Won­Dare — Pro­jekt, ktorý výzvam dáva iskru

Tatiana Blazseková / 9. septembra 2016 / Rozhovory

Won­Dare je sociálna inte­rak­tívna hra, kde hráči plnia naj­rôz­nej­šie výzvy. Z nápadu pri pive sa vykľul neuve­ri­teľný pro­jekt, ktorý nad­chol ľudí aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska. Adriana s Micha­lom tento pro­jekt nie len vymys­leli a vytvo­rili, oni sa ho roz­hodli žiť. Už mno­hých popo­str­čili, aby vyšli zo svo­jej kom­fort­nej zóny a skú­sili niečo nové. Výzvy posú­vajú náš pomy­selný prah bolesti a učia nás naze­rať na svet z nových per­spek­tív.

Ako vzni­kol samotný nápad zalo­žiť WON­DARE?

Keďže štu­du­jem bio­ló­giu, môj život bol v istom momente ohra­ni­čený ste­nami labáku. Člo­vek si však občas potre­buje oddých­nuť a vypnúť. Pri takomto „vypí­naní pri pive“ nám s kama­rá­tom pri­šiel na um nápad dávať si rôzne výzvy. Striktná dis­cip­lína a dlho­dobé plá­no­va­nie nie je úplne moja šálka kávy, a tak sme si pove­dali, že výzvy budú krátke a nebudú to žiadne hlú­posti. Keďže vymie­ňa­nie výziev iba medzi nami dvoma nebolo to pravé, zalo­žili sme sku­pinu na Face­bo­oku a roz­ší­rili hru medzi našich pria­te­ľov. Naše výzvy som spo­me­nula kama­rá­tovi z Talian­ska, ktorý sa dobre orien­tuje na star­tu­po­vej scéne. Vnu­kol mi tak myš­lienku vytvo­riť z celého nápadu návrh star­tup pro­jektu.

wonda

Ako Won­dare vlastne fun­guje?

Stačí sa bez­platne zare­gis­tro­vať na našej web­stránke, na kto­rej stále inten­zívne pra­cu­jeme a sna­žíme sa ju zlep­šo­vať. Na nej majú ľudia mož­nosť pri­dať novú výzvu a stručne vysvet­liť, o čo v nej ide. Táto výzva bude zara­dená do data­bázy a neskôr pri­de­lená ďal­ším pou­ží­va­te­ľom. ty tak následne obdr­žíš náhodnú výzvu, ktorú spl­níte alebo ju odmiet­nete. Odmiet­nu­tie vás však bude stáť cenné body. Aby sme videli, že ste výzvu sku­točne spl­nili, pou­ží­va­teľ pridá na stránku dôkaz v podobe fotky alebo textu, za čo mu podľa hla­so­va­nia ostat­ných budú pri­de­lené body. Na bodo­vom sys­téme však stále pra­cu­jeme, aby bola hra vyvá­žená a férová pre všet­kých. Boli by sme radi, keby ľudia s pou­ži­tím zís­ka­ných bodov mohli vyzvať aj nejaké väč­šie sku­piny, pop­rí­pade celé mestá, či kra­jiny.

Tento pro­jekt sa zdá byť cel­kom medzi­ná­rodný. Skú­šali ste ho najprv lokálne?

Jazy­kovo sme od začiatku celú hru vymýš­ľali v anglič­tine, a tak sme ju pre­zen­to­vali aj na súťa­žiach. Ľudia radi plnia výzvy. Od začiatku si teda výzvy mohli vyskú­šať aj naši zahra­niční pria­te­lia. Momen­tálne pra­cu­jeme aj na iných jazy­ko­vých ver­ziách pro­jektu. Sna­žíme sa hlavne o špa­niel­sku a ruskú ver­ziu. Chceli by sme tieto ver­zie vzá­jomne pre­po­jiť, aby boli ľudia schopní pri­jí­mať úlohy aj z iných jazy­kov.

ajitnatalka

Zúčast­nili ste sa aj rôz­nych star­tu­po­vých súťaží, dopadlo to na výbornú.

