Výskum­né cen­trum ESET nav­ští­vil vyso­ký pred­sta­vi­teľ EÚ zod­po­ved­ný za výskum a ino­vá­cie

Martin Kráľ / 29. júla 2015 / Lifehacking

Gene­rál­ny ria­di­teľ pre výskum a ino­vá­cie Európ­skej komi­sie, Robert-Jan Smith, nav­ští­vil minu­lý týž­deň Výskum­né cen­trum ESET, kto­ré je spo­loč­ným pro­jek­tom bez­peč­nost­nej spo­loč­nos­ti ESET, Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (STU) a Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve (UK).

 

ESET otvoril svoje laboratórium a zároveň akreditovaný predmet “Základy reverzného inžinierstva” na oboch univerzitách začiatkom tohto roka. Zariadenie predstavil Miroslav Trnka, jeden zo zakladateľov spoločnosti, Juraj Malcho, riaditeľ pre výskum a vývoj spoločnosti ESET a výskumník ESETu Peter Košinár. Akcie sa zúčastnili aj rektor STU Robert Redhammer, rektor UK Karol Mičieta a predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

ESET je odhodlaný venovať sa výskumu a výučbe na akademickej úrovni, na oboch hlavných slovenských univerzitách preto vo februári otvoril Výskumné centrum ESET. Cieľom tohto pracoviska je pomáhať študentom a výskumníkom Fakulty informatiky a informačných technológií STU, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK poskytovaním konzultácií pri ich výskume a akademických prácach a zároveň uskutočňovať praktické experimenty v oblasti IT bezpečnosti.

“Sme poctení, že sme sa mohli stretnúť s Robertom-Jan Smithom a porozprávať sa s ním o stave výskumu, inovácií a ako sa k nim staviame v ESETe. Ako najväčšia bezpečnostná spoločnosť s centrálou v Európskej únii sa radi podelíme o skúsenosti z tejto oblasti tak, aby z nich mal prospech nie len výskum ale aj každý občan Európskej únie,” hovorí Juraj Malcho, riaditeľ pre výskum a vývoj spoločnosti ESET.

 

Generálny riaditeľ pre výskum a inovácie Európskej komisie Robert-Jan Smith. V pozadí Juraj Malcho, riaditeľ pre výskum a vývoj spoločnosti ESET.

Zľava: Dušan Šándor, prvý tajomník pre vedu, výskum a vývoj, Miroslav Trnka, jeden zo zakladateľov ESETu a generálny riaditeľ pre výskum a inovácie Európskej komisie Robert-Jan Smith.

Juraj Malcho a Miroslav Trnka.

 

zdroj:eset.com

Pridať komentár (0)