Vynález Slováka Daniela Šlosára predstavuje revolúciu v oblasti nabíjania

Linda Cebrová / 27. marca 2017 / Rozhovory

S Da­nie­lom Šlo­sá­rom sme sa po­roz­prá­vali o vy­ná­leze s náz­vom Char­geb­rella, ktorá bez prob­lé­mov na­hradí zá­suvku alebo iné ex­terné ba­té­rie. Oča­ril ním aj ve­decké ka­pa­city a zís­kal cenu Osob­nosť roka.

zdroj: archív:Chargebrella

S Da­nie­lom Šlo­sá­rom sme sa po­roz­prá­vali o vy­ná­leze s náz­vom Char­geb­rella, ktorá bez prob­lé­mov na­hradí zá­suvku alebo iné ex­terné ba­té­rie. Oča­ril ním aj ve­decké ka­pa­city a zís­kal cenu Osob­nosť roka.

Da­niel skon­štru­oval a dal si pa­ten­to­vať vy­ná­lez, ktorý vďaka pri­ja­tému teplu do­káže na­biť tvoje mo­bilné za­ria­de­nie za rov­naký čas ako kla­sická zá­suvka. Jed­no­du­cho rozp­res­trieš vy­ná­lez a USB káb­lom sa pri­po­jíš k vý­stupu na ruko­väti a mô­žeš za­čať na­bí­jať.

 

Táto tech­no­ló­gia, na roz­diel od kla­sic­kých so­lár­nych nabí­jač­iek, ne­pot­re­buje na svoje fun­go­va­nie sve­telnú časť sl­neč­nej ener­gie, stačí tá te­pelná. Výho­dou teda je, že fun­guje aj v noci. Stačí, ak máš blízko zdroj tepla. Na­prí­klad tábo­rový oheň alebo piecka. Vy­ná­lez po­tom príjme te­pelnú ener­giu a tech­no­ló­gia im­ple­men­to­vaná v ruko­väti ju pre­mieňa na elek­trickú.

 

 

foto:ar­chív:Char­geb­rella

Kde vznikla pr­votná idea na zo­stro­je­nie vlast­ného termo-ge­ne­rá­tora?

Pri­hlá­sil som sa do me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaže za­me­ra­nej na ino­va­tívne vý­robky, ktoré pris­pie­vajú k trvalo udr­ža­teľ­nému roz­voju. Zo sú­ťaže ma na­po­kon vy­lú­čili, keďže som ne­spĺňal jednu z pod­mie­nok – sta­tus den­ného štu­denta, v tom čase som to­tiž štu­do­val ex­terne na Fa­kulte BERG Tech­nic­kej uni­ver­zity v Ko­ši­ciach. Od­borná po­rota na môj ná­pad re­a­go­vala aj na­priek vy­ra­de­niu po­zi­tívne, preto som ne­re­zig­no­val, práve na­opak, roz­ho­dol sa, že si dám tech­no­ló­giu pa­ten­to­vať a bu­dem v jej vý­voji ďa­lej po­kra­čo­vať.

 

Ako pre­bie­hal vý­voj Char­geb­relly?

Char­geb­rella sa do po­doby star­tupu sfor­mo­vala v roku 2014 na Star­tup We­e­kende v Ko­ši­ciach. Pred­chá­dzalo tomu však nie­koľko ro­kov praxe aj aka­de­mic­kého vý­skumu. K pa­ten­to­va­nému la­bo­ra­tór­nemu pro­to­typu som sa do­pra­co­val až po nie­koľ­kých ro­koch, takže už tu bolo po­trebné prejsť kus ná­roč­nej cesty. Bol to ale len za­čia­tok, od pro­to­typu k uží­va­teľ­skej ver­zii je to tiež beh na dlhé trate. V sú­čas­nosti s tí­mom pra­cu­jem na vý­voji fi­nál­neho uží­va­teľ­ského di­zajnu a zdo­ko­na­lení kon­štrukč­ného rie­še­nia. Vý­voj trvá po­merne dlho aj s ohľa­dom na to, že ide o hard­vé­rový star­tup a to aj preto, že bol až do júna 2016 fi­nan­co­vaný vý­lučne z vlast­ných zdro­jov.

foto:ar­chív:Char­geb­rella

Ako si sa do­stal k vý­voju pro­duk­tov práve v ob­lasti ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov? Ako vi­díš ich vy­uži­tie v bu­dúc­nosti?

