Wayra Demo Day: Mní­chov aj Praha sa pred­viedli v plnej sile – 1. časť

Lukáš Gašparík jr. / 29. januára 2015 / Startupy

V uto­rok 27. janu­ára sa usku­toč­nil v mní­chov­skej Wayre už tra­dičný Demo Day, na kto­rom sa pre­zen­tujú star­tupy, ktoré tu pôso­bia. Tento krát však bol výni­močný tým, že na pódiu sa pred­sta­vili star­tupy nie len z mní­chov­skej Wayri, ale aj ich kole­go­via z Prahy.

Do Wayri som pri­šiel poobede okolo 3, kde sa už všetko pri­pra­vo­valo na večer. Ešte pred začiat­kom eventu, som sa stihlo poroz­prá­vať s cha­lanmi z meet’n’learn, ktorý pôso­bia v mní­chov­skej Wayre ako jediný slo­ven­ský star­tup. Roz­ho­vor s nimi pri­ne­sieme už čoskoro.

Medzi 5 – 6 večer začali pri­chá­dzať aj praž­ské star­tupy, medzi kto­rými nechý­bali ani dva slo­ven­ské, Staf­fino a Order­lord. Takže do začiatku zostá­vala ešte zhruba hodinka, ktorá poslú­žila ako skvelý networ­king na začia­tok.

Celý večer sa nie­sol v pria­teľ­skej atmo­sfére, kde z kaž­dého, kto má prsty v neja­kom star­tupe, bolo cítiť nad­še­nie pre to čo robí. Wayra Demo Day sa koná raz ročne, takže išlo o dosť lákavé podu­ja­tie, na kto­rom sa okrem pre­zen­tu­jú­cich zúčast­nili aj dvaja zau­jí­mavý spe­akri, inves­tori, ale v koneč­nom dôsledku, do Wayri mohol prísť úplne každý.

Zhruba o 19:30 začal konečne hlavný prog­ram, na kto­rom sa postupne odpre­zen­to­vali jed­not­livé star­tupy. Avšak ešte pred tým bolo na prog­rame pri­ví­ta­nie od samot­ných Head of Wayra Mní­chov, kto­rým je Garan Good­manHead of Wayra Praha, kto­rou je Jar­mila Pla­chá. Po ich pri­ví­taní pri­šiel rad na spe­ak­rov.

Ako prvý sa pred­sta­vil Josef Brun­ner, ktorý je inves­to­rom a zakla­da­te­ľom spo­loč­nosti Jou­leX, kto­rej sa poda­rilo v roku 2013 zís­kať inves­tí­ciu vo výške 107 mili­ó­nov ame­rický ch dolá­rov od spo­loč­nosti Cisco. Joule X je pop­red­ným ino­vá­to­rom v oblasti udr­ža­teľ­ného hos­po­dá­re­nia s ener­giou pre pod­niky. Josef je váš­ni­vým zás­tan­com a pod­po­ro­va­te­ľom Wayri a mno­hých prí­pa­doch sa podieľa aj na výbere samot­ných star­tu­pov, ktoré sa následne zapoja do prog­ramu Wayri.

Po ňom pri­šiel na radu Jack Lang z Rasp­bery Pi. Tento sta­ručký pán je duchom veľký pod­ni­ka­teľ, angel inves­tor a spo­lu­za­kla­da­teľ Rasp­berry Pi Foun­da­tion. Jedná sa o ultra low cost počí­tače navr­hnuté tak, aby pomohli deťom pri výučbe prog­ra­mo­va­nia. Od októbra 2014 bolo pre­da­ných už 3,8 mili­óna týchto základ­ných dosiek. Rasp­berry Pi umož­ňuje ľudom všet­kých veko­vých kate­gó­rií, aby pre­skú­mali oblasti výpoč­to­vej tech­niky a naučili sa prog­ra­mo­vať v jazy­koch, ako je Scratch a Pyt­hon. Jack je takisto veľ­kým fanú­ši­kom Wayri a verí, že sa v nej zrodí množ­stvo úspeš­ných pro­jek­tov.

Okolo 8 večer sa dostali na radu konečne aj pre­zen­tu­júce star­tupy. Zau­jí­ma­vos­ťou bolo, že kým mní­chov­ské star­tupy mali na pre­zen­tá­ciu čas 90 sekúnd a nemohli pou­žiť pre­zen­tá­ciu, tak ich praž­ský kole­go­via mali na pre­zen­tá­ciu až 180 sekúnd, v kto­rých si mohli využiť aj pre­zen­tá­ciu. Na pódiu sa teda vys­trie­dalo postupne 11 star­tu­pov.

Pred­sta­ve­nie jed­not­li­vých star­tu­pov si však nechám do dru­hého článku, ktorý si budete môcť pre­čí­tať už čoskoro.

Wayra Demo Day hod­no­tím roz­hodne ako vyni­ka­júci event, na kto­rom môžete stret­núť množ­stvo zau­jí­ma­vých ľudí a zís­kať tak cenné kon­takty. Preto by som určite kaž­dému nad­šen­covi star­tu­pov odpo­ru­čil zúčast­niť sa a zažiť si to na vlast­nej koži.

Pridať komentár (0)