Výrobca Oreo sušienok ničí vo veľkom prales, ktorý je významným útočiskom orangutanov

Linda Cebrová / 20. novembra 2018 / Eko

  • In­do­néz­sky pra­les mizne z po­vr­chu Zeme ob­rov­skou rých­los­ťou
  • Z mar­kant­nej časti za to môžu spo­loč­nosti, ktoré nechcú zme­niť spô­sob zís­ka­va­nia pal­mo­vého oleja
  • Ide o su­ro­vinu, ktorá sa na­chá­dza v kaž­dom dru­hom vý­robku aj na slo­ven­skom trhu
zdroj: flickr,Greenpeace
  • In­do­néz­sky pra­les mizne z po­vr­chu Zeme ob­rov­skou rých­los­ťou
  • Z mar­kant­nej časti za to môžu spo­loč­nosti, ktoré nechcú zme­niť spô­sob zís­ka­va­nia pal­mo­vého oleja
  • Ide o su­ro­vinu, ktorá sa na­chá­dza v kaž­dom dru­hom vý­robku aj na slo­ven­skom trhu

Do­dá­va­te­lia pal­mo­vého oleja pre firmu Mon­de­lēz zni­čili za dva roky vyše 25-ti­síc hek­tá­rov pra­le­sov, ktoré pred­tým slú­žili ako úto­čisko oran­gu­ta­nom. Vy­plýva to z no­vej ana­lýzy máp, ktorú zve­rej­nila or­ga­ni­zá­cia Gre­en­pe­ace. Mon­de­lēz je jed­ným z naj­väč­ších spot­re­bi­te­ľov pal­mo­vého oleja na svete, po­u­žíva ho v mno­hých svo­jich sláv­nych znač­kách ako sú ty­činky Cad­bury či su­šienky Oreo. Na slo­ven­skom trhu má Mon­de­lēz aj značku Fi­garo. Pal­mový olej tak náj­deme aj v čo­ko­lá­dach Orion alebo v Nu­telle.

Spo­loč­nosť Mon­de­lēz Slo­va­kia s.r.o. v roku 2017 zvý­šila zisk o 260 per­cent na 450 853 eur a tržby jej na­rástli na 55,68 mil. eur. Vy­šet­ro­va­nie Gre­en­pe­ace In­ter­na­ti­onal od­ha­lilo, že do­hro­mady aj s ob­las­ťami bez vý­skytu oran­gu­ta­nov vy­se­kalo spolu 22 fi­riem do­dá­va­jú­cich pal­mový olej firme Mon­de­lēz vyše 70 ti­síc hek­tá­rov daž­ďo­vých le­sov.

Do­dá­va­te­lia firmy boli ob­vi­není aj z vy­uží­va­nia det­skej práce, po­ru­šo­va­nia ľud­ských práv ro­bot­ní­kov, ile­gál­neho vý­rubu či za­kla­da­nia po­žia­rov. Pod­statnú časť svojho pal­mo­vého oleja na­ku­puje Mon­de­lēz od firmy Wil­mar, ktorá kon­tro­luje tak­mer po­lo­vicu sve­to­vého trhu s pal­mo­vým ole­jom a ktorá ne­dos­ta­točne pre­ve­ruje svo­jich do­dá­va­te­ľov.

Pal­mový olej je pri­tom možné zís­ka­vať aj bez ďal­šieho ni­če­nia uni­kát­neho daž­ďo­vého pra­lesa. Firma Wil­mar na to ale ne­hľadí. Pri­tom je tak veľká a vplyvná, že by mohla zme­niť pra­vidlá v tomto od­vetví na ce­lo­sve­to­vej úrovni. Spo­loč­nosť však žiadnu po­zi­tívnu zmenu ne­urobí, kým budú veľké nad­ná­rodné spo­loč­nosti na­ďa­lej ochotne ku­po­vať bez­š­kru­pu­lózne zís­kaný pal­mový olej. Ako sub­sti­tú­cia sa v rôz­nych re­gi­ó­noch alebo v rôz­nych pre­vádz­kach tiež po­u­žíva só­jový či re­pkový olej.

Za po­sled­ných 30 ro­kov sa pal­mový olej, ktorý sa zís­kava z plo­dov palmy olej­nej, stal jed­ným z naj­pou­ží­va­nej­ších pro­duk­tov rast­lin­nej vý­roby. Dnes sa s pal­mo­vým ole­jom stret­neme v kaž­dom dru­hom vý­robku od po­tra­vín, cez čis­tiace pros­triedky, koz­me­tiku,  sviečky, kr­mivo pre hos­po­dár­ske zvie­ratá aj do­má­cich mi­lá­či­kov, až po tech­nické ma­zivá. Pal­mový olej je vy­uží­vaný aj na vý­robu bio­pa­lív.

In­ten­zívne pes­to­va­nie palmy olej­nej sú­visí s od­les­ňo­va­ním tro­pic­kých daž­ďo­vých le­sov v ju­ho­vý­chod­nej Ázii, Af­rike i Juž­nej Ame­rike, a pris­pieva tak k ma­sív­nemu ni­če­niu ži­vot­ného pro­stre­dia.

Pridať komentár (0)