Webg­lobe — Yegon pred­sta­vil novú iden­titu a ponuku slu­žieb

Marianna Mikešová / 4. november 2016 / Tech a inovácie

CEO spo­loč­nosti Webg­lobe — Yegon Igor Strečko odha­lil novú tvár firmy. Viac ako dvoj­ročné spá­ja­nie, update a upg­rade sys­té­mov vyvr­cho­lili spus­te­ním nového webu wy.sk, na kto­rom spo­loč­nosť pred­sta­vila svoju ponuku. Nechý­bajú nové apli­ká­cie na správu hos­tingu.

Naj­väč­šou novin­kou v ponuke je kom­pletne nový zdie­ľaný web­hos­ting — WY Hos­ting. Podľa počtu pod­po­ro­va­ných domén a dis­ko­vej kapa­city je roz­de­lený do šty­roch kon­fi­gu­rá­cií a ponúka tak sta­bilné a výkonné pro­stre­die na pre­vádzku moder­ných webov. Uni­ver­zálne nasta­vený hos­ting si poradí s pre­vádz­kou obľú­be­ných redakč­ných sys­té­mov WordP­ress, Dru­pal, Joomla, Open­Cart či Pre­staS­hop. Jeho správu zabez­pe­čuje kom­pletne nová apli­ká­cia WY Panel, ktorá nahrá­dza dote­rajší Kon­trol Panel z Webg­lobe a Web­Pa­nel z Yegon.

Po pozi­tív­nych ohla­soch na opti­ma­li­zo­vaný hos­ting pre WordP­ress pri­náša WY aj špe­ciálnu ver­ziu — WY Hos­ting pre WordP­ress. Slo­vami špičky slo­ven­skej WordP­ress komu­nity ide o “jeden z naj­lep­ších slo­ven­ských hos­tin­gov pre WordP­ress”. Za rov­nakú cenu ponúka ešte lepší chod vášho WordP­ress webu, dosta­tok výkonu aj pre WooCom­merce, vyš­šiu bez­peč­nosť a balík šikov­ných plu­gi­nov.

unnamed-2

Pre weby a firmy, kto­rým už nesta­čia mož­nosti zdie­ľa­ného hos­tingu je určená novinka, WY Panel VPS — vir­tu­álny ser­ver, ktorý kom­bi­nuje to naj­lep­šie z oboch sve­tov, teda jed­no­du­chú správu hos­tingu cez WY Panel a garan­to­vané sys­té­mové pros­triedky vlast­ného ser­vera. S pod­po­rou neob­me­dze­ného počtu domén a štan­dard­nou kon­fi­gu­rá­ciou ser­vera sa stáva výbor­ným pomoc­ní­kom na pre­vádzku zabe­hnu­tých e-com­merce webov men­šieho roz­sahu. Jeho správa nie je o nič zlo­ži­tej­šia ako správa zdie­ľa­ného hos­tingu.

Nema­na­žo­vané vir­tu­álne ser­very bežiace na clou­do­vej infra­štruk­túre poskytnú ešte viac výkonu. Dostupné sú vir­tu­álne ser­very štan­dardne až do kon­fi­gu­rá­cie 8 vCPU, 12GB RAM a 500GB HDD s voli­teľ­nou sprá­vou ser­vera. Na výber sú ope­račné sys­témy LINUX aj WIN­DOWS. Pré­mi­ovým rie­še­ním je clou­dová infra­štruk­túra. WY Cloud je vhodný pre veľké pro­jekty ako e-shopy, nav­šte­vo­vané maga­zíny a roz­siahle por­tály. Zvo­lené sys­té­mové pros­triedky možno roz­de­liť podľa potreby a pre­vádz­ko­vať via­ceré vir­tu­álne ser­very.

unnamed-1

Pod­rob­nosti o novin­kách náj­dete na webe wy.sk.

Zdroj článku a foto­gra­fií: Webg­lobe — Yegon

Pridať komentár (0)