Wavie – slo­ven­ský gad­get, pomo­cou kto­rého doká­žeš ovlá­dať osvet­le­nie ges­tami

Jakub Jablonický / 27. augusta 2016 / Tech a inovácie

Slo­váci z bra­ti­slav­ského štú­dia Cyria­de­sign pri­chá­dzajú s revo­luč­nou novin­kou.

Wavie je bez­do­ty­kový ovlá­dač osvet­le­nia, ktorý ti umož­ňuje zažať, zhas­núť alebo stl­miť svetlo iba pomo­cou gest rúk.

Cyria­de­sign chce s Wavie nahra­diť štan­dardné, ška­redé a často špi­navé vypí­nače, ktoré sa pou­ží­vajú už nie­koľko desať­ročí. Cítili, že je čas na moder­nej­šie a ele­gan­tnej­šie rie­še­nie.

Ich rie­še­nie ale nie je iba o jed­no­du­chom bez­do­ty­ko­vom vypí­naní a zapí­naní svetla. Wavie fun­guje aj ako stmie­vač, čiže môžeš si s jeho pomo­cou vytvo­riť roman­tické prít­mie. Okrem toho budeš mať mož­nosť nasta­viť aj one­sko­rené vypí­na­nie, čo príde vhod, ak nemáš vypí­nač priamo pri východe z miest­nosti.

wavie-first_jyxadg

Wavie má aj ECO fun­kciu, ktorá ti zaručí, že sa už nikdy nebu­deš musieť báť, že si zabu­dol vypnúť svetlo. Po nie­koľ­kých hodi­nách totiž Wavie vypne svetlo auto­ma­ticky.

Dovo­len­ková fun­kcia ti umožní nasta­viť, aby Wavie simu­lo­valo tvoju prí­tom­nosť v dome náhod­ným zaží­na­ním a zha­sí­na­ním.

Oči­vid­nou výho­dou Wavie je aj ochrana pred bak­té­riami. Bak­té­rie sú väč­ši­nou pre­ná­šané doty­kom, najmä na mies­tach, kto­rých sa často dotý­kajú rôzni ľudia. Bez­do­ty­kový sys­tém tento prob­lém úplne eli­mi­nuje.

product-packaging-into-full-recyclable-cardboard-box

Wavie navyše nevy­ža­duje žiadne zmeny v zapo­jení. Nain­šta­lu­ješ ho do všet­kých štan­dard­ných európ­skych kra­bíc.

Autori si dali zále­žať na tom, aby Wavie nebol iba vypí­nač svetla, ale aj dizaj­nový prvok. Je pokrytý reza­ným sklom na kva­lit­nom kovo­vom ráme, ktorý je pri­pev­nený neodý­mo­vými mag­netmi, a dá sa jed­no­du­cho vyme­niť.

Kryty sú dostupné v rôz­nych far­bách a vzo­roch, a môžeš ich tak pris­pô­so­biť dizajnu tvojho inte­ri­éru. Na sklo môžeš vyg­ra­ví­ro­vať aký­koľ­vek vzor, od firem­ného loga až po aký­koľ­vek sym­bol.

cover-colors-wavie2

Wavie tak­tiež rieši aj kla­sický prob­lém hľa­da­nia vypí­nača v tme. Obsa­huje LEDky, ktoré sa auto­ma­ticky pris­pô­so­bia oko­li­tému osvet­le­niu a vďaka kto­rým ho v tme vždy náj­deš.

Ak ťa tento ino­va­tívny vypí­nač zo slo­ven­skej dielne zau­jal, môžeš ho pod­po­riť na jeho Indie­gogo kam­pani. Cyria­de­sign peniaze z kam­pane využije na masovú pro­duk­ciu a vývoj Wavie.

Pri­ori­tou tímu je v blíz­kej budúc­nosti expan­do­vať na Ame­rický trh. Vyzerá to tak, že poten­ciál na úspech tento pro­dukt určite má.

zdroj foto­gra­fií: Indiegogo/Wavie — Ges­tu­res Con­trol­lable Light Switch, Dim­mer

Pridať komentár (0)