Vytvo­rili sme naj­rých­lejší WordP­ress hos­ting?

Ľuboš Ľahký / 28. apríla 2015 / Tools a produktivita

Vieme, že rých­losť a dostup­nosť sú kľú­čové vlast­nosti hos­tingu. Neus­tále pra­cu­jeme na ich zlep­šo­vaní a každý deň robíme zmeny pre ich vyla­de­nie do top formy. Stále však platí, že naj­väč­šie zlep­še­nie rých­losti dosiah­nete zop­ti­ma­li­zo­va­ním kódu stránky. Aj keď nemô­žeme hro­madne zasa­ho­vať do kódu strá­nok, našli sme spô­sob, ako vám napo­môcť.

Momen­tálne u nás beží viac ako 20 000 inšta­lá­cií WordP­ress. Je to jed­no­značne naj­roz­ší­re­nejší sys­tém na “tvorbu” strá­nok u nás aj vo svete. Aby bežal rýchlo, treba ho nie­len nain­šta­lo­vať, ale aj dobre nasta­viť, pri­dať správne plu­giny a vybrať dobrú šab­lónu. Odte­raz sa s tým nemu­síte trá­piť, my to všetko uro­bíme za vás. Ušet­ríme vám kopu času a zís­kate super rýchle stránky.

Aký rýchly vie byť WordP­ress?

Aby ste nám verili, potre­bo­vali sme objek­tívne mera­nie rých­losti. Inšpi­ro­vali sme sa od cloudspectator.com, ktorí robia podobné mera­nia vo svete. Nezá­vis­lou služ­bou Ping­dom merajú prie­mernú rých­losť načí­ta­nia prvého bajtu webu (TTFB). Merané WordP­ress-y sme “napl­nili” obsa­hom z wptest.io. a Ping­dom sme nasta­vili, aby meral iba z európ­skych ser­ve­rov.

Pohľad na meranie v rámci služby Pingdom. Za grafom je zobrazená aktuálna rýchlosť v čase odfotenia obrazovky.

Pohľad na mera­nie v rámci služby Ping­dom. Za gra­fom je zobra­zená aktu­álna rých­losť v čase odfo­te­nia obra­zovky.

Ak kon­ku­renti ponú­kali WordP­ress hos­ting, tes­to­vali sme ten, ak mali aspoň 1-kli­kovú inšta­lá­ciu, pou­žili sme tú. Ak ani to, nain­šta­lo­vali sme čistý WordP­ress. Do všet­kých sme impor­to­vali rov­naký obsah z wptest.io a spus­tili dlho­dobý test.

*týždňový priemer rýchlosti odpovede servera

*týž­dňový prie­mer rých­losti odpo­vede ser­vera

Čo všetko sme spra­vili pre zrých­le­nie

Cesta k rých­lemu WordP­ressu vedie jedine cez upra­venú inšta­lá­ciu v kom­bi­ná­cii s úpra­vami na ser­ve­ro­vej strane. Inak to nero­bia ani vo svete. Neve­deli sme však, čo bude mať aký dopad a čo s čím nakom­bi­no­vať. Preto sme sa pus­tili do kom­bi­ná­cii a variá­cií nasta­vení. Kom­bi­no­vali sme všetko so všet­kým, zis­ťo­vali sme, ako sa čo navzá­jom ovplyv­ňuje a hľa­dali sme víťaza.

Nebolo reálne naprog­ra­mo­vať vlastný cache plu­gin a tak sme vybrali ten, čo vyšiel z tes­to­va­nia naj­lep­šie. Zis­tili sme jeho naj­lep­šiu kom­bi­ná­ciu nasta­vení a tú sme zakom­po­no­vali do inšta­lá­cie. To isté s bez­peč­nost­ným plu­gi­nom, ale o tom v ďal­šom blog­poste. Chceli sme, aby ste si našli nain­šta­lo­vaný WordP­ress už rovno s pek­nými šab­ló­nami a potreb­nými plu­ginmi, ale nie za cenu niž­šej rých­losti. Preto sme aj tie pod­ro­bili tes­to­va­niu a čo nebolo dosta­točne dobré, išlo preč.

Rov­nako sme postu­po­vali aj na ser­ve­ro­vej strane, hrali sme sa s kom­bi­ná­ciou ver­zií php, mariadb, s ulo­že­ním na SSD a skú­šali sme naprí­klad aj hhvm. Všet­kých víťa­zov sme nakom­bi­no­vali a WordP­ress The Hos­ting sa inšta­luje na víťazné ser­very.

Toto je len časť meraní z našich experimentov

Aká rýchla vie byť inšta­lá­cia?

Mega rýchla. Od objed­návky prejde pár sekúnd a váš WordP­ress je nain­šta­lo­vaný so všet­kými nasta­ve­niami a opti­ma­li­zá­ciami. Tak­tiež inšta­lá­tor vo WebAd­mine potre­buje len pár sekúnd. Už žiadne dlhé inšta­lá­cie.

Môžete mať aj vy taký rýchly WordP­ress?

WordP­ress The Hos­ting je určený pre nové stránky a nevie priamo pomôcť exis­tu­jú­cim inšta­lá­ciam. Môžete však expor­to­vať dáta zo sta­rej inšta­lá­cie a impor­to­vať ich do našej novej. Bude to stáť tro­chu námahy, ale výsle­dok stojí za to. Tak­tiež pri­pra­vu­jeme aj návod, ako dosiah­nete aspoň pri­bližnú rých­losť s exis­tu­jú­cim WordP­ress.

Čo vás ešte čaká

Pra­cu­jeme na zrých­lení sme­ro­va­nia domény na hos­ting, teraz to sme­ruje do 5 minút od objed­návky, v budúc­nosti to bude do 15 sekúnd. Ďalej skú­šame nové mož­nosti zrých­le­nia ako redis, hhvm, … Chceme sa tiež viac pohrať s pri­lo­že­nými šab­lo­námi, plu­gi­nami, atď. Je to prvá ver­zia a radi pri­ví­tame aké­koľ­vek návrhy, nápady, vylep­še­nia.

zdroj: websupport.com/blog

Pridať komentár (0)