Wavie – slo­ven­ský gad­get, pomo­cou kto­ré­ho doká­žeš ovlá­dať osvet­le­nie ges­ta­mi

Jakub Jablonický / 27. augusta 2016 / Tech a inovácie

Slo­vá­ci z bra­ti­slav­ské­ho štú­dia Cyria­de­sign pri­chá­dza­jú s revo­luč­nou novin­kou.

Wavie je bez­do­ty­ko­vý ovlá­dač osvet­le­nia, kto­rý ti umož­ňu­je zažať, zhas­núť ale­bo stl­miť svet­lo iba pomo­cou gest rúk.

Cyria­de­sign chce s Wavie nahra­diť štan­dard­né, ška­re­dé a čas­to špi­na­vé vypí­na­če, kto­ré sa pou­ží­va­jú už nie­koľ­ko desať­ro­čí. Cíti­li, že je čas na moder­nej­šie a ele­gan­tnej­šie rie­še­nie.

Ich rie­še­nie ale nie je iba o jed­no­du­chom bez­do­ty­ko­vom vypí­na­ní a zapí­na­ní svet­la. Wavie fun­gu­je aj ako stmie­vač, čiže môžeš si s jeho pomo­cou vytvo­riť roman­tic­ké prít­mie. Okrem toho budeš mať mož­nosť nasta­viť aj one­sko­re­né vypí­na­nie, čo prí­de vhod, ak nemáš vypí­nač pria­mo pri výcho­de z miest­nos­ti.

wavie-first_jyxadg

Wavie má aj ECO fun­kciu, kto­rá ti zaru­čí, že sa už nikdy nebu­deš musieť báť, že si zabu­dol vypnúť svet­lo. Po nie­koľ­kých hodi­nách totiž Wavie vypne svet­lo auto­ma­tic­ky.

Dovo­len­ko­vá fun­kcia ti umož­ní nasta­viť, aby Wavie simu­lo­va­lo tvo­ju prí­tom­nosť v dome náhod­ným zaží­na­ním a zha­sí­na­ním.

Oči­vid­nou výho­dou Wavie je aj ochra­na pred bak­té­ria­mi. Bak­té­rie sú väč­ši­nou pre­ná­ša­né doty­kom, naj­mä na mies­tach, kto­rých sa čas­to dotý­ka­jú rôz­ni ľudia. Bez­do­ty­ko­vý sys­tém ten­to prob­lém úpl­ne eli­mi­nu­je.

product-packaging-into-full-recyclable-cardboard-box

Wavie navy­še nevy­ža­du­je žiad­ne zme­ny v zapo­je­ní. Nain­šta­lu­ješ ho do všet­kých štan­dard­ných európ­skych kra­bíc.

Auto­ri si dali zále­žať na tom, aby Wavie nebol iba vypí­nač svet­la, ale aj dizaj­no­vý prvok. Je pokry­tý reza­ným sklom na kva­lit­nom kovo­vom ráme, kto­rý je pri­pev­ne­ný neodý­mo­vý­mi mag­net­mi, a dá sa jed­no­du­cho vyme­niť.

Kry­ty sú dostup­né v rôz­nych far­bách a vzo­roch, a môžeš ich tak pris­pô­so­biť dizaj­nu tvoj­ho inte­ri­é­ru. Na sklo môžeš vyg­ra­ví­ro­vať aký­koľ­vek vzor, od firem­né­ho loga až po aký­koľ­vek sym­bol.

cover-colors-wavie2

Wavie tak­tiež rie­ši aj kla­sic­ký prob­lém hľa­da­nia vypí­na­ča v tme. Obsa­hu­je LED­ky, kto­ré sa auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bia oko­li­té­mu osvet­le­niu a vďa­ka kto­rým ho v tme vždy náj­deš.

Ak ťa ten­to ino­va­tív­ny vypí­nač zo slo­ven­skej diel­ne zau­jal, môžeš ho pod­po­riť na jeho Indie­go­go kam­pa­ni. Cyria­de­sign penia­ze z kam­pa­ne využi­je na maso­vú pro­duk­ciu a vývoj Wavie.

Pri­ori­tou tímu je v blíz­kej budúc­nos­ti expan­do­vať na Ame­ric­ký trh. Vyze­rá to tak, že poten­ciál na úspech ten­to pro­dukt urči­te má.

zdroj foto­gra­fií: Indiegogo/Wavie — Ges­tu­res Con­trol­lab­le Light Switch, Dim­mer

Pridať komentár (0)