Si vyso­koš­ko­lák a máš svoj biz­nis? Pri­hlás sa do Štu­dent­skej pod­ni­ka­teľ­skej ceny

Marianna Mikešová / 7. november 2016 / Business

Ak ešte štu­du­ješ na vyso­kej škole, no záro­veň už roz­bie­haš vlastnú firmu, nepre­meš­kaj prí­le­ži­tosť zúčast­niť sa Štu­dent­skej pod­ni­ka­teľ­skej ceny 2016. Zabo­juj o pre­stížne oce­ne­nia a postup do sve­to­vého finále. 

Piati fina­listi budú súťa­žiť o Cenu Mas­ter­card za ino­vá­cie, Cenu NAY elek­tro­dom či Cenu Minis­tra škols­tva SR za naj­zau­jí­ma­vejší pod­ni­ka­teľ­ský nápad. Abso­lútny víťaz postúpi do celo­sve­to­vého finále Glo­bal Stu­dent Entrep­re­neur Award vo Frank­furte nad Moha­nom.

Kto sa môže pri­hlá­siť? Štu­dent den­ného alebo exter­ného štú­dia vyso­kej školy na Slo­ven­sku vo veku 18 až 35 rokov, ktorý musí byť maji­te­ľom alebo spo­lu­ma­ji­te­ľom právne zalo­že­nej spo­loč­nosti a záro­veň obča­nom SR. Nepre­meš­kaj dead­line na vypl­ne­nie pri­hlášky, ktorý je už 11.11.2016. Viac info náj­deš na www.student-podnikatel.sk.

dsc_5025_resize-1024x681

Cie­ľom pro­jektu je pod­po­riť súťa­ži­vosť, nápa­di­tosť a kre­a­ti­vitu, no najmä príp­ravu štu­den­tov na budúcu kari­éru. Skvelú prí­le­ži­tosť na roz­voj týchto schop­ností a svojho pod­ni­ka­teľ­ského nápadu majú štu­denti práve počas školy. Ako absol­venti sú potom pri­pra­vení na prax a môžu sa naplno veno­vať svojmu biz­nisu. Na Slo­ven­sku aj v zahra­ničí máme mnoho úspeš­ných biz­nis­me­nov, ktorí sú dôka­zom, že skĺbiť štú­dium s pod­ni­ka­ním sa dá. Ak chceš raz pat­riť medzi nich, teraz je tvoja šanca.

Lídri pia­tich naj­lep­ších štu­dent­ských spo­loč­ností budú mať mož­nosť pre­zen­to­vať svoje vízie a plán roz­voja firmy pred úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi a zástup­cami vyhla­so­va­te­ľov pro­jektu. Odborná porota z fina­lis­tov vybe­rie abso­lút­neho víťaza, ktorý bude Slo­ven­sko repre­zen­to­vať na sve­to­vom finále. Víťa­zom minu­lo­roč­nej štu­dent­skej ceny je Dušan Matuška s pro­jek­tom Octago, ktorý Slo­ven­sko repre­zen­to­val v thaj­skom Bang­koku.

14890490_1446900655339792_7177023167256682817_o

Pro­jekt je súčas­ťou jed­nej z naj­väč­ších súťaží pre pod­ni­ka­vých štu­den­tov Glo­bal Stu­dent Entrep­re­neur Award. Cenu vyhla­suje Junior Cham­ber Inter­na­ti­onal — Slo­va­kia a Slo­ven­ská obchodná a prie­my­selná komora.

Zroj článku a foto­gra­fií: JCI Slo­va­kia

Pridať komentár (0)