Xia­omi pred­sta­vi­lo kom­pakt­nú kame­ru s noč­ným vide­ním a pod­po­rou FullHD videa. Cena je opäť fan­tas­tic­ká!

Dávid Igaz / 12. októbra 2016 / Tech a inovácie

Nič nie je nezvy­čaj­né na tom, že Xia­omi kaž­do­roč­ne pred­sta­ví nie­koľ­ko kamier. V port­fó­liu čín­ske­ho gigan­ta náj­de­me rôz­ne typy kamier, kto­ré sa zara­ďu­jú do odliš­ných seg­men­tov, no vždy majú jed­no spo­loč­né – veľa muzi­ky za málo peňa­zí. Naj­nov­ší prí­ras­tok do pomy­sel­nej rodi­ny však nemô­že­me inak pome­no­vať ako uni­kát.

Novin­ka nesie ozna­če­nie Litt­le Squ­are a bez pochýb je naj­väč­ším lákad­lom cenov­ka, kto­rá pred­sta­vu­je len 99 juanov, teda 13 €. Mož­no si povieš, že za 13 € to pred­sa nemô­že byť plno­hod­not­ná kame­ra schop­ná nepretr­ži­tej 24-hodi­no­vej pre­vádz­ky. Ove­re­ná kva­li­ta pro­duk­tov Xia­omi ťa však rých­lo vyve­die z omy­lu. Hmot­nosť tela v tva­re koc­ky s roz­me­rom 5 cm je pres­ne 100 g. Pod telom kame­ry sa nachá­dza sto­jan, pomo­cou kto­ré­ho môžeš ešte viac vysu­núť zaria­de­nie ale­bo ho umiest­niť do rôz­nych pozí­cií.

xiaomi-little-square-foto4xiaomi-little-square-foto2

Naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou je urči­te 1/2.7” CMOS sen­zor schop­ný nahrá­vať FullHD video s 8-násob­ným digi­tál­nym zoomom a čereš­nič­kou na tor­te v podo­be pod­po­ry noč­né­ho vide­nia. Sen­zor dis­po­nu­je aj clo­nou f/2.0 a 110 stup­ňo­vým zábe­rom, pri­čom v pod­po­re je aj pohy­bo­vý sen­zor, kto­rý auto­ma­tic­ky akti­vu­je nahrá­va­nie na mic­roSD kar­tu (maxi­mál­na veľ­kosť kar­ty je 64 GB). Nespor­nou deví­zou je aj mož­nosť napá­ja­nia cez bež­nú power­ban­ku pri výstu­poch 5V / 1A. Zadná stra­na integ­ru­je tiež plno­hod­not­ný USB 2.0 port.

xiaomi-little-square-foto5xiaomi-little-square-foto

Kom­pa­ti­bi­li­ta je zabez­pe­če­ná ako pre Andro­id od ver­zie 4.0, tak aj pre iOS 7.0 a nov­ší skrz popu­lár­nu apli­ká­ciu Mi Home. Xia­omi Lit­te Squ­are je bez­pod­mie­neč­ne nut­ným dopl­n­kom do kaž­dej domác­nos­ti. Či už ju budeš využí­vať na moni­to­ro­va­nie detí, bytu ale­bo domu, účel spl­ní s veľ­kou ľah­kos­ťou v kaž­dej situ­ácii. Momen­tál­ne pre­bie­ha cro­wfun­din­go­vá kam­paň, v kto­rej je zaria­de­nie dostup­né za neuve­ri­teľ­ných 13 €. Odo­sie­la­nie zákaz­ní­kom začne 