Vznikne česko-slo­ven­ský rival Face­bo­oku? Ja mys­lím, že nie…

/ 3. decembra 2015 / Business

Každý ini­cia­tívny člo­vek si zaslúži našu úctu. A keď ti každý na Slo­ven­sku hovorí, že sa to nedá, nezna­mená to ešte, že sa to naozaj nedá.

Všetci vieme, ako to fun­guje. Povieš Ame­ri­ča­nom svoj nápad a oni skáču po sto­loch a sto­lič­kách, čo za fan­tas­tický nápad to práve počuli. Povieš o svo­jom nápade Slo­vá­kovi a on ti povie 50+ dôvo­dov, prečo to nebude fun­go­vať. Mal by si mu veriť? Nie..ale.

To že ti Slo­vák povie, že to nebude fun­go­vať, môže byť buď jeho povaha/závisť/negatívne nala­de­nie, alebo tvoj nápad proste naozaj nebude fun­go­vať — on to vidí, všetci to vidia, iba ty to nevi­díš. Nech už ti pove­dia ľudia okolo teba čokoľ­vek, zákla­dom všet­kého je seba­ref­le­xia, resp. úprim­nosť samému k sebe. Nesmieš dovo­liť, aby ťa nega­ti­vita oko­lia polo­žila, no záro­veň nesmieš dovo­liť, aby tvoje ego išlo slepo za nie­čím, čo nemá zmy­sel.

Google sa sna­žil vybu­do­vať sociálnu sieť a z môjho pohľadu to pova­žu­jem za fiasko (hoci s tým mnohí nebudú súhla­siť). Twit­teru do budúc­nosti vôbec neve­rím. Path vyze­ral cel­kom nádejne, no ska­zil sa na spo­plat­není, čo nikdy so sociál­nou sie­ťou naozaj nerob. Bolo tu tri­sto­ti­síc poku­sov uro­biť nový Face­book, boli dokonca siete, ktoré za pou­ží­va­nie pla­tili tebe. Ale nevyšlo to.

Ten­to­krát sa o to snaží Slo­vák z Pol­táru. Na Indie­gogo si vypý­tal €35,000 na novú sociálnu sieť, určenú špe­ciálne pre Českú repub­liku a Slo­ven­sko. Tomáša nepo­znám a verím, že je to veľmi šikovný cha­lan. Keď niečo chceš, tak si za tým choď.

Screen Shot 2015-12-03 at 10.58.13

No v časoch, keď sa všetko glo­ba­li­zuje, keď máme už všetci desiatky pria­te­ľov v zahra­ničí a keď sa sna­žíme pre­po­jiť svet do jed­ného celku mi nedá nespý­tať sa: Je snaha vytvo­riť to isté, čo už dávno Face­book ponúka zmys­lu­plná? Ore­zať Face­book o mož­nosť sle­do­vať myš­lienky všet­kých zná­mych zahra­nič­ných osob­ností, ku kto­rým by si sa inak nedos­tal, ore­zať Face­book o tvo­jich pria­te­ľov, kto­rých si stre­tol na dovo­lenke a bez neho by si s nimi dávno stra­til spo­je­nie?

Tomáš za 22 dní zbierky nevyz­bie­ral ani cent a neoča­ká­vam, že by sa to malo za zvyš­ných 39 dní zme­niť. Mys­líš kre­a­tívne a v živote sa nestra­tíš. Nie je hanba uro­biť chybu, han­bou je neuro­biť nič. Ak to nevyjde, treba to skú­siť znova. Zbie­raj feed­back zo všet­kých strán. A to neplatí len pre Tomáša, to platí pre nás všet­kých. Držím palce.

Pridať komentár (0)