Vývo­jár pri­dal svoju apli­ká­ciu na Pro­duct Hunt. To čo zis­til, ho nemilo prek­va­pilo

Ben Wheeler / 16. januára 2016 / Tools a produktivita

Začiat­kom tohto roka, potom čo Ben Whe­e­ler veno­val nespo­četne veľa hodín na vytvo­re­nie svo­jej posled­nej appky, uro­bil krok, ktorý sa stal uni­ver­zál­nym míľ­ni­kom v tech­no­lo­gic­kom svete — pred­lo­žil ho na Pro­duct Hunt. Ben sa o svoje skú­se­nosti s Pro­duct Hunt-om pode­lil v blo­go­vom prís­pevku. Pre­čí­taj si, čo sa naučil.

Dúfal som, že ju uvi­dím uve­denú na titul­nej stránke. Stránku som pozrel hneď v prvý, druhý, aj tretí deň. Nič také sa nestalo. Skla­ma­nie, ale bolo to pocho­pi­teľné. Pro­duct Hunt dostáva stovky pro­duk­tov každý deň a ako FAQ vysvet­ľuje, nie všetko sa môže dostať na prednú stránku.

Prob­lém bol však ešte horší. Hoci sa moja appka nedos­tala na titulnú stranu, nebola dokonca ani nikdy pri­daná na stránku. Nikto ju neve­del nájsť. Bolo nie­koľko kate­gó­rii, do kto­rých spa­dala, ale nebola v žiad­nej z nich. V sku­toč­nosti sa nedala vyhľa­dá­vať na webe vôbec.

1

Situ­ácia sa zhus­ťuje


Ofi­ciálne FAQ na vysvet­le­nie nesta­čilo.
Kon­tak­to­val som teda jed­ného zamest­nanca Pro­duct Hunt-u . Ako som zis­ťo­val viac, obrá­til som aj na jeho zakla­da­teľa Ryana Hoovera, a nie­koľko ďal­ších dlho­roč­ných zamest­nan­cov. Nie všetci odpo­ve­dali na každú otázku, ale bol som schopný dať si dohro­mady mnoho vecí, ktoré FAQ pre­skočí.

A čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, dozve­del som sa, že pred­lo­žiť svoj appku na Pro­duct Hunt bola veľká chyba.

Čo ti Pro­duct Hunt nepo­vie


Ako mi bolo vysvet­lené, pred­lo­že­nie cez hlavný for­mu­lár, ten cez ktorý vidí naj­viac pre­ve­re­ných uží­va­te­ľov, pre­su­nie pro­dukt na stránku “/ nad­chá­dza­júcu”, kde má mož­nosť zís­kať hlasy náv­štev­ní­kov na jeden alebo dva dni.

V prí­pade, že neus­pel, vstúpi do nez­do­ku­men­to­va­ného stavu, v kto­rom nemôže byť pred­lo­žený. Čo zna­mená, že šanca tvojho pro­duktu môže byť poto­pená akým­koľ­vek kon­ku­ren­tom alebo akým­koľ­vek alfa tes­te­rom. Je veľká šanca, že skončí na inter­nom zozname pro­duk­tov neo­práv­ne­ných na budúce zvá­že­nie.

Ale to je riziko, kto­rému čelia všetky pro­dukty, že? Sme predsa na rov­na­kej lodi, však? Nie. Je ešte ďalší spô­sob ako sa umiest­niť, ten ktorý FAQ nespo­mína. A to je veľký prob­lém.

2

Polo­vica pro­duk­tov, ktoré sú na hlav­nej stránke, sú pro­pa­go­vané ihneď


Mana­žér komu­nity Bram Kans­tein, ktorý už spo­loč­nosť opus­til, napí­sal na svo­jom blogu prí­beh o tom, ako spus­til pro­dukt s dru­hým naj­vyš­ším počtom hla­sov v celej his­tó­rii Pro­duct Huntu. Je to poučné, a nie­len preto čo napí­sal, ale i preto čo vyne­chal.

Kans­tein sa sústre­dil na správny čas pred­lo­že­nia a pro­pa­gačné e-maily, ktoré sme­ro­vali jeho zná­mych k náv­števe webu za jeho hla­so­va­nie, práve vtedy, keď sa dostal na hlavnú stránku. To mi pri­pa­dalo bizarné. Ako si mohol byť taký istý, že jeho výro­bok bude pový­šený na titul­nej strane? A práve vtedy keď chcel, a nie o deň skôr alebo neskôr – dokonca ani nie o hodinu?

Uka­zuje sa, že zvo­lení uží­va­te­lia môžu hla­so­vať priamo na hlav­nej stránke, zatiaľ čo oveľa väčší počet uží­va­te­ľov má prí­stup iba k nad­chá­dza­jú­cim. Podľa býva­lého Pro­duct Hunt zamest­nanca, polo­vica výrob­kov ktoré vidíte na hlav­nej stránke sú dané okam­žite týmito zvo­le­nými uží­va­teľmi, bez toho aby naj­skôr pre­uká­zali svoju hod­notu ako ostatné pro­dukty.

3

A kto sú títo vyvo­lení? Tvor­co­via, inves­tori, novi­nári, pod­ni­ka­te­lia a prog­ra­má­tori, kto­rých Pro­duct Hunt pove­ril ako kurá­to­rov pre ich nad­še­nie, úspe­chy a vplyv. Nie sú to zamest­nanci, edi­tori alebo dob­ro­voľ­níci na báze Wiki­pe­die. Sú nezá­vislí od Pro­duct Hunt-u, zve­rení prá­vo­mo­cou ude­liť pro­duktu cennú pod­poru, ktorú by bez nich prav­de­po­dobne nedos­tali.

Môžu byť výhod­nými spo­jen­cami v objave zaslú­že­nej práce. Môžu mať však aj zlo­žité spo­je­nie a dokonca aj finančné vlast­níc­tvo samot­ných výrob­kov, ktoré pro­pa­gujú.

Pro­pa­go­va­nie na titul­nej strane je veľa­krát ude­lené ľuďom, ktorí majú vzťah s tvor­cami pro­duktu


Pozri si zoznam pro­duk­tov, oslov kurá­to­rov, ktorí ich pred­lo­žili, a náj­deš veľmi veľa pro­duk­tov, ktoré boli uve­rej­nené po dohode s tvor­cami. Pro­dukty sú často odpo­rú­čané porad­cami, ale len zried­kavo sa dá nájsť zmienka o podielu vlast­níc­tva tohto poradcu v pro­dukte. Tech star­tup porad­co­via zvy­čajne vlast­nia zvy­čajne pol per­centa, alebo môžu pra­co­vať pre ven­ture kapi­tál firmu s aktu­ál­nym záuj­mom o pro­dukt star­tupu. Tento svet peňazí však tak­mer nikdy nie je uve­dený v nad­še­nách komen­tá­roch o pro­dukte od auto­rov alebo kurá­to­rov. Nespo­me­nuté inves­tí­cie peňazí a času môžu poskyt­núť veľmi dobrý dôvod pre kurá­tora na pri­vi­lé­gium kon­krét­neho pro­duktu, bez ohľadu na jeho kva­litu.

A napriek tomu, podľa kurá­to­rov a zasvä­ten­cov, kto­rých som sa spý­tal, im Pro­duct Hunt nedáva žiadne pokyny týka­júce sa kon­fliktu záuj­mov, a zdá sa, že neexi­tuje žiadna poli­tika zve­rej­ňo­va­nia.

4

Zais­tená pod­pora umož­ňuje koor­di­no­vané spus­te­nie


Pozorní sle­du­júci Pro­duct Hunt-u zachy­tili stra­té­giu k prí­stupu k hor­nej „vrstve“. Ako prí­klad sa dá uviesť stra­té­gia tvor­cov apli­ká­cie Lrn, ktorá ťa naučí prog­ra­mo­vať. V pred­stihu si našli poradcu s pop­red­nými opráv­ne­niami pro­pa­gá­cie a koor­di­no­vali spus­te­nie s ním. Dokonca zašli tak ďaleko, aby ho pre­bu­dili v 4:30 ráno, pre zachy­te­nie via­ce­rých európ­skych „vyš­ších“ hla­sov.

Pre­sved­čený o pres­nom nača­so­vaní a zvý­raz­není ich pro­pa­gá­cie na titul­nej strane roz­ší­rili o sebe buzz a sústre­dili pozor­nosť na kon­zis­tentný čas spus­te­nia. Ich prí­beh o spus­tení však zabúda na detail zís­ka­nia zasvä­tenca pre pro­pa­go­va­nie ich práce. Toto je verejné tajom­stvo Sili­con Val­ley. Zdô­raz­nili aspekty pro­cesu, ktoré sú otvo­rené pre kaž­dého — vieru o tvo­jom pro­dukte, prí­stup k tvo­jim kon­tak­tom, byť otvo­rený k veľ­ko­ry­sosti — a vyhnúť sa vyvo­la­niu životne dôle­ži­tej, ale neat­rak­tív­nej témy moci, posta­ve­nia alebo bohat­stva.

5

Pro­duct Hunt igno­ruje úspešné/nadchádzajúce pro­dukty


Môžeš si mys­lieť, že vyvo­la­nie pozor­nosti okolo mno­hých čle­nov Pro­duct Hunt komu­nity je zaru­čený spô­sob, ako sa dostať na titulnú stránke, ale mýliš sa.

Ako mi bývalý zamest­na­nec Pro­duct Hunt vysvet­lil, je jed­no­du­cho prí­liš veľa ďal­ších pro­duk­tov s viac význam­nými dôvodmi na titul­nej strane — nie­ktoré z nich sú umiest­nené priamo tam, vo vopred plá­no­va­nom roz­vrhu, vďaka nie­komu, kto je priamo zapo­jený s pro­duk­tom.

Fak­tom je, že exis­tuje veľa pro­duk­tov, ktoré zís­kali veľa takýchto hla­sov proti ťaž­kej pre­sile, ktorú Pro­duct Hunt nikdy neuvie­dol na pred­nej strane.

6

Prečo na tomto záleží


Od strá­nok, kde sa for­mujú online komu­nity čakáme nie­kedy až moc. Pro­duct Hunt je biz­nis, nie verejná služba, a je hlúpe zaob­chá­dzať s ňou, ako keby mala voči nám povin­nosť.

Je tiež však ľahké zabud­núť na svoje vlastné výsady.

Rov­nako ako mnoho vývo­já­rov, zami­lo­val som si Pro­duct Hunt. Je to dôvod, prečo ma bolelo dozve­dieť sa, ako to fun­guje naozaj, než ako sa značka snaží tvá­riť na verej­nosti.

Dropbox-New-Designers

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)