Wiki­wand pri­chá­dza zatrak­tív­niť Wiki­pe­diu

Ivo Kokinda / 18. marca 2015 / Tech a inovácie

Spus­te­nie Wiki­wand je finan­co­va­né vo výš­ke 600.000 dolá­rov a má za úlo­hu vybu­do­vať atrak­tív­nu alter­na­tí­vu hlav­nej desko­po­vej apli­ká­cie. Wiki­pe­dia uvied­la na trh svoj prvý natív­ny mobil­ný pro­dukt. Začí­na ako všet­ci ostat­ní, na iPho­ne.

Prvé spus­te­nie pre­beh­lo minu­lý rok v augus­te. Wiki­wand do teraz ponú­kol web apli­ká­ciu a roz­ší­re­nie pre pre­hlia­da­če Chro­me, Fire­fox a Safa­ri, kde sa sna­ží čo najat­rak­tív­nej­šie meniť roz­hra­nie Wiki­pé­die. To zahŕňa naprí­klad pohl­cu­jú­cu cover foto, pev­ný obsah tabuľ­ky, kto­rá je vždy vidi­teľ­ná pri scrol­lo­va­ní, odkaz náhľa­du a ďal­šie. To je vízia, ako by mala Wiki­pé­dia od roku 2015 vyze­rať.

Wiki­wand je opti­ma­li­zo­va­ná pre iPho­ne, aj keď na iPa­de bude naďa­lej pra­co­vať ako „blo­ws-up“ ver­zia. Pou­ží­va nie­kto­ré kľú­čo­vé fun­kcie z hlav­nej iOS app­ky Wiki­pe­dia, no pri­ná­ša svie­ži vizu­ál­ny prí­stup k digi­tál­nej encyk­lo­pé­dii. Ako môžeš vidieť niž­šie, je to o mno­ho kraj­šie, pre­hľad­nej­šie a fresh. Ale v pod­sta­te pre­mie­ňa svo­ju webo­vú strán­ku do mobil­nej apli­ká­cie, len o dosť zau­jí­ma­vej­šej for­my pre uží­va­te­ľa.

Wiki­wand uľah­ču­je prí­stup k nie­kto­rým fun­kciám, vrá­ta­ne vyhľa­dá­va­nia a zdie­ľa­nia článkov/textov. Spo­loč­nosť tiež zahr­nu­la do apli­ká­cie fun­kciu link-pre­view, kto­rá sa zdá byť ťaž­ko usku­toč­ni­teľ­ná na mobi­loch, ale všet­ko, čo tre­ba uro­biť je stla­čiť poža­do­va­né tla­čid­lo a hop, ste na začiat­ku.

Čím viac budeš apli­ká­ciu pou­ží­vať a skú­šať rôz­ne fun­kcie, tak tým skôr spoz­náš jej jed­no­du­chosť ovlá­da­nia. Ale tre­ba pozna­me­nať, že táto apli­ká­cia je zame­ra­ná len na čita­te­ľa. Uží­va­teľ nie je schop­ný upra­vo­vať člán­ky. Na to bude musieť pou­žiť ofi­ciál­ny účet na Wiki­pé­dii.

Aj keď exis­tu­je veľ­mi veľa rôz­nych alter­na­tív Wiki­pé­die, tak ten­to je odliš­ný a hlav­ne je to ori­gi­nál Wiki­pé­die, len v inom šate.

Wiki­wand dostal inves­tí­ciu od Saar Wil­fa, kto­rý pre­dal svo­ju fir­mu Fraud Scien­ces na ove­ro­va­nie trans­ak­cii cez Pay­Pal v roku 2008 za 169 mil. dolá­rov. Aj keď majú roz­be­ho­vé finan­cie na začia­tok, tak musia pre­mýš­ľať, kto­ré služ­by v apli­ká­cii spe­ňa­žiť. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou by to mali byť pré­mi­ové a naj­kva­lit­nej­šie tex­ty s veľ­kým počtom pre­zre­tí. Tým­to kro­kom sa však zdá, že Wiki­pe­dia ide pro­ti svo­jej vlast­nej filo­zo­fii a tou bolo posky­to­vať infor­má­cie od ľudí pre ľudí zadar­mo.

Väč­ši­na podob­ných slu­žieb ako Wiki­pé­dia zará­ba na poplat­koch za sťa­ho­va­nie ale­bo iných slu­žieb. Wiki­wand bude zará­bať na rekla­me cez kon­tex­to­vé okná, čomu sa Wiki­pe­dia vždy sna­žia vystrí­hať, no doba sa mení a tomu sa bude musieť pris­pô­so­biť asi aj Wiki­pe­dia. Wiki­wand sľu­bu­je, že bude 30% zo svo­jich zis­kov posie­lať Wiki­pe­dia Foun­da­ti­on, tak­že bude zau­jí­ma­vé sle­do­vať celý prie­beh a hlav­ne to, či Wiki­wand bude živo­ta­schop­ný.

V kaž­dom prí­pa­de sa poda­ri­lo dostať desk­to­po­vú Wiki­pé­diu na dnes naj­pou­ží­va­nej­šiu mobil­nú ver­ziu, koneč­ne. Zatiaľ je to síce iba na iPho­ne, ale čosko­ro sa môže­me tešiť aj na ver­ziu pre Andro­id.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)