Web­re­bel — slo­ven­ský uni­kát vo výuč­be web­di­zaj­nu

TS / 16. decembra 2014 / Tools a produktivita

O tom, že prog­ra­mo­va­nie nepat­rí za zatvo­re­né dve­re IT odde­le­ní, ale je novým dru­hom kre­a­tív­nej a prak­tic­kej gra­mot­nos­ti, kto­rú zvlád­ne tak­mer kaž­dý, vás čosko­ro pre­sved­čí jedi­neč­ný pro­jekt Web­re­bel. Už 8. janu­ára 2015 spus­tí uni­kát­ny slo­ven­ský on-line kurz webo­vé­ho dizaj­nu, pozos­tá­va­jú­ci až z 20 hodín ori­gi­nál­ny­ch videí, kto­rý­mi bude štu­den­tov spre­vá­dzať obľú­be­ný autor mno­hý­ch IT kur­zov Roman Hraš­ka, zná­my pod pre­zýv­kou Yabl­ko.

 

Kurz ponúka približne 100 videí, ktoré zrozumiteľne, s humorom a animáciami učia tvoriť dizajn webových stránok. Krok za krokom študenti ovládnu HTML, CSS, responzívny web, JavaScript a jQuery.

Webrebel vznikol z iniciatívy školy programovania Learn2Code, kde na ňom popri dennodennej výučbe študentov v poslednom roku intenzívne pracovali. Všetky skúsenosti získané v rámci kurzov vedených profesionálnymi lektormi sa premietli do inštruktážnych videí s originálnym štýlom Romana Hraška, ktorým nechýba okrem vysokej vzdelávacej hodnoty ani humor.

Radovan Debnár, spoluzakladateľ Learn2Code, sa o novom projekte vyjadril takto: „Nielen na Slovensku, ale ani v Českej republike zatiaľ podľa našich informácií neexistuje on-line kurz webdizajnu v takom rozsahu a kvalite spracovania, ktorý je navyše v slovenskom jazyku.“

 

 On-line kurzy projektu Webrebel vychádzajú v ústrety najmä zamestnaným ľuďom a študentom vysokých škôl, pretože im umožňujú učiť sa vlastným tempom. Celý kurz sa pri intenzívnom prístupe dá zvládnuť aj za jeden mesiac. Záujemcovia si môžu vybrať z troch úrovní kurzu REBELÍK, REBELREVOLUCIONÁR podľa toho, či im stačia základné vedomosti, alebo požadujú celý rozsah aj s individuálnou podporou. Zdarma môžete vyskúšať základný kurz Rebelík, ktorý vás naučí základy HTML.

 

„Počas kurzu bude fungovať diskusné fórum, kde zodpoviem všetky otázky, zadám dobrovoľné domáce úlohy. Ak bude treba niečo dovysvetliť, budem vyrábať ďalšie videá, písať články a poskytovať podporu ,“ prízvukuje hlas a tvár kurzov v rámci projektu Webrebel Yablko.

 

 

 Až 40 percent absolventov kurzov Školy programovania Learn2Code si nájde pôsobenie v IT oblasti. Prostredníctvom online kurzov sa táto úspešná štatistika môže ešte zvýšiť, keďže online vzdelávanie doplnené o hodiny kvalitne spracovaného videa dokáže vedomosti sprostredkovať širšej skupine záujemcov za menej nákladov. Idete do toho? :)

 

Pridať komentár (0)