Výročné ceny SAS za rok 2016 sú ude­lené. Lau­re­átom Ceny Dušana Jur­ko­viča sa stala Mater­ská škola Guli­ver v Ban­skej Štiav­nici

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk / 17. november 2016 / Zo Slovenska

Lau­re­áti Ceny Dušana Jur­ko­viča, Ceny Emila Bel­luša a Ceny Mar­tina Kusého za rok 2016 sú známi. Ceny boli sláv­nostne odo­vzdané 16. novem­bra 2016 v malej sále Slo­ven­skej fil­har­mó­nie v Bra­ti­slave.

Cenu Dušana Jur­ko­viča v roku 2016 ude­lil Spo­lok archi­tek­tov Slo­ven­ska Richar­dovi Mur­ga­šovi za dielo Mater­ská Škola Guli­ver v Ban­skej Štiav­nici.

Silné dielo. Ukážka toho, že stavba pre deti nemusí byť detin­ská. Môže byť moderná, raci­onálna.

Naviac vznikla v nie cel­kom jed­no­du­chých pod­mien­kach. V neúp­ros­nom časo­vom limite, na zaned­ba­nom mieste limi­to­va­nom zvyš­kami sta­rého objektu. Uká­zala sa uni­ver­zálna pravda, že výsle­dok závisí od ľudí. Od ich talentu, schop­ností a osob­ného nasa­de­nia. Cieľ bol jasný. Zod­po­ved­nosť na kaž­dej strane osobná, nede­li­teľná. Nie je kde uhý­bať. Treba len tvrdo robiť. Výsledky sa pre­uká­za­teľne dosta­vili. Je to dôkaz, že dobrá archi­tek­túra sa oplatí.

Jeden z najp­re­sved­či­vej­ších prí­kla­dov rea­li­zá­cie, ktorá per­fektne fun­guje, výborne slúži svojmu účelu a robí radosť všet­kým, ktorí dielo pou­ží­vajú.

Sme radi, že vám môžeme dnes pred­sta­viť víťazné dielo v pre­mi­é­ro­vom uve­dení videa z cyklu Súčasná slo­ven­ská archi­tek­túra:

Hod­no­te­nie poroty:

Nová škôlka na mieste star­šej budovy repre­zen­tuje nadš­tan­dardný archi­tek­to­nický výkon: od návrhu po rea­li­zá­ciu, od rie­še­nia hmoty po zaria­de­nie inte­ri­éru pre pobyt detí. Archi­tek­túra vyža­ruje pohodu, odráža výbornú spo­lu­prácu inves­tor – archi­tekt. Budova má zau­jí­mavo čle­nenú hmotu, opti­málny kon­takt s čle­ni­tým teré­nom.
Oso­bi­tou témou je inte­riér škôlky, dobre zvo­lená fareb­nosť, jed­no­du­chosť, čita­teľ­nosť a pozo­ru­hodný výsle­dok vychá­dza­júci z domá­cich zdro­jov v regi­óne Stred­ného Slo­ven­ska.

Je dôle­žité zdô­raz­niť, že ide o využi­tie už exis­tu­jú­cej sta­veb­nej sub­stan­cie dvoj­pod­laž­nej vily, v kto­rej archi­tekt videl ďal­šie mož­nosti roz­vi­nu­tia štruk­túry už pre novú fun­kciu. Postoj “snažme sa využiť a zve­ľa­diť to, čo máme ” bol známy už našim pred­kom a z hľa­diska udr­ža­teľ­nosti ani dnes nestráca na plat­nosti.”

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Porota pra­co­vala v zlo­žení:

Ing. arch. Oleg Haman (Česká repub­lika) – pred­seda poroty, Ing. arch. Ladi­slav Domen (USA), inž. arch. Jacek Ewý (Poľ­sko), Ing. arch. Jaro­slav Janek (Slo­ven­sko), Ing. arch. Ján Stu­dený (Slo­ven­sko – lau­reát Ceny Dušana Jur­ko­viča za rok 2015), Ing. arch. Pavel Simko(Slo­ven­sko), Ing. arch. Peter Žal­man, CSc. (Slo­ven­sko).
Tajom­níčka poroty: Ľud­mila Jáchi­mová

Cena Dušana Jur­ko­viča sa ude­ľuje auto­rovi alebo autor­skému kolek­tívu za dielo, ktoré pris­pieva k zvý­še­niu úrovne a pre­stíže archi­tek­to­nic­kej tvorby na Slo­ven­sku.

Cenu Emila Bel­luša za celo­ži­votné dielo v roku 2016 ude­lilo pre­zí­dium Spolku archi­tek­tov kolek­tívu auto­rov Fer­di­nand Kon­ček, Iľja Sko­ček a Ľubo­mír Titl.

