Vybrali 100 kan­di­dá­tov na Mars One Mis­sion

Ivo Kokinda / 23. februára 2015 / Zaujímavosti

Tak­mer štvrť mili­óna ľudí malo odvahu si podať pri­hlášku a po dvoch rokoch vybrali finá­lovú stovku nádej­ných ves­mír­nych pries­kum­ní­kov, ktorí majú šancu zís­kať one-way letenku na Mars.

Už dlhú dobu vieme, že pomaly, ale určite vyčer­pá­vame našu pla­nétu Zem, a že naše obme­dzené zdroje nemô­žeme udr­žať pri stále ras­tú­cej popu­lá­cii. A zatiaľ čo rôzne rie­še­nia hovo­ria o vyvá­raní udr­ža­teľ­ných miest plá­va­jú­cich na oce­áne, tak pochod na Mars začína byť viac a viac popu­lár­nej­šia idea.

Návrh sa môže zdať radi­kálny a možno aj aktu­álne neu­sku­toč­ni­teľný v oblasti tech­no­ló­gii a našich vedo­mosti ohľa­dom letu a života na Mars. No nie­ktorí ľudia veria, že je to možné ‚vrá­tane zopár sláv­nych mien v ces­to­vaní ves­mí­rom ako Spa­ceX a Elon Musk. V sku­toč­nosti už exis­tuje pro­jekt, ktorý pra­cuje na tejto myš­lienke ces­to­va­nia a pri­blí­že­nia čer­ve­nej pla­néty ľudom s náz­vom Mars One, ktorá chce vytvo­riť na Marse trvalé osíd­le­nie ľuďmi.

Pro­ces výberu kan­di­dá­tov začal v roku 2013 a pri­hlá­silo sa doň 202 000 nádej­ných asto­nau­tov veria­cich v tento sen. Po prvom kole sa počet adep­tov radi­kálne zní­žil na 1000 a potom na 660. Teraz po on-line roz­ho­vo­roch s lekár­skym ria­di­te­ľom Nor­ber­tom Kraf­tom bola vybraná finálna stovka.

Veľký rez kan­di­dátmi je veľmi dôle­ži­tým kro­kom k náj­de­niu ľudí, ktorí majú právo ísť na Mars,“ pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Mars One Bas Lans­dorp. „ Títo sna­živí Mar­ťa­nia chcú poskyt­núť svetu nahliad­nu­tie, ako by mohla vyze­rať nová doba ľud­stva.“

Finá­lová stovka kan­di­dá­tov sa skladá z 50 mužov a 50 žien vo veku od 19 do 60 rokov. 39 z nich pochá­dza z Ame­riky, 31 z Európy, 16 z Ázie, 7 z Afriky a 7 z Aus­trá­lie. Roz­ma­nité par­tie ľudí, kde vyčnieva jeden určite. Hovorí si M1-K0 a tvrdí o sebe, že je sám Mar­ťan a jeden z prvých šty­roch, ktorí prišli na Zem. Zau­jí­mavé. Niečo to svedčí o ľuďoch pri­hlá­se­ných do tohto pro­jektu.

„Šťastná“ stovka ľudí sa osved­čila v samos­tat­ných úlo­hách ako jed­not­livci a teraz majú pre­uká­zať, ako dokážu pra­co­vať efek­tívne a súčasne ako tím, takže štvrté kolo sa bude skla­dať zo sku­pi­no­vých výziev, kto­rých cie­ľom bude otes­to­vať vôľu uchá­dza­čov vyspo­ria­dať sa s rôz­nymi kmeňmi bak­té­rii žijú­cich na Marse. Potom sa zostá­va­júci kan­di­dáti roz­de­lia do sku­pín po šty­roch, ktoré dostanú ško­le­nie v replike základne tu na Zemi. Posledná sku­pina sa bude skla­dať z 24 koz­mo­nau­tov, ktorí sa stanú zamest­nan­cami Mars One a budú pomá­hať pri­pra­viť pro­jekt na kolo­ni­zá­ciu Marsu v roku 2025.

Skôr ako títo dôkladné vybraný kan­di­dáti vydajú na 7 mesačnú vyčer­pá­va­júcu cestu cez slnečnú sústavu, tak Mars One chce najprv vyslať komu­ni­kačné sate­lity, dva Roversi a nie­koľko náklad­ných misii, ktoré nasta­via základňu, kde bude ľud­ská posádka žiť a pra­co­vať.

Ak si sa o tejto „život­nej“ prí­le­ži­tosti dozve­del až teraz tak nemu­síš zúfať. Nové pro­jekty budú pri­bú­dať v blíz­kej budúc­nosti, tak len dávaj pozor na to, čo sa deje na Marse. :)

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)