Won­der­Cube – všetko, čo potre­bu­ješ pre svoj mobil v jedi­nej kocke

Filip J. Kopernický, thinkapple.sk / 3. júla 2016 / Tech a inovácie

Dnešné smart­fóny sú úžasné zaria­de­nia, ktoré dis­po­nujú obrov­ským množ­stvom fun­kcií. Všetky ale vyža­dujú aj celý rad prí­slu­šen­stva. Medzi to patrí napr. kábel na nabí­ja­nie, resp. synch­ro­ni­zá­ciu, power­banky alebo aj sto­jan. Nosiť ich stále všetky so sebou je priam nemožné. Našťasti tu ale je rie­še­nie.

Won­der­Cube je síce len malá kocka, avšak skrýva v sebe veľkú funkč­nosť. Ako prvý ťa zaujme ohybný vyklá­pací USB kábel. Tento kábel je bežne zlo­žený do kocky, čo mu posky­tuje ochranu voči vode.

Okrem synch­ro­ni­zá­cie sa dá daný kábel využiť aj na nabí­ja­nie z ľubo­vol­ného USB portu. V prí­pade, že nie je k dis­po­zí­cii žiadny USB port, Won­der­Cube posky­tuje mož­nosť pri­po­je­nia štan­dard­nej 9V baté­rii, čo túto malú kocku pre­mení na poho­tovú power­banku.

indiegogo-wondercube-1
wonder-cube-cubo-cube

Okrem spo­me­nu­tých vlast­ností posky­tuje aj fun­kciu USB OTG kábla. Vďaka nej sa dá Won­der­Cube využiť aj ako poho­tový USB disk alebo aj HDD. Kapa­citu v tomto prí­pade určuje veľ­kosť vlo­že­nej micro SD karty.

Won­der­Cube má zabu­do­vané ešte ďal­šie dve malič­kosti. Prvou je mini LED žia­rovka, vhodná, keď je potrebné v tme niečo nájsť alebo odo­mknúť dvere. Won­der­Cube sa dá využiť aj ako sto­jan pre tele­fón alebo tab­let, a tak si pohodlne môžeme pre­ze­rať obrázky alebo sle­do­vať videá.

Pro­jekt má za aj sebou úspešnú kam­paň na Indie­gogo. Won­der­Cube si môžeš pre­dob­jed­nať pro­stred­níc­tvom stránky WonderCube.com. Won­der­Cube je dostupná pre iOS aj Android zaria­de­nia.

thinkApple_banner (1)

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: bgr.com

Pridať komentár (0)