Ing. arch. Akad. Arch. Fer­di­nand Sko­ček, nar. 9. júla 1929, Praha
Ing. arch. Akad. Arch. Iľja Sko­ček, nar. 12. júna 1930, Brno
doc. Ing. arch. Akad. Arch. Ľubo­mír Titl, nar. 27. mája 1929, Bra­ti­slava

Archi­tekti Fer­di­nand Kon­ček, Iľja Sko­ček, Ľubo­mír Titl

Cena Emila Bel­luša sa ude­ľuje slo­ven­ským archi­tek­tom za významné celo­ži­votné dielo.

Laureáti ceny Emila Belluša
Lau­re­áti ceny Emila Bel­luša
Hradný vrch Bratislava - štúdia
Hradný vrch Bra­ti­slava — štú­dia
Hotel Máj, Liptovský Ján - realizácia 1979
Hotel Máj, Lip­tov­ský Ján — rea­li­zá­cia 1979
Dom odborov, techniky a kultúry, Bratislava - realizácia 1981
Dom odbo­rov, tech­niky a kul­túry, Bra­ti­slava — rea­li­zá­cia 1981

Cenu prof. Mar­tina Kusého v roku 2016 ude­lil Spo­lok archi­tek­tov Slo­ven­ska prof. Jane Poha­ni­čo­vej za významný prí­nos k deji­nám archi­tek­túry 19. sto­ro­čia.

Prof. Jana Poha­ni­čová sa vo svo­jej vedec­kej a odbor­nej práci sys­te­ma­ticky venuje deji­nám archi­tek­túry 19. sto­ro­čia. Porota kon­šta­to­vala, že prof. Poha­ni­čová svo­jim dote­raj­ším die­lom pris­pela k pro­cesu objek­ti­vi­zá­cie hod­nôt archi­tek­túry 19. sto­ro­čia a prís­pevku tohto obdo­bia do dejín slo­ven­skej archi­tek­túry.

Cena prof. Mar­tina Kusého sa ude­ľuje za vedeckú, teore­tickú, popu­la­ri­začnú a edi­tor­skú čin­nosť v oblasti archi­tek­túry.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
prof. Ing. arch. Jana Poha­ni­čová, PhD.
Výber z publikačnej činnosti Jany Pohaničovej
Výber z pub­li­kač­nej čin­nosti Jany Poha­ni­čo­vej
Kniha Storočie Feiglerovcov (Jana Pohaničová, Peter Buday)
Kniha Sto­ro­čie Feig­le­rov­cov (Jana Poha­ni­čová, Peter Buday)
Kniha Michal Milan Harminc (Jana Pohaničová Matúš Dulla)
Kniha Michal Milan Har­minc (Jana Poha­ni­čová Matúš Dulla)
Kniha Výnimočné stavby dlhého storočia (Jana Pohaničová)
Kniha Výni­močné stavby dlhého sto­ro­čia (Jana Poha­ni­čová)

O nomi­ná­ciách na Cenu Dušana Jur­ko­viča 2016 bez urče­nia pora­dia porota roz­hodla takto:

Dostavba are­álu MZV, Bra­ti­slava (viac TU)
Autori archi­tek­to­nic­kého rie­še­nia: Ján Pavúk, Iľja Sko­ček, ml.

Foto: Ján Pavúk
Kapl­nka vzkrie­se­nia, Pop­rad-Kvet­nica (viac TU)
Autor archi­tek­to­nic­kého rie­še­nia: Samuel Netočný
Foto: Samuel Netočný

Cen­trála GUMEX Slo­va­kia, Nitra (viac TU)
Autori archi­tek­to­nic­kého rie­še­nia: Bra­ni­slav Hovorka, Mar­tin Pau­líny

https://www.archinfo.sk/diela/architektura/centrala-firmy-gumex-slovakia-v-nitre.html
Foto: Bra­ni­slav Hovorka

Pano­rama City, Bra­ti­slava (viac TU)
Autor archi­tek­to­nic­kého rie­še­nia: Juraj Her­mann
Spo­lu­práca: Pat­rik Pav­lá­sek, Daniel Ružička, Jana Vala­cho­vi­čová, Beáta Her­man­nová, Daniel Mikunda, Viera Haja­sová, Marek Vančo
Kon­cept tro­j­u­hol­ní­ko­vých veží: Ricardo Bofill

Foto: Monika a Ľubo Sta­cho

V rámci ude­ľo­va­nia cien SAS bola prvý raz ude­lená cena Ins­pi­re­lii Awards Slo­va­kia 2016. Súťaž je určená pre štu­den­tov archi­tek­túry, dizaj­né­rov a archi­tek­tov do 35 rokov. Výher­com ceny sa stal talen­to­vaný mladý archi­tekt a dizaj­nér z Pre­šova a absol­vent Tech­nic­kej uni­ver­zity v Koši­ciach, Michal Miha­ľák. Výstava oce­ne­ných diel v Galé­rii archi­tek­túry Spolku archi­tek­tov Slo­ven­ska na Pan­skej ulici č. 15 v Bra­ti­slave potrvá do 25. 11. 2016.

Zdroj: Kan­ce­lá­ria Spolku archi­tek­tov Slo­ven­ska, archinfo.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: startitup.sk

Pridať komentár (0)