stránky a záro­veň máme rov­naké záujmy, môžeme spolu dosiah­nuť väč­šie úspe­chy. V prie­behu posled­ných 50 rokov v biz­nise som to využí­val ako model spo­lu­práce — vyberte si správ­nych ľudí a zažiarte v ich tieni.
V počiat­koch Vir­gin Records som zve­ril svojmu čerstvo spro­mo­va­nému brat­ran­covi Simo­novi Dra­pe­rovi vede­nie nákupu hudby pre našu spo­loč­nosť. Kým mňa hudba “len” tešila, Simon ňou doslova žil. Jeho hudobný vkus sa stal jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktoré ovplyv­ňo­vali Vir­gin. Simon mal tie správne uši pre nové talenty a vďaka úspe­chom vo Vir­gin Music sme spus­tili Vir­gin Atlan­tic.
Mojou víziou vždy bolo Vir­gin Group — no via­cero ľudí značne ovplyv­nilo cestu tam. Pra­co­val som ruka-v-ruke s via­ce­rými inšpi­ra­tív­nymi ľuďmi, aby sme spolu pri­niesli nápady k životu. A nero­bím to tak len sám. Množ­stvo úspeš­ných ľudí robí (či spra­vilo) to isté. Steve Jobs mal Steva Woz­niaka. Mic­ro­soft bol spo­je­ním úsi­lia Billa Gatesa a Paula Allena. Larry Page a Ser­gey Brin zase pra­co­vali na tom, aby stvo­rili Google. Každý vodca má svoj tím. 
Náj­de­nie žiary ref­lek­tora nie je o tom, aby ste v nej stáli! Je toho toľko, čo môžete zís­kať z práce s kolek­tí­vom ľudí, ktorí sa vzá­jomne pod­po­rujú v tom, aby dosiahli veľké veci. V pod­state, my všetci sme pro­duk­tom ľudí, s kto­rými sa úzko spá­jame. Ich sprá­va­nie a činy nás tiež for­mujú a pod­ve­dome ovplyv­ňujú naše kaž­do­denné voľby. Je preto nesmierne dôle­žité, obklo­piť sa ľuďmi, ktorí vás dopĺňajú, pomá­hajú vášmu vnú­tor­nému rastu a hlavne — umož­ňujú vám zažia­riť — aj keď je to v ich tieni.
Zdroj: virgin.com
Pridať komentár (0)