WEB­RE­BEL — prvý kom­pletný online kurz web-designu na Slo­ven­sku!

Frantíšek Borsík / 22. december 2014 / Tools a produktivita

Roman alias yablko pri­šiel za Radom a Mariá­nom z Lear­n2Code s tým, že by rád spra­vil videá na výuku web-designu. A cha­lani mu pove­dali “hej a nech­ceš ísť aj rovno učiť do kurzu?” A tak yablko išiel. Počas jeho výuky začalo byť všet­kým jasné, že je to dobré porno :-) a že to teda fakt môže ísť i na web. 

Yablko má za sebou videá na You­Tube, tuto­riály a iný hod­notný obsah, na scéne je už pek­ných pár rokov, a teraz spolu s Lear­n2Code dali dokopy Web­re­bel
1. KOM­PLETNÝ ONLINE KURZ WEB­DE­SIGNU NA SLO­VEN­SKU. 15+ hodín vo viac ako 100 vide­ách, zada­nia, online komu­nita. A to je iba začia­tok.
No cha­lani, nahrá­vam to už skoro minútu, yablko ideš, pokra­čuj.
yablko:
S čím? :P
Super, takže diky za roz­ho­vor! Nie, takže vra­vel si mi, že si na scéne už neja­kých 10 rokov. Ako to s Tebou a web-desig­nom začalo? Mal si nejaký základ v IT?
yablko
No mal, i nemal. Cho­dil som na gym­ná­zium so zame­ra­ním na infor­ma­tiku. S kama­rátmi sme si “kódili” nejaké malé hry, no postupne sme sa dostali k tomu, že “sú tu aj tie webové veci, spravme si stránku”. To prog­ra­mo­va­nie nás zau­jí­malo, v tú dobu u nás boli popu­lárne blogy a miesto toho aby som si otvo­ril blog nie­kde, pove­dal som si, že si naprog­ra­mu­jem vlastný. Od základu, celý ten sys­tém a tak som sa to vlastne naučil a kama­ráti vlastne tiež veľmi podobne, podobný postup. V tej dobe to nemalo žia­den kon­krétny cieľ, že “vyro­bím stránku ktorá bude strašne popu­lárna”. Nie, bolo to o tom, že sme chceli vedieť ako sa to robí, chceli sme to vedieť spra­viť.
To je podobné, ako keď ste vy prišli s nápa­dom na Lear­n2Code, že?…najprv ste to proste chceli vedieť: naučiť sa prog­ra­mo­vať. Takže iný prí­beh ako všetky tie tisícky detí, čo chcú okam­žite spra­viť popu­lárnu appku a zaro­biť svoj vysní­vaný milión. Ale to nie je správny začia­tok. Správny začia­tok je že Ty sa chceš niečo naučiť, a potom následne máš niečo, čo môžeš dať svetu.
yablko
Keď to je také, že chcem spra­viť tú popu­lárnu appku, a budem ten milionár…tak to nie. 
Tak tak, to nie je ten začia­tok čo chceme, aby sa ním inšpi­ro­vali deti. Ako si sa vôbec dostal k tomu, že v kurze by si zachy­til celé spek­trum od úpl­ných zákla­dov, čo sa web-designu týka?
yablko:
Dlh­šiu dobu som robil video­se­riály na rôzne tech­no­ló­gie na You­Tube, Vimeo a iné weby, a počas tejto práce som videl, že ľudí zau­jí­majú aj úplne základy. Pri designe sa jedná o HTML, CSS a pod. a keď som sa ľudí spý­tal, či by chceli aby som aj to vysvet­ľo­val v rámci videií, odpo­veď bola “áno, áno”- tak som si pove­dal, že to by bolo super spra­viť aj taký, čo by išiel úplne od zákla­dov. Nemal som pred­stavu, že to bude 100+ videií, roz­vr­hol som si však, že čím všet­kým by som v nich chcel ľudí pre­viezť, plus cha­lani z Lear­n2Code mali svoje vlastné špe­ci­fické veci čo sa učia u nich na hodi­nách a ono sa to pre­lí­nalo s tým, čo som chcel prejsť ja. Potom som začal pra­co­vať na vide­ách a ich počet stále narastá, takže ešte nemáme finálne číslo :-)
Ale to je super pre ľudí, ten roz­sah a hod­nota Web­re­bela bude teda iba naras­tať…
Rado:
Jasné, o tom nám ide.
yablko:
Určite a tiež keď počas kurzu, men­to­ringu a sup­portu ľudí vyvs­tane potreba niečo špe­ciálne vysvet­liť, prebrať…tak uro­bím extra video. 
Robíme si všetko inhouse, takže ak bude treba, doro­bíme video.
Proste podľa potreby.
Skok do budúc­nosti: keď si člo­vek prejde kur­zom, bude robiť zada­nia, bude na sebe makať…vieš yablko pove­dať, že bude vo web-designe zamest­na­teľný, pove­dzme ako nejaký junior? Do akej miery?
yablko:
Výho­dou je jed­no­značne to, že Web­re­bel nie je časovo obme­dzený. Môžeš si ho roz­vr­hnúť časovo podľa seba, učiť sa odkedy dokedy chceš. Naprí­klad teraz učím web-design kurz naživo, stre­tá­vame sa 2x do týždňa, je to roz­vr­hnuté na 3 mesiace a je to veľká nálož infor­má­cii. Takže je to do urči­tej miery nahus­tené. Videá a to čo sa z nich naučíš, si necháš “roz­le­žať” v hlave, pôj­deš si svo­jím tem­pom a makáš na sebe.
To treba? Som si tak naivne mys­lel, že prej­dem kur­zom, yablko to potvrdí a “that’s it!” :D
yablko:
…a už si ako naj­väčší boh! Dám Ti zlaté jablko, a je to. Prí­deš na inter­view a v momente Ťa berú. Uká­žeš, že som Ti pod­pí­sal cer­ti­fi­kát. 
Nie. Nikdy samoz­rejme nestačí, ak si iba pozrieš videá a nero­bíš. Keď si pozrieš videá a pozrieš sa na nejakú stránku, tak Ti to, čo tam uvi­díš nepríde ako nejaká mágia. Budeš vedieť čo je za tým, vieš sa vŕtať v tom kóde, vieš na čom je to postavené…a keď sa trošku posna­žíš, tak to spra­víš aj Ty na svo­jom pro­jekte.
Takže ak budeš makať, mimo sle­do­va­nia videií, budeš i sám robiť stránky, učiť sa, tak jed­no­značne budeš zamest­na­teľný!
Rado:
Navyše, už s pre­zenč­nými kur­zami máme spo­lu­prácu s via­ce­rými fir­mami a naši štu­denti môžu ísť po kurze do firiem na stáž. Dostanú nejaké zada­nie a podľa výsled­kov ich práce ich firmy zavo­lajú na poho­vor.
Takže máte defakto ďalší servis…nabaľujete na tie kurzy pri­danú hod­notu.
Rado:
A špe­ciálne keď sme u toho online kurzu, Web­re­bela, na konci sa robí tiež finálny pro­jekt. A finálne pro­jekty chceme zve­rej­ňo­vať na našej stránke a aj poten­ciálny zamest­ná­va­te­lia si ich budú môcť pozrieť a môžu nie­komu buď dať uro­biť stránku, alebo člo­veka i rovno zamest­nať.
yablko:
Nie­ktorí z tých mojich štu­den­tov už počas kurzu dostá­vajú zada­nia že “sprav mi web­stránku” od kama­rá­tov. Jedno dievča prišlo s tým, že si chcela uro­biť vlastnú stránku, že sa to chcela naučiť a že za to nech­cela nikomu pla­tiť.
Inves­tí­cia do seba.
yablko:
Jasné a teraz hovorí, že už má 6 ďal­ších ktoré má spra­viť.
Mimo­cho­dom, mali ste už aj neja­kých “hej­te­rov”? Že by nie­kto pove­dal, že kurz mu nič nedal, alebo že Tvoje dote­raj­šie videá yablko sú zlé a podobne?
Rado:
Keby sme mali takého člo­veka, čo by nam pove­dal, že kurz mu nič nedal, že je s ním totálne nespo­kojný, tak by sme to rie­šili ako nejakú rekla­má­ciu a dohodli by sme sa naprí­klad na neja­kej kom­pen­zá­cii. Ale zatiaľ nič také nebolo. 
No mali sme na začiatku keď sme začali s Lear­n2Code.
Veľa ľudí to už dopredu komen­to­valo, že aká blbosť, že načo…a takéto veci.
Dovtedy tu boli u nás iba 1 – 2 dňové kurzy a my sme prišli s nie­čím, so značne väč­ším roz­sa­hom, tak i cena tej kva­lite a kvan­tite mate­riálu, čo sme chceli pri­niesť zod­po­ve­dala, no a prišli na to všel­jaké reak­cie.
Nie­komu sa to zdalo drahé, nie­komu sa to zdalo náročné..
Marián:
Ľudia vra­veli, že ak chceme nie­koho, neja­kého začia­toč­níka naučiť prog­ra­mo­vať za 3 mesiace, že to je nere­álne. Takže aj takéto “argu­menty” boli.
No to je ale samoz­rejme blbosť.
Marián:
Je to tak ako pove­dal yablko, alebo i Rado. Záleží na tom, ako makáš a ako Ti to ide.
yablko:
Musíš sa naozaj sna­žiť. Keď nespra­víš nič, iba sedíš na kurze a počú­vaš, tak samoz­rejme že sa to nenau­číš. Môžeš i 3 roky sedieť a počú­vať. Kľudne aj 10 rokov.
Celý život.
Rado:
Sna­žíme sa tie kurzy roz­de­liť na časti, neučíme všade všetko. Máme kurzy iOS Deve­lo­per, Web Deve­lo­per, Web Design, Ruby on Rails a pri­budne Visual Design. Nie sme iba v Bra­ti­slave, ale i v Koši­ciach, Prie­vi­dzi, Žiline a Trnave.
Kto všetko u vás učí? Iba cha­lani, alebo máte i nejaké slečny?
Majo:
Momen­tálne máme jednu inštruk­torku, ktorá učí Ruby on Rails.
Jasné, tuším som ju videl na akcii Rails Girls na Miku­láša, tu v Bra­ti­slave. Tento pro­jekt pod­po­ru­jete, že?
Áno, určite je jedno z podu­jatí, ktoré pod­po­ru­jeme a je to skvelá ini­cia­tíva. V IT je určite miesto pre oveľa viac diev­čat.
Takže ako vlastne vzniklo Lear­n2Code? Rado viem, že ste mi to s Majom hovo­rili, pamä­tám si to v skratke: chceli ste sa naučiť prog­ra­mo­vať, tak ste dali dokopy pár ľudí čo na tom boli podobne, dali ste si kurz a po jeho skon­čení sa ľudia čo o tom vedeli pýtali, že “cha­lani, a kedy bude ďalší?” a tak ste si pove­dali, že je o to záu­jem, jed­no­značne to tu chýba, tak to roz­beh­neme.
A Web­re­bel to teda celé posúva ďalej.
Rado:
Áno, dote­raz sme boli obme­dzení tými mies­tami, časom kedy kurz pre­bie­hal. Teraz si kurz môže uro­biť kto­koľ­vek, kde­koľ­vek a je ešte aj po slo­ven­sky, čiže nie je tam pre ľudí u nás žiadna jazy­ková bari­éra.
Marián:
Dokonca sa nám nahlá­sil do Web­re­bela Slo­vák, čo štu­duje v Nemecku a tam môže tento kurz absol­vo­vať vo svo­jom mate­rin­skom jazyku, jed­no­du­cho bez prob­lé­mov.
Rado:
Už exis­tujú vše­liaké online plat­formy na vzde­lá­va­nie web-designu, ktoré sú po anglicky, po nemecky či v iných jazy­koch — ale toto je aktu­álny, kon­cepčný, po slo­ven­sky uro­bený kurz, ktorý Ťa pre­ve­die celou ces­tou. Doslova od nuly až po vlastný web!
Tak určite. To, že je to uro­bené pre slo­vá­kov v ich mate­rin­skom jazyku, to nič nepre­koná. Odstráni sa jazy­ková bari­éra ktorá tu, pove­dzme si otvo­rene, ešte stále je. 
yablko:
Vidíš a tu je taký mini “hejt”, ktorý sa ku mne dostal: “ech, prečo to nero­bíš pre tisíc krát väč­šie pub­li­kum vonku, pre väčší trh”, že prečo to limi­tu­jem na Slo­ven­sko.
No ja viem z feed­backu k mojím minu­lým člán­kom, videám čo som robil, že strašné množ­stvo ľudí to chce proste po slo­ven­sky. Roz­hodne sa im to učí ľah­šie, ak to nemu­sia pre­kla­dať.
Rado:
Ešte výhoda toho slo­ven­ského jazyka je, že sa tam dajú uro­biť nejaké vtipné vsuvky po našom a že tomu ľudia roz­umejú, nie je tam nejaká kul­túrna bari­éra napr. nepo­cho­píme každý anglický vtip. Takže je to zábav­nej­šie, interaktívnejšie…menej suché. A yablko je na tieto veci expert :-)
yablko:
Keď som začal robiť videá, tak som si toho naz­bie­ral dosť…že sprosté poznámky a videá :-) proste chcem, aby to čo učím bolo zau­jí­mavé, s vti­pom a aby to nenu­dilo.
Nebude to suché!
yablko:
Hej, lebo je to prog­ra­mo­va­nie a to môže byť strašná nuda. Kopa ľudí to berie ale následne tak, že “to je úplná ama­tér­čína, nie si pro­fík a vôbec to nebe­rieš vážne…”.
Ale vše­obecne, keď si pred­sta­viš nejaký ste­re­otyp prog­ra­má­tora, tak to posledné čo chceš je, aby Ťa taký člo­vek niečo učil.
Toto bude teda pilotný pro­jekt u Vás, toho online uče­nia sa. Potom by ste radi pokra­čo­vali a pre­niesli tam aj zvy­šok toho, čo teraz učíte off-line?
Rado:
Uvidí sa, nie sú žiadne pevné plány, bude to podľa toho, ako sa to osvedčí a ako to bude potom rea­li­zo­va­teľné.
Teraz ako sa bavíme (18.12, cca 11:00) viete koľko ľudí máte nahla­se­ných na Web­re­bela?
Rado:
Cez 600.
Marian:
666 :D
yablko:
Si mal spra­viť print-screen!
Máte nejaký plán, ako že tisíc web­re­be­lov?
Rado:
Tak tisíc kusov by sme radi mali do konca týždňa.
No zatiaľ nemáme nejaký fixný miles­tone.
yablko:
…jo a yablko nemá vlastne žiadnu zau­jí­mavú story.
Ako? Si nad tým teraz roz­mýš­ľal pol hodinu a tak nám ideš niečo pove­dať? :-)
yablko:
Nie, ale však si sa ma pýtal na genézu mojej pre­zývky…
Rado:
To má akože najaký súvis s fir­mou Apple?
yablko:
Nie, to vzniklo z mena. Ja som Roman Hraška, z Hraška vzniklo hruška a z hruška vzniklo yablko .-)
Zau­jí­mavá genéza.
yablko:
Bolo to dávno, ešte na stred­nej škole, to tu ľudia o Apple ešte ani nechy­ro­vali…
Takže Steve Jobs Ti to meno vlastne ukra­dol :-)
yablko:
No nie, ale ako roky išli a začali sa u nás obja­vo­vať pro­dukty Apple, tak sa ma ľudia pýtali že “Ty máš niečo s Apple?”. I teraz si kopec ľudí myslí, že som nejaký strašný fanú­šik Apple. 
Ale mám Android tab­let, Win­dows Phone tele­fón a Mac počí­tač. Ja som to pokryl všetko.
No a mohli by sme ešte niečo na dopl­ne­nie k Web­re­be­lovi pove­dať?
Rado
Jasné. V prvom rade to nie je žiadny webi­nár, ľudia dostanú prí­stup do kurzu, do tej apli­ká­cie, môžu si videá poze­rať kedy chcú a kde chcú. Môžu ísť svo­jím tem­pom. Vždy sa môžu vrá­tiť k tomu, čo si neskôr uve­do­mia že možno nepo­cho­pili. Je to neob­me­dzene časovo prí­stupné. Nie­ktorí ľudia sa pýtaju, či budú musieť sedieť pri PC v nejakú kon­krétnu hodinu a podobne.
yablko:
Môžu si to pozrieť kedy chcú, koľko chcú, aj o dva roky kľudne. Sníma mi to moju obra­zovku, ľudia vidia čo robím a ja do toho trošku kecám :-) prog­ra­mu­jem, píšem.
A počas toho vysvet­ľu­jem. Do toho nastri­há­vam sprosté obrázky…aby som udr­žal pozor­nosť.
A kto je podľa vás taká tá typická cie­ľovka pre Web­re­bela?
Rado:
Pove­dzme 15 až 30 roční ľudia.
yablko
No máme aj star­ších ľudí, aj mlad­ších.
Rado
No mali sme i kurzy, kde boli ľudia čo mali 50 rokov a roz­hodli sa zme­niť svoj život a naučiť sa prog­ra­mo­vať.
yablko:
Väč­ši­nou sú to ľudia, čo majú prácu, no hľa­dajú niečo iné, nejaké iné uplat­ne­nie. Alebo si proste chcú spra­viť vlastnú stránku. 
Určite. Dnes keď chceš, tak máš všetky tooly vonku, mož­ností, ako sa niečo naučiť je neúre­kom. Sme teda zve­daví, ako to Web­re­be­lovi online pôjde a aké budú ohlasy. Všetko sa roz­behne už 8.januára 2015, takže ak vás láka web­de­sign, nevá­hajte to skú­siť!

Pridať komentár (0)