Vývo­jári sa smejú ama­té­rom zo Slovensko.sk

Dárius Polák / 19. februára 2016 / Zo Slovenska

To, že miliarda eur bola vyho­dená von oknom už vieš. 

Slovensko.digital šikovne vyzvalo k uka­zo­va­niu prs­tom na vin­níka. Naj­nov­šie sa pri­dala face­bo­oková stránka Sa mi neda vycen­tro­vat — Slovensko.sk

O čo ide? Väč­šina ľudí, neprog­ra­má­to­rov, nepo­chopí význam jed­not­li­vých obráz­kov. Každý si však domyslí, že ak ich je toľké kvan­tum, tak je Slovensko.sk odsú­dené k neko­neč­nému výsme­chu.

footer

fotka: Slovensko.sk

Táto FB stránka vznikla len pred dvoma dňami (17.2 mala prvý prís­pe­vok) a už naz­bie­rala tak­mer 1000 fanú­ši­kov — good job.

Naozaj, chvá­lim tvorcu/tvorcov. Pre­tože si mys­lím, že je to správne. Pre­tože si mys­lím, že je pekné vidieť, že tu, na Slo­ven­sku, sú sku­točne ľudia, kto­rým záleží na kva­lite života ostat­ných okolo seba. A pre­tože viem, že väč­šina ľudí má men­ta­litu, ktorá je proste zmie­rená s tým, že tento štát nás oje***áva, no nie sú ochotní s tým niečo uro­biť.

Do takýchto vecí je potrebné zapá­rať. Nepres­tá­vať a nepo­ľa­vo­vať. Je to predsa aj náš štát a máme v ňom svoje miesto a svoje práva. Nikto, nech je to kto­koľ­vek, sa nemôže nad­ra­ďo­vať nad ostat­ných — výsle­dok vidíme sami.

Už o 2 týždne tu budú voľby. Star­ti­tup nie je a nikdy nebude nijaký poli­tický por­tál a preto ti nepo­vieme koho máš voliť. Máš svoju vlastnú hlavu na to, aby si zis­til, čo je správne a čo nie. Nech už to dopadne ako­koľ­vek, my dúfame, že tieto ini­cia­tívy budú pokra­čo­vať aj naďa­lej vo svo­jej čin­nosti — potlesk.

12717675_1135183009825063_4454273123072323787_n

fotka: Slovensko.sk

zdroj titul­nej fotky: Face­book

Pridať komentár (0)