Vybrali sme naj­lep­šie slo­ven­ské kávy: Títo výrob­co­via šíria dobré meno Slo­ven­ska

Sebastian Mach / 7. marca 2016 / Tools a produktivita

Nie­ktoré rána si jed­no­du­cho kávu pýtajú.

O svoje telo sa však treba sta­rať, preto je na mieste dôkladne zvá­žiť, či pijeme sku­točne kva­litnú kávu alebo bor­del zmiet­nutý zo stola. Aj preto som sa roz­ho­dol pred­sta­viť vám pia­tich slo­ven­ských výrob­cov kávy, kto­rých pova­žu­jem za špičku.

1. Power­Cof­fee

Nie­len chu­ťovo, ale najmä mar­ke­tin­govo doko­nale zvlád­nutá značka, na ktorú nedajú dopus­tiť stovky firiem po celom Slo­ven­sku. Dušan Plichta uro­bil zo svo­jej kávy “kult” a výrazne spo­pu­la­ri­zo­val kávu zmie­šanú s koko­so­vým tukom a mas­lom. Dôkaz? Sedím pri kuchynke, kde každú chvíľu nie­kto vyko­náva túto špe­ciálnu pro­ce­dúru.

2. Ebe­nica

Keď sa Marek Faj­čík roz­ho­dol poslať svoju kávu reno­mo­va­ným hod­no­ti­te­ľom z por­tálu Cof­fee Review, netu­šil, že mu to celý biz­nis obráti naruby. Hod­no­te­nie 90 bodov vystre­lilo rela­tívne neznámu značku za slá­vou — EBE­NICA sa v prie­behu jedi­nej noci zara­dila medzi 10 naj­lep­ších káv v Európe, pora­zila via­cero reno­mo­va­ných talian­skych zna­čiek a po zme­dia­li­zo­vaní sa po nej mohli (nie­len) Slo­váci zbláz­niť.

z-fotaku-7421

foto: elicsire.wordpress.com

3. AMENO Cof­fee

Prí­beh značky AMENO je zau­jí­mavý najmä tým, ako vzni­kol — z finan­co­va­nia Európ­skej únie. Nech je to inšpi­rá­ciou pre všet­kých nádej­ných mla­dých star­tu­pis­tov, ktorí sa trá­pia s nedos­tat­kom kapi­tálu. Peniaze z Európ­skej únie sú pri­pra­vené a ak ich nemi­nieme do roku 2020, tak pre­padnú. V kaž­dom prí­pade však praží pre­šov­ská spo­loč­nosť vyni­ka­júcu kávu špič­ko­vej kva­lity, ktorá stojí za vyskú­ša­nie.

4. Green Plan­ta­tion

Značka Green Plan­ta­tion z Komárna je jed­nou z veľmi mála káv, ktoré sa môžu pýšiť kávou naj­vyš­šej výbe­ro­vej kva­lity podľa kla­si­fi­ká­cie Spe­cialty Cof­fee Asso­cia­tion of Europe. Zna­mená to, že sa radí medzi 5 – 10% naj­kva­lit­nej­ších káv sveta. Green Plan­ta­tion majú pod pal­com sku­toční odbor­níci — Peter Ondrejka a Vale­rian Hrala, ktorí z brandu uro­bili sku­točne jedi­nečný pro­dukt, dopl­nený o mnohé kurzy a e-shop s kva­lit­ným tova­rom.

DSC_0122_1900x800

foto: coffeecoach.cz

5. Pop­rad­ská

Môj posledný výber sa nebude páčiť kaž­dému, keďže stále medzi hips­termi a kávič­kármi panuje nálada, že dobrá káva sa nedá nájsť v super­mar­kete a musí jej obal dizaj­no­vať nie­kto, kto ešte stále má Twit­ter. Ak však dáš šancu káve Finca café espresso de luxe od Pop­rad­skej, naozaj verím, že zme­níš názor. Po vytrie­dení naj­kva­lit­nej­ších zŕn stro­jom sa káva ešte raz pre­triedi ručne, čo jej len pri­dáva na exklu­zi­vite.

titulná foto: buffalo.com

Pridať komentár (0)