Výnimka z nelegálnej práce na Slovensku porastie. Návrh vláda schválila

  • Výnimka z nelegálnej práce sa rozšíri aj na s.r.o.
  • Nové pravidlá vstúpia do platnosti v ďalšom roku
praca, studenti
Pexels/Shvets
  • Výnimka z nelegálnej práce sa rozšíri aj na s.r.o.
  • Nové pravidlá vstúpia do platnosti v ďalšom roku

Od začiatku budúceho roka sa má výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania rozšíriť aj na spoločnosti s ručením obmedzeným s najviac dvoma spoločníkmi v príbuzenskom vzťahu, ak pre ne vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku alebo študent do 26 rokov veku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nelegálnej práci, ktorý v stredu schválila vláda.

Novelou zákona sa má tiež zefektívniť kontrola a zjednotiť postupy pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Výkon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania už nemajú vykonávať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Táto kompetencia sa v plnom rozsahu presunie na inšpektoráty práce, nakoľko predmetné kontrolné orgány postupujú pri kontrole podľa rozdielnych zákonov, čo v praxi vyvoláva nejednotnosť,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Logo

Zmeny nastanú aj v BOZP

Od začiatku budúceho roka by sa mala znížiť administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Vláda v stredu s pripomienkou schválila návrh novely zákona o BOZP, ktorým sa má zosúladiť lehota pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze a upraviť interval odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie.

Odbornému zástupcovi zodpovednému za odborné vykonávanie činností sa má umožniť vykonávať činnosti odborného garanta aj pre inú fyzickú alebo právnickú osobu. Legislatívny návrh tiež upravuje povinnosť nahlásenia zmeny údajov o školiteľoch u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, a to do 30 dní.

V záujme zvyšovania kvality a úrovne BOZP sa majú stanoviť jednoznačné podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby. Odborná spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika sa má zlúčiť.

Po novom sa ponechá len jedna odborná spôsobilosť bezpečnostného technika s odbornosťou na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika.

„Cieľom uvedeného návrhu je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Zákaz fajčenia sa má novelou zákona rozšíriť nielen na pracoviská zamestnávateľa, ale na všetky priestory zamestnávateľa.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie