Výskumné cen­trum ESET nav­ští­vil vysoký pred­sta­vi­teľ EÚ zod­po­vedný za výskum a ino­vá­cie

Martin Kráľ / 29. júla 2015 / Tools a produktivita

Gene­rálny ria­di­teľ pre výskum a ino­vá­cie Európ­skej komi­sie, Robert-Jan Smith, nav­ští­vil minulý týž­deň Výskumné cen­trum ESET, ktoré je spo­loč­ným pro­jek­tom bez­peč­nost­nej spo­loč­nosti ESET, Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity (STU) a Uni­ver­zity Komen­ského v Bra­ti­slave (UK).

ESET otvo­ril svoje labo­ra­tó­rium a záro­veň akre­di­to­vaný pred­met “Základy reverz­ného inži­nier­stva” na oboch uni­ver­zi­tách začiat­kom tohto roka. Zaria­de­nie pred­sta­vil Miro­slav Trnka, jeden zo zakla­da­te­ľov spo­loč­nosti, Juraj Mal­cho, ria­di­teľ pre výskum a vývoj spo­loč­nosti ESET a výskum­ník ESETu Peter Koši­nár. Akcie sa zúčast­nili aj rektor STU Robert Red­ham­mer, rektor UK Karol Mičieta a pred­seda Slo­ven­skej aka­dé­mie vied Pavol Šaj­ga­lík.

ESET je odhod­laný veno­vať sa výskumu a výučbe na aka­de­mic­kej úrovni, na oboch hlav­ných slo­ven­ských uni­ver­zi­tách preto vo feb­ru­ári otvo­ril Výskumné cen­trum ESET. Cie­ľom tohto pra­co­viska je pomá­hať štu­den­tom a výskum­ní­kom Fakulty infor­ma­tiky a infor­mač­ných tech­no­ló­gií STU, Fakulty elek­tro­tech­niky a infor­ma­tiky STU a Fakulty mate­ma­tiky, fyziky a infor­ma­tiky UK posky­to­va­ním kon­zul­tá­cií pri ich výskume a aka­de­mic­kých prá­cach a záro­veň usku­toč­ňo­vať prak­tické expe­ri­menty v oblasti IT bez­peč­nosti.

Sme poc­tení, že sme sa mohli stret­núť s Rober­tom-Jan Smit­hom a poroz­prá­vať sa s ním o stave výskumu, ino­vá­cií a ako sa k nim sta­viame v ESETe. Ako naj­väč­šia bez­peč­nostná spo­loč­nosť s cen­trá­lou v Európ­skej únii sa radi pode­líme o skú­se­nosti z tejto oblasti tak, aby z nich mal pros­pech nie len výskum ale aj každý občan Európ­skej únie,” hovorí Juraj Mal­cho, ria­di­teľ pre výskum a vývoj spo­loč­nosti ESET.

Gene­rálny ria­di­teľ pre výskum a ino­vá­cie Európ­skej komi­sie Robert-Jan Smith. V pozadí Juraj Mal­cho, ria­di­teľ pre výskum a vývoj spo­loč­nosti ESET.

Zľava: Dušan Šán­dor, prvý tajom­ník pre vedu, výskum a vývoj, Miro­slav Trnka, jeden zo zakla­da­te­ľov ESETu a gene­rálny ria­di­teľ pre výskum a ino­vá­cie Európ­skej komi­sie Robert-Jan Smith.

Juraj Mal­cho a Miro­slav Trnka.

zdroj:eset.com

Pridať komentár (0)