What­sApp má viac ako 800 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov mesačne

Tomáš Kahn / 19. apríl 2015 / Business

Cez Google Play si komu­ni­kačnú appku stiahlo už ako miliarda uží­va­te­ľov a ďalší si ju určite ešte stiahnu. What­sApp sa roz­ši­ruje a je k neza­sta­ve­niu.

S týmto vyhlá­se­ním pri­šiel samot­ným foun­der What­sApp Jan Koum, ktorý na svo­jom Face­bo­oku pre­zra­dil, že What­sApp má momen­tálne viac ako 800 mili­ó­nov aktív­nych pou­ží­va­te­ľov mesačne! Minulý mesiac sa počet pou­ží­va­te­ľov oproti janu­áru 2015 zvý­šil o ďal­ších 100 mili­ó­nov. Appka What­sApp sa nesku­točne rýchlo roz­ši­ruje a na Google Play bola stia­hnutá už viac ako miliardu krát. Spo­loč­nosť, kto­rej vlast­ní­kom je už gigant Face­book, pred­po­kladá alebo lep­šie pove­dané, si nasta­vila cieľ, mať v tomto roku cel­kovo viac ako miliardu aktív­nych pou­ží­va­te­ľov.

Face­book, ktorý zís­kal vo feb­ru­ári minu­lého roka What­sApp za 22 miliárd ame­ric­kých dolá­rov môže od radosti ská­kať. Pre­tože Face­book so svo­jim Mee­sen­ge­rom pre­ko­nal pred nedáv­nom takisto jednu métu a tou je viac ako 600 mili­ó­nov aktív­nych pou­ží­va­te­ľov mesačne. Môžeme teda s poko­jom pove­dať, že Face­book (Mes­sen­ger + What­sApp) je veľ­moc, pro­stred­níc­tvom kto­rej komu­ni­kuje tak­mer celý svet.

zdroj: Ven­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)