Už popri štú­diu za­me­ra­nom na vy­uží­va­nie al­ter­na­tív­nych zdro­jov ener­gie som za­čal vy­ví­jať prvé expe­ri­men­tálne kon­cen­tračné za­ria­de­nie na vý­robu tepla. Pra­co­val som v Cen­tre ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie na Fa­kulte BERG Tech­nic­kej uni­ver­zity. Zá­ro­veň som do roku 2014 ak­tívne pô­so­bil v jed­nom ob­čian­skom zdru­žení ako tech­nik al­ter­na­tív­nych zdro­jov ener­gie a vy­rá­bal som ďal­šie za­ria­de­nia, ktoré vy­uží­vajú al­ter­na­tívne zdroje ener­gie, na­prí­klad so­lárnu chlad­ničku, spr­chu, va­rič,…

Za­ria­de­nia, ktoré vy­uží­vajú ob­no­vi­teľné zdroje ener­gie, sú kaž­dým ro­kom do­ko­na­lej­šie a ich vy­uži­tie je pre dl­ho­dobú udr­ža­teľ­nosť spo­loč­nosti ne­vy­hnutné. Je prav­de­po­dobné, že v bu­dúc­nosti sa upustí od vy­uží­va­nia tra­dič­ných zdro­jov ener­gie. Môj osobný pred­po­klad je, že spo­loč­nosť za­čne v bu­dúc­nosti pre­fe­ro­vať ener­ge­tickú se­bes­tač­nosť, či už pôjde o ro­dinný dom alebo o mo­bil.

 

foto:ar­chív:Char­geb­rella

S akými re­ak­ci­ami si sa stre­tol pri vý­voji Char­geb­relly? Ob­ja­vila sa ne­jaká kri­tika alebo ti nie­kto po­nú­kol  aj po­mocnú ruku?

Pre­va­žu­júca časť re­ak­cií je po­zi­tívna, veľa ľudí nás pod­po­ruje a teší sa z kaž­dého úspe­chu. Sa­moz­rejme, ob­ja­vujú sa aj takí, ktorí ne­ve­ria tomu, čo ro­bíme,  vý­voj sa im zdá pri­dlhý a po­dobne, ale to patrí k tomu. Na rôz­nych po­du­ja­tiach, na ktoré sa cho­díme pre­zen­to­vať, sa stre­tá­vame aj s inými star­tupmi, z kto­rých mnohé sú už úspešne na trhu a pre­šli si tým všetci. Je to podľa mňa jedna zo skú­šok, ktorú musí každý star­tup ustáť. Ne­ne­chať sa spo­chyb­niť, ne­pres­tať ve­riť tomu, čo ro­bíte.

To pod­statné je, že po­zi­tívna spätná väzba má často veľmi kon­krétnu po­dobu. Mi­nulý rok som vďaka práci na Char­geb­relle zís­kal dve ce­lo­slo­ven­ské oce­ne­nia. Od roku 2015 pô­so­bíme v Star­tup cen­tre Tech­nic­kej uni­ver­zity v Ko­ši­ciach, do kto­rého sme sa do­stali ako fi­na­listi sú­ťaže ino­va­tív­nych ná­pa­dov. Vďaka tomu máme na­prí­klad k dis­po­zí­cii kan­ce­lár­ske pries­tory zdarma, čo nám ur­čite po­mohlo. Po­te­šil nás tiež úspech v rámci Cukru Sup­ports, vďaka kto­rej máme skvelé pre­zen­tačné vi­deo, ktoré nám po­máha pri pro­pa­gá­cii, ak­tu­álne najmä v za­hra­ničí. V ne­po­sled­nom rade bolo veľ­kým na­kop­nu­tím ví­ťazs­tvo v Bu­si­ness Idea 2016, čo bolo vô­bec po pr­vý­krát, čo sme zís­kali fi­nančnú pod­poru na roz­voj Char­geb­relly. Toto všetko osobne vní­mam ako uis­te­nie, že idem správ­nym sme­rom, že to ne­mám vzdá­vať.

foto:ar­chív:Char­geb­rella

Čo by si od­ká­zal mla­dým ľu­ďom, ktorí majú v hlave ne­jaký ná­pad, no nie sú si istí, či sa do toho pus­tiť?

Choďte do toho. Po­kiaľ ne­viete. Ako za­čať a či vô­bec, od­po­rú­čam skú­siť na za­čia­tok Star­tup We­e­kend alebo niečo po­dobné, kde máte mož­nosť stret­núť skú­se­ných star­tu­pis­tov a men­to­rov. Zá­ro­veň do­sta­nete spätnú väzbu, vďaka kto­rej zis­títe, či ste sa vy­brali správ­nym sme­rom. Nie­kedy vznik dob­rého star­tupu zá­leží aj od ľudí vo va­šom okolí. Tí, ktorí sú vám najb­ližší, ne­mu­sia vždy ve­dieť po­ra­diť, preto je po­trebné pre­zen­to­vať sa aj iným ľu­ďom. Z kto­rej­koľ­vek strany sa na to po­zriete, za­lo­že­ním star­tupu len zís­kate, a to aj v prí­pade ne­ús­pe­chu.

 

Mnoho ľudí sa vzdá svo­jej ví­zie o biz­nise, lebo si jed­no­du­cho po­ve­dia, že na to ne­majú roz­po­čet. Mys­líš si, že to je re­le­vantná vý­ho­vorka?

Väč­šina star­tu­pov za­čína bez roz­počtu. V Ko­ši­ciach, res­pek­tíve na Slo­ven­sku, ani ne­viem o ni­kom, kto by mal na za­čia­tok väčší roz­po­čet, s vý­nim­kou tých, ktorí uspeli v ne­ja­kej sú­ťaži, ale aj tam väč­ši­nou ide len o pár ti­síc. Často sa stre­tá­vam s tým, že si ľu­dia mys­lia, že som mal na za­čiatku k dis­po­zí­cii ur­čitú sumu z ne­ja­kého ne­me­no­va­ného zdroja, ale pravda je taká, že ne­mal. Do po­lo­vice mi­nu­lého roka som si všetko hra­dil z vlast­ných, ťažko za­ro­be­ných, zdro­jov. A keď po­viem ťažko, tak tým mys­lím aj ná­ročnú fy­zickú prácu, letné bri­gády v za­hra­ničí a po­dobne. Mám 20-ročné auto. Za tie pe­niaze, čo som do Char­geb­relly in­ves­to­val, som si už mo­hol dávno kú­piť nové, ale roz­ho­dol som sa inak.

Kto chce, hľadá spô­sob, ako niečo do­ká­zať. Komu chýba vnú­torné pre­sved­če­nie, ten má po ruke ur­čite do­sta­tok vý­ho­vo­riek.

foto:ar­chív:Char­geb­rella

 

Za­chy­tila som, že si zís­kal pod­poru v rámci gran­to­vého prog­ramu Na­dá­cie Tatra banky, Bu­si­ness Idea. Kam si sa vďaka ich pod­pore po­su­nul?

Celá suma, ktorú sme v sú­ťaži zís­kali, je ur­čená na do­kon­če­nie uží­va­teľ­skej ver­zie, kon­krétne na ná­kup po­treb­ných kom­po­nen­tov a tiež na zo­stro­je­nie tes­to­va­cieho za­ria­de­nia. Na nič iné sme si v roz­počte fi­nan­cie ne­žia­dali, toto bola pri­orita. Ok­rem toho, že bol skvelý po­cit po pr­vý­krát zís­kať fi­nančnú pod­poru zvonku, celý vý­voj to ne­smierne urých­lilo. Ani to ne­viem opí­sať, aký je to dobrý po­cit, že mô­žem ob­jed­nať všetko po­trebné, ve­no­vať sa vý­voju a ne­ro­biť si sta­rosti, z čoho za­pla­tím ďal­šie sú­čias­tky. Do vý­voja sa­moz­rejme na­ďa­lej vkla­dám aj svoje fi­nan­cie, ale Na­dá­cia Tatra banky nám v tomto smere veľmi po­mohla, bol to prvý na­ozaj veľký zlom a po­sun vpred.

Pridať komentár (0)