Wiki­wand pri­chá­dza zatrak­tív­niť Wiki­pe­diu

Ivo Kokinda / 18. marca 2015 / Tech a inovácie

Spus­te­nie Wiki­wand je finan­co­vané vo výške 600.000 dolá­rov a má za úlohu vybu­do­vať atrak­tívnu alter­na­tívu hlav­nej desko­po­vej apli­ká­cie. Wiki­pe­dia uviedla na trh svoj prvý natívny mobilný pro­dukt. Začína ako všetci ostatní, na iPhone. 

Prvé spus­te­nie pre­behlo minulý rok v auguste. Wiki­wand do teraz ponú­kol web apli­ká­ciu a roz­ší­re­nie pre pre­hlia­dače Chrome, Fire­fox a Safari, kde sa snaží čo najat­rak­tív­nej­šie meniť roz­hra­nie Wiki­pé­die. To zahŕňa naprí­klad pohl­cu­júcu cover foto, pevný obsah tabuľky, ktorá je vždy vidi­teľná pri scrol­lo­vaní, odkaz náhľadu a ďal­šie. To je vízia, ako by mala Wiki­pé­dia od roku 2015 vyze­rať.

Wiki­wand je opti­ma­li­zo­vaná pre iPhone, aj keď na iPade bude naďa­lej pra­co­vať ako „blows-up“ ver­zia. Pou­žíva nie­ktoré kľú­čové fun­kcie z hlav­nej iOS appky Wiki­pe­dia, no pri­náša svieži vizu­álny prí­stup k digi­tál­nej encyk­lo­pé­dii. Ako môžeš vidieť niž­šie, je to o mnoho kraj­šie, pre­hľad­nej­šie a fresh. Ale v pod­state pre­mieňa svoju webovú stránku do mobil­nej apli­ká­cie, len o dosť zau­jí­ma­vej­šej formy pre uží­va­teľa.

Wiki­wand uľah­čuje prí­stup k nie­kto­rým fun­kciám, vrá­tane vyhľa­dá­va­nia a zdie­ľa­nia článkov/textov. Spo­loč­nosť tiež zahr­nula do apli­ká­cie fun­kciu link-pre­view, ktorá sa zdá byť ťažko usku­toč­ni­teľná na mobi­loch, ale všetko, čo treba uro­biť je stla­čiť poža­do­vané tla­čidlo a hop, ste na začiatku.

Čím viac budeš apli­ká­ciu pou­ží­vať a skú­šať rôzne fun­kcie, tak tým skôr spoz­náš jej jed­no­du­chosť ovlá­da­nia. Ale treba pozna­me­nať, že táto apli­ká­cia je zame­raná len na čita­teľa. Uží­va­teľ nie je schopný upra­vo­vať články. Na to bude musieť pou­žiť ofi­ciálny účet na Wiki­pé­dii.

Aj keď exis­tuje veľmi veľa rôz­nych alter­na­tív Wiki­pé­die, tak tento je odlišný a hlavne je to ori­gi­nál Wiki­pé­die, len v inom šate.

Wiki­wand dostal inves­tí­ciu od Saar Wilfa, ktorý pre­dal svoju firmu Fraud Scien­ces na ove­ro­va­nie trans­ak­cii cez Pay­Pal v roku 2008 za 169 mil. dolá­rov. Aj keď majú roz­be­hové finan­cie na začia­tok, tak musia pre­mýš­ľať, ktoré služby v apli­ká­cii spe­ňa­žiť. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou by to mali byť pré­mi­ové a naj­kva­lit­nej­šie texty s veľ­kým počtom pre­zretí. Týmto kro­kom sa však zdá, že Wiki­pe­dia ide proti svo­jej vlast­nej filo­zo­fii a tou bolo posky­to­vať infor­má­cie od ľudí pre ľudí zadarmo.

Väč­šina podob­ných slu­žieb ako Wiki­pé­dia zarába na poplat­koch za sťa­ho­va­nie alebo iných slu­žieb. Wiki­wand bude zará­bať na reklame cez kon­tex­tové okná, čomu sa Wiki­pe­dia vždy sna­žia vystrí­hať, no doba sa mení a tomu sa bude musieť pris­pô­so­biť asi aj Wiki­pe­dia. Wiki­wand sľu­buje, že bude 30% zo svo­jich zis­kov posie­lať Wiki­pe­dia Foun­da­tion, takže bude zau­jí­mavé sle­do­vať celý prie­beh a hlavne to, či Wiki­wand bude živo­ta­schopný.

V kaž­dom prí­pade sa poda­rilo dostať desk­to­povú Wiki­pé­diu na dnes naj­pou­ží­va­nej­šiu mobilnú ver­ziu, konečne. Zatiaľ je to síce iba na iPhone, ale čoskoro sa môžeme tešiť aj na ver­ziu pre Android. 

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)