Vývo­já­ri sa sme­jú ama­té­rom zo Slovensko.sk

Dárius Polák / 19. februára 2016 / Zo Slovenska

To, že miliar­da eur bola vyho­de­ná von oknom už vieš. 

Slovensko.digital šikov­ne vyzva­lo k uka­zo­va­niu prs­tom na vin­ní­ka. Naj­nov­šie sa pri­da­la face­bo­oko­vá strán­ka Sa mi neda vycen­tro­vat — Slovensko.sk

O čo ide? Väč­ši­na ľudí, neprog­ra­má­to­rov, nepo­cho­pí význam jed­not­li­vých obráz­kov. Kaž­dý si však domys­lí, že ak ich je toľ­ké kvan­tum, tak je Slovensko.sk odsú­de­né k neko­neč­né­mu výsme­chu.

footer

fot­ka: Slovensko.sk

Táto FB strán­ka vznik­la len pred dvo­ma dňa­mi (17.2 mala prvý prís­pe­vok) a už naz­bie­ra­la tak­mer 1000 fanú­ši­kov — good job.

Naozaj, chvá­lim tvorcu/tvorcov. Pre­to­že si mys­lím, že je to správ­ne. Pre­to­že si mys­lím, že je pek­né vidieť, že tu, na Slo­ven­sku, sú sku­toč­ne ľudia, kto­rým zále­ží na kva­li­te živo­ta ostat­ných oko­lo seba. A pre­to­že viem, že väč­ši­na ľudí má men­ta­li­tu, kto­rá je pros­te zmie­re­ná s tým, že ten­to štát nás oje***áva, no nie sú ochot­ní s tým nie­čo uro­biť.

Do takých­to vecí je potreb­né zapá­rať. Nepres­tá­vať a nepo­ľa­vo­vať. Je to pred­sa aj náš štát a máme v ňom svo­je mies­to a svo­je prá­va. Nikto, nech je to kto­koľ­vek, sa nemô­že nad­ra­ďo­vať nad ostat­ných — výsle­dok vidí­me sami.

Už o 2 týžd­ne tu budú voľ­by. Star­ti­tup nie je a nikdy nebu­de nija­ký poli­tic­ký por­tál a pre­to ti nepo­vie­me koho máš voliť. Máš svo­ju vlast­nú hla­vu na to, aby si zis­til, čo je správ­ne a čo nie. Nech už to dopad­ne ako­koľ­vek, my dúfa­me, že tie­to ini­cia­tí­vy budú pokra­čo­vať aj naďa­lej vo svo­jej čin­nos­ti — potlesk.

12717675_1135183009825063_4454273123072323787_n

fot­ka: Slovensko.sk

zdroj titul­nej fot­ky: Face­bo­ok

Pridať komentár (0)