Vybra­li 100 kan­di­dá­tov na Mars One Mis­si­on

Ivo Kokinda / 23. februára 2015 / Zaujímavosti

Tak­mer štvrť mili­ó­na ľudí malo odva­hu si podať pri­hláš­ku a po dvoch rokoch vybra­li finá­lo­vú stov­ku nádej­ných ves­mír­nych pries­kum­ní­kov, kto­rí majú šan­cu zís­kať one-way leten­ku na Mars.

Už dlhú dobu vie­me, že poma­ly, ale urči­te vyčer­pá­va­me našu pla­né­tu Zem, a že naše obme­dze­né zdro­je nemô­že­me udr­žať pri stá­le ras­tú­cej popu­lá­cii. A zatiaľ čo rôz­ne rie­še­nia hovo­ria o vyvá­ra­ní udr­ža­teľ­ných miest plá­va­jú­cich na oce­áne, tak pochod na Mars začí­na byť viac a viac popu­lár­nej­šia idea.

Návrh sa môže zdať radi­kál­ny a mož­no aj aktu­ál­ne neu­sku­toč­ni­teľ­ný v oblas­ti tech­no­ló­gii a našich vedo­mos­ti ohľa­dom letu a živo­ta na Mars. No nie­kto­rí ľudia veria, že je to mož­né ‚vrá­ta­ne zopár sláv­nych mien v ces­to­va­ní ves­mí­rom ako Spa­ceX a Elon Musk. V sku­toč­nos­ti už exis­tu­je pro­jekt, kto­rý pra­cu­je na tej­to myš­lien­ke ces­to­va­nia a pri­blí­že­nia čer­ve­nej pla­né­ty ľudom s náz­vom Mars One, kto­rá chce vytvo­riť na Mar­se trva­lé osíd­le­nie ľuď­mi.

Pro­ces výbe­ru kan­di­dá­tov začal v roku 2013 a pri­hlá­si­lo sa doň 202 000 nádej­ných asto­nau­tov veria­cich v ten­to sen. Po prvom kole sa počet adep­tov radi­kál­ne zní­žil na 1000 a potom na 660. Teraz po on-line roz­ho­vo­roch s lekár­skym ria­di­te­ľom Nor­ber­tom Kraf­tom bola vybra­ná finál­na stov­ka.

Veľ­ký rez kan­di­dát­mi je veľ­mi dôle­ži­tým kro­kom k náj­de­niu ľudí, kto­rí majú prá­vo ísť na Mars,“ pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO Mars One Bas Lans­dorp. „ Títo sna­ži­ví Mar­ťa­nia chcú poskyt­núť sve­tu nahliad­nu­tie, ako by moh­la vyze­rať nová doba ľud­stva.“

Finá­lo­vá stov­ka kan­di­dá­tov sa skla­dá z 50 mužov a 50 žien vo veku od 19 do 60 rokov. 39 z nich pochá­dza z Ame­ri­ky, 31 z Euró­py, 16 z Ázie, 7 z Afri­ky a 7 z Aus­trá­lie. Roz­ma­ni­té par­tie ľudí, kde vyčnie­va jeden urči­te. Hovo­rí si M1-K0 a tvr­dí o sebe, že je sám Mar­ťan a jeden z prvých šty­roch, kto­rí priš­li na Zem. Zau­jí­ma­vé. Nie­čo to sved­čí o ľuďoch pri­hlá­se­ných do toh­to pro­jek­tu.

„Šťast­ná“ stov­ka ľudí sa osved­či­la v samos­tat­ných úlo­hách ako jed­not­liv­ci a teraz majú pre­uká­zať, ako doká­žu pra­co­vať efek­tív­ne a súčas­ne ako tím, tak­že štvr­té kolo sa bude skla­dať zo sku­pi­no­vých výziev, kto­rých cie­ľom bude otes­to­vať vôľu uchá­dza­čov vyspo­ria­dať sa s rôz­ny­mi kmeň­mi bak­té­rii žijú­cich na Mar­se. Potom sa zostá­va­jú­ci kan­di­dá­ti roz­de­lia do sku­pín po šty­roch, kto­ré dosta­nú ško­le­nie v repli­ke základ­ne tu na Zemi. Posled­ná sku­pi­na sa bude skla­dať z 24 koz­mo­nau­tov, kto­rí sa sta­nú zamest­nan­ca­mi Mars One a budú pomá­hať pri­pra­viť pro­jekt na kolo­ni­zá­ciu Mar­su v roku 2025.

Skôr ako títo dôklad­né vybra­ný kan­di­dá­ti vyda­jú na 7 mesač­nú vyčer­pá­va­jú­cu ces­tu cez slneč­nú sústa­vu, tak Mars One chce najprv vyslať komu­ni­kač­né sate­li­ty, dva Rover­si a nie­koľ­ko náklad­ných misii, kto­ré nasta­via základ­ňu, kde bude ľud­ská posád­ka žiť a pra­co­vať.

Ak si sa o tej­to „život­nej“ prí­le­ži­tos­ti dozve­del až teraz tak nemu­síš zúfať. Nové pro­jek­ty budú pri­bú­dať v blíz­kej budúc­nos­ti, tak len dávaj pozor na to, čo sa deje na Mar­se. :)

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)