Way­ra Demo Day: Mní­chov aj Pra­ha sa pred­vied­li v plnej sile – 1. časť

Lukáš Gašparík jr. / 29. januára 2015 / Startupy

V uto­rok 27. janu­ára sa usku­toč­nil v mní­chov­skej Way­re už tra­dič­ný Demo Day, na kto­rom sa pre­zen­tu­jú star­tu­py, kto­ré tu pôso­bia. Ten­to krát však bol výni­moč­ný tým, že na pódiu sa pred­sta­vi­li star­tu­py nie len z mní­chov­skej Way­ri, ale aj ich kole­go­via z Pra­hy.

Do Way­ri som pri­šiel poobe­de oko­lo 3, kde sa už všet­ko pri­pra­vo­va­lo na večer. Ešte pred začiat­kom even­tu, som sa stih­lo poroz­prá­vať s cha­lan­mi z meet’n’learn, kto­rý pôso­bia v mní­chov­skej Way­re ako jedi­ný slo­ven­ský star­tup. Roz­ho­vor s nimi pri­ne­sie­me už čosko­ro.

Medzi 5 – 6 večer zača­li pri­chá­dzať aj praž­ské star­tu­py, medzi kto­rý­mi nechý­ba­li ani dva slo­ven­ské, Staf­fi­no a Order­lord. Tak­že do začiat­ku zostá­va­la ešte zhru­ba hodin­ka, kto­rá poslú­ži­la ako skve­lý networ­king na začia­tok.

Celý večer sa nie­sol v pria­teľ­skej atmo­sfé­re, kde z kaž­dé­ho, kto má prs­ty v neja­kom star­tu­pe, bolo cítiť nad­še­nie pre to čo robí. Way­ra Demo Day sa koná raz roč­ne, tak­že išlo o dosť láka­vé podu­ja­tie, na kto­rom sa okrem pre­zen­tu­jú­cich zúčast­ni­li aj dva­ja zau­jí­ma­vý spe­ak­ri, inves­to­ri, ale v koneč­nom dôsled­ku, do Way­ri mohol prí­sť úpl­ne kaž­dý.

Zhru­ba o 19:30 začal koneč­ne hlav­ný prog­ram, na kto­rom sa postup­ne odpre­zen­to­va­li jed­not­li­vé star­tu­py. Avšak ešte pred tým bolo na prog­ra­me pri­ví­ta­nie od samot­ných Head of Way­ra Mní­chov, kto­rým je Garan Good­manHead of Way­ra Pra­ha, kto­rou je Jar­mi­la Pla­chá. Po ich pri­ví­ta­ní pri­šiel rad na spe­ak­rov.

Ako prvý sa pred­sta­vil Josef Brun­ner, kto­rý je inves­to­rom a zakla­da­te­ľom spo­loč­nos­ti Jou­leX, kto­rej sa poda­ri­lo v roku 2013 zís­kať inves­tí­ciu vo výš­ke 107 mili­ó­nov ame­ric­ký ch dolá­rov od spo­loč­nos­ti Cis­co. Jou­le X je pop­red­ným ino­vá­to­rom v oblas­ti udr­ža­teľ­né­ho hos­po­dá­re­nia s ener­gi­ou pre pod­ni­ky. Josef je váš­ni­vým zás­tan­com a pod­po­ro­va­te­ľom Way­ri a mno­hých prí­pa­doch sa podie­ľa aj na výbe­re samot­ných star­tu­pov, kto­ré sa násled­ne zapo­ja do prog­ra­mu Way­ri.

Po ňom pri­šiel na radu Jack Lang z Rasp­be­ry Pi. Ten­to sta­ruč­ký pán je duchom veľ­ký pod­ni­ka­teľ, angel inves­tor a spo­lu­za­kla­da­teľ Rasp­ber­ry Pi Foun­da­ti­on. Jed­ná sa o ultra low cost počí­ta­če navr­hnu­té tak, aby pomoh­li deťom pri výuč­be prog­ra­mo­va­nia. Od októb­ra 2014 bolo pre­da­ných už 3,8 mili­ó­na tých­to základ­ných dosiek. Rasp­ber­ry Pi umož­ňu­je ľudom všet­kých veko­vých kate­gó­rií, aby pre­skú­ma­li oblas­ti výpoč­to­vej tech­ni­ky a nauči­li sa prog­ra­mo­vať v jazy­koch, ako je Scratch a Pyt­hon. Jack je takis­to veľ­kým fanú­ši­kom Way­ri a verí, že sa v nej zro­dí množ­stvo úspeš­ných pro­jek­tov.

Oko­lo 8 večer sa dosta­li na radu koneč­ne aj pre­zen­tu­jú­ce star­tu­py. Zau­jí­ma­vos­ťou bolo, že kým mní­chov­ské star­tu­py mali na pre­zen­tá­ciu čas 90 sekúnd a nemoh­li pou­žiť pre­zen­tá­ciu, tak ich praž­ský kole­go­via mali na pre­zen­tá­ciu až 180 sekúnd, v kto­rých si moh­li využiť aj pre­zen­tá­ciu. Na pódiu sa teda vys­trie­da­lo postup­ne 11 star­tu­pov.

Pred­sta­ve­nie jed­not­li­vých star­tu­pov si však nechám do dru­hé­ho člán­ku, kto­rý si bude­te môcť pre­čí­tať už čosko­ro.

Way­ra Demo Day hod­no­tím roz­hod­ne ako vyni­ka­jú­ci event, na kto­rom môže­te stret­núť množ­stvo zau­jí­ma­vých ľudí a zís­kať tak cen­né kon­tak­ty. Pre­to by som urči­te kaž­dé­mu nad­šen­co­vi star­tu­pov odpo­ru­čil zúčast­niť sa a zažiť si to na vlast­nej koži.

Pridať komentár (0)