Výni­močný štu­dent, ktorý mal byť leká­rom, no nako­niec zalo­žil štvrtú naj­väč­šiu sociálnu sieť na svete

Ľudovít Nastišin / 23. marec 2015 / Business

Cesta zakla­da­teľa Pin­te­restu Bena Sil­ber­manna k $100 mili­ó­no­vému úspe­chu pred dovŕ­še­ním trid­siatky nebola vôbec typická. Exis­tuje mnoho dôvo­dov, na základe kto­rých by podľa tra­dič­nej start-up múd­rosti nemal uspieť. Ben je bri­lantný, ale ešte pred pia­timi rokmi by nikto nepo­ve­dal, že uspeje ako tech foun­der.

A aj tak sa to stalo! Pin­te­rest je jed­nou z elit­nej sku­piny 40 U.S. ven­ture-bac­ked firiem, ktoré sú pred IPO a sú ohod­no­tené na viac ako $1 miliardu.

Prí­beh Sil­ber­manna by mal inšpi­ro­vať aj tých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí o sebe naozaj pochy­bujú. Doka­zuje, že naozaj nepot­re­bu­jete nutne tú správnu školu, naj­lepší kon­cept alebo per­fektnú start-up stra­té­giu v momente, ako sa do toho pus­títe. Exis­tuje jedno tak­mer deštruk­tívne pre­sved­če­nie pochá­dza­júce zo Sil­li­con Val­ley, ktoré hovorí, že ak ste nespus­tili super úspešný start-up do 25 rokov, nebu­dete úspešný.

Toto jed­no­du­cho nie je pravda. Pre­čí­tajte si šia­lený a neoča­ká­vaný úspech Sil­ber­manna. Nasle­dujú štyri dôvody, kvôli kto­rým by už dávno nemal uspieť.

Nemal žiadne inži­nier­ske záze­mie a aj tak sa pus­til do tech oblasti.

Inži­nier­stvo je v tech start-upoch veľmi cenené, nie­kedy až na toľko, že nie­ktoré spo­loč­nosti sa vo svo­jich začiat­koch zame­ria­vali tak­mer výhradne na túto stránku. Napriek všet­kému musíte byť inži­nier aby ste vytvo­rili čokoľ­vek cool, však?

Sil­ber­mann šiel na Yale, ale len málo ľudí vie, že štu­do­val, aby sa stal leká­rom, nie inži­nie­rom. Zau­jí­mavé je, že žia­den z troch spolu zakla­da­te­ľov Pin­te­restu nebol inži­nie­rom, čo je pre tech start-up veľmi netra­dičné.

V Google dal výpo­veď.

Je šia­lený? Google je vysní­vaný zamest­ná­va­teľ pre neko­nečnú radu ino­va­tív­nych čerstvých absol­ven­tov vo veku 20+. Po skon­čení uni­ver­zity robil Sil­ber­mann kon­zul­tant­skú prácu vo Was­hing­tone D.C., kde bol umiest­nený do tech sku­piny, pre­tože to bola práve jedna z voľ­ných pozí­cií. Jeho práca v kor­po­rát­nej IT infra­štruk­túre bola preňho úvo­dom do rých­leho a stále sa menia­ceho sveta tech­no­ló­gie — a bol z toho nad­šený.

Odtiaľ odišiel priamo do Google v roku 2006, kde ako pro­duk­tový špe­cia­lista pra­co­val dva roky. V inter­view z roku 2012 opi­suje jeho prácu v Google ako super vzru­šu­júcu a cool, cítil sa šťastný ale súčasne aj frus­tro­vaný, pre­tože mu chý­balo inži­nier­ske záze­mie.

Nad štar­tom vlast­nej spo­loč­nosti uva­žo­val už od roku 2008. Jeho pria­teľka ho vyzvala: “put up or shut up”. Veď žijú v Kali­for­nii, preč by nemo­hol ísť za svo­jim snom?

A s týmto chro­bá­kom v hlave odišiel Sil­ber­mann z práce, pre ktorú by iní zabí­jali. Jeho timing bol strašný, pre­tože to bol rok, kedy sko­la­bo­val Bear Sterns, navyše prí­le­ži­tosti na fun­ding boli pozna­čené vyso­kou kon­ku­ren­ciou a bolo ťažké zís­kať nejaké peniaze. Ako sám pove­dal: “Svoj plán som úplne nedo­mys­lel. Ale jed­no­du­cho som odišiel.”

Jeho prvý start-up skon­čil fias­kom.

Sil­ber­mann spra­co­val aj na nie­koľ­kých ved­ľaj­ších joboch, ktoré začal ešte v Google, ale nako­niec nič nevyšlo a skon­čil v bio­lo­gic­kom labo­ra­tó­riu, aj s nie­kto­rými svo­jimi kole­gami a pria­teľmi. Následne pra­co­val s jed­ným svo­jim pria­te­ľom na appke pre iPhone. Ten pria­teľ sa volal Paul Sciarra.

V kútiku svo­jej mysle mal Sil­ber­mann nápad na stránku, ktorá by sa zaobe­rala zbier­kami (aj sám bol ako malý váš­ni­vým zbe­ra­te­ľom). Pre­d­is­ku­to­val túto myš­lienku so svo­jim pria­te­ľom a archi­tek­tom Eva­nom Shar­pom.

Áno, práve tým Eva­nom Shar­pom — tre­tím spo­lu­za­kla­da­te­ľom Pin­te­restu. Nie je tá náhoda úžasná, ako veci jedna do dru­hej zapa­dajú?

Sil­ber­mann mal Sciarru a Sharpa na svo­jej strane a tak sa roz­hodli, že pro­jektu so strán­kou o zbe­ra­teľ­stve dajú šancu. Hneď ako mali pro­to­typ hotový, sna­žili sa o zís­ka­nie fun­dingu.

Bol odmiet­nutý via­ce­rými inves­tormi.

Doba bola ťažká a ani budúci mul­ti­mi­li­onári nemali výnimku. Sám pove­dal: “Bola to jazda, stretli sme sa s kaž­dým, mys­lím tým úplne kaž­dým, kto bol ochotný sa vôbec stret­núť.” Je vám jasné, ako sa môže člo­vek cítiť po toľ­kých odmiet­nu­tiach. Mnoho foun­de­rov to vzdá už po jed­nom odmiet­nutí.

Sil­ber­mann a jeho kole­go­via to nevzdali. Podľa jeho slov by to bolo prí­liš poni­žu­júce ísť a žia­dať svoju starú prácu späť. Išiel teda all in.

A uro­bil dobre. Pin­te­rest má momen­tálne viac ako 70 mili­ó­nov uží­va­te­ľov a stále sta­bilne ras­tie. Ich testy s mož­nos­ťou reklamy sú sľubné a tak otvá­rajú ďal­šie prí­le­ži­tosti pre mnoho firiem.

Sil­ber­man­nova cesta k úspe­chu bola dláž­dená poten­ciál­nymi pod­ni­ka­teľ­skými náš­ľap­nými mínami a aj napriek tomu pre­ra­zil a vybu­do­val jednu z najús­peš­nej­ších sociál­nych sietí súčas­nosti — a sám seba spra­vil mul­ti­mi­li­oná­rom ako ved­ľajší efekt toho všet­kého.

Takže čo stojí v ceste za úspe­chom vám?

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)