Web­re­bel — slo­ven­ský uni­kát vo výučbe web­di­zajnu

TS / 16. december 2014 / Tools a produktivita

O tom, že prog­ra­mo­va­nie nepatrí za zatvo­rené dvere IT odde­lení, ale je novým dru­hom kre­a­tív­nej a prak­tic­kej gra­mot­nosti, ktorú zvládne tak­mer každý, vás čoskoro pre­svedčí jedi­nečný pro­jekt Web­re­bel. Už 8. janu­ára 2015 spustí uni­kátny slo­ven­ský on-line kurz webo­vého dizajnu, pozos­tá­va­júci až z 20 hodín ori­gi­nál­nych videí, kto­rými bude štu­den­tov spre­vá­dzať obľú­bený autor mno­hých IT kur­zov Roman Hraška, známy pod pre­zýv­kou Yablko.

Kurz ponúka pri­bližne 100 videí, ktoré zro­zu­mi­teľne, s humo­rom a ani­má­ciami učia tvo­riť dizajn webo­vých strá­nok. Krok za kro­kom štu­denti ovládnu HTML, CSS, res­pon­zívny web, JavaSc­ript a jQu­ery.

Web­re­bel vzni­kol z ini­cia­tívy školy prog­ra­mo­va­nia Lear­n2Code, kde na ňom popri den­no­den­nej výučbe štu­den­tov v posled­nom roku inten­zívne pra­co­vali. Všetky skú­se­nosti zís­kané v rámci kur­zov vede­ných pro­fe­si­onál­nymi lek­tormi sa pre­mietli do inštruk­táž­nych videí s ori­gi­nál­nym štý­lom Romana Hraška, kto­rým nechýba okrem vyso­kej vzde­lá­va­cej hod­noty ani humor.

Rado­van Deb­nár, spo­lu­za­kla­da­teľ Lear­n2Code, sa o novom pro­jekte vyjad­ril takto: „Nie­len na Slo­ven­sku, ale ani v Čes­kej repub­like zatiaľ podľa našich infor­má­cií neexis­tuje on-line kurz web­di­zajnu v takom roz­sahu a kva­lite spra­co­va­nia, ktorý je navyše v slo­ven­skom jazyku.“

On-line kurzy pro­jektu Web­re­bel vychá­dzajú v ústrety najmä zamest­na­ným ľuďom a štu­den­tom vyso­kých škôl, pre­tože im umož­ňujú učiť sa vlast­ným tem­pom. Celý kurz sa pri inten­zív­nom prí­stupe dá zvlád­nuť aj za jeden mesiac. Záu­jem­co­via si môžu vybrať z troch úrovní kurzu REBE­LÍK, REBELREVO­LU­CI­ONÁR podľa toho, či im sta­čia základné vedo­mosti, alebo poža­dujú celý roz­sah aj s indi­vi­du­ál­nou pod­po­rou. Zdarma môžete vyskú­šať základný kurz Rebe­lík, ktorý vás naučí základy HTML.

Počas kurzu bude fun­go­vať dis­kusné fórum, kde zod­po­viem všetky otázky, zadám dob­ro­voľné domáce úlohy. Ak bude treba niečo dovys­vet­liť, budem vyrá­bať ďal­šie videá, písať články a posky­to­vať pod­poru ‚“ prí­zvu­kuje hlas a tvár kur­zov v rámci pro­jektu Web­re­bel Yablko.

Až 40 per­cent absol­ven­tov kur­zov Školy prog­ra­mo­va­nia Lear­n2Code si nájde pôso­be­nie v IT oblasti. Pro­stred­níc­tvom online kur­zov sa táto úspešná šta­tis­tika môže ešte zvý­šiť, keďže online vzde­lá­va­nie dopl­nené o hodiny kva­litne spra­co­va­ného videa dokáže vedo­mosti spro­stred­ko­vať šir­šej sku­pine záu­jem­cov za menej nákla­dov. Idete do toho? :)

Pridať komentár (0)