Áno. Raz v auto­buse ma zau­jal pla­gát Star­tup Wee­kend v Koši­ciach. Ako nas­chvál, nikto z kama­rá­tov nemal čas, tak som tam šla sama, s malou dušič­kou, bez akých­koľ­vek pre­doš­lých skú­se­ností. Po odpre­zen­to­vaní nápadu sa ma všetci začali pýtať na môj biz­nis model, ktorý som ale pri­pra­vený samoz­rejme nemala, tak som nejako impro­vi­zo­vala. Čo sa týka biz­nis modelu je to v pod­state dote­raz čistá impro­vi­zá­cia. Poda­rilo sa nám však vyhrať. Won­Dare bol aj súčas­ťou Bie­lej noci v Koši­ciach, v rámci neho mohli ľudia plniť rôzne úlohy, foto­gra­fo­vali sa, z čoho bola v závere večera vytvo­rená veľká koláž. Z bez­pro­stred­ných reak­cií ľudí bolo zjavné, že sa dobre bavili. V novem­bri sme sa zúčast­nili star­tu­po­vej súťaže vo Viedni, ktorú sa nám tak­tiež poda­rilo vyhrať.

Aká bola tvoja prvá výzva?

To si pamä­tám presne. Mojou prvou výzvou bolo počas nasle­du­jú­cich 7 dní obda­ro­vať nie­koho nezná­meho na ulici. Nebolo to také ľahké ako som si mys­lela, lebo som často pôso­bila ako úplný čudák. Jeden deň som sa veľmi ponáh­ľala, no odhod­lala som sa úlohu spl­niť. Zbehla som do potra­vín kúpiť nejaké veci a do košíka som dala aj čoko­ládu, ktorú som potom veno­vala pani pre­da­vačke. Bola veľmi prek­va­pená, začala mi ďako­vať, zavo­lala aj ostatné kole­gyne. Bolo úžasné vidieť, ako malé prek­va­pe­nie dokáže vykúz­liť inému takú radosť.

IMG_0106

Vaše výzvy však nie sú často ani osob­ného cha­rak­teru. Zdá sa, že nie­kedy je ich cie­ľom pomôcť inému.

Prišlo to sku­točne pri­ro­dzene. Ľudia sami zadá­vali skôr výzvy, ktoré by neja­kým spô­so­bom sprí­jem­nili deň alebo by inému pomohli. Sú to jed­no­du­ché, časovo nená­ročné výzvy, ktoré člo­veka rozo­smejú, zažije vďaka nim malé dob­ro­druž­stvo, spozná nových ľudí alebo sa niečo nové naučí. Tento pro­jekt tak spája ľudí, ich zvyky a kul­túry a moti­vuje ich k vzá­jom­nej pomoci a ľud­skosti. Mys­lím, že keby sme mali vybrať najús­peš­nej­šiu kate­gó­riu výziev, bola by to práve daro­va­cia kate­gó­ria.

DSC01439

Won­dare vie byť teda aj „life-chan­ging“.

O pár prí­pa­doch sme sa dopo­čuli. Jedna slečna z Prahy dostala výzvu, v kto­rej mala čeliť svojmu stra­chu. Roz­hodla sa, že sa zúčastní kurzu Krav maga, izra­el­ského bojo­vého ume­nia, ktorý vždy veľmi túžila absol­vo­vať, no zjavne k tomu potre­bo­vala tro­chu postr­čiť. Radi by sme tiež zapra­co­vali na det­skej ver­zii pro­jektu, kedy by rodi­čia dostá­vali rôzne úlohy od detí a naopak. Won­dare preto určite má aj výchovný cha­rak­ter, dokáže spá­jať gene­rá­cie i kul­túry.

wooooondare

w

Zdroj foto­gra­fií: blog.wondare.com

Pridať komentár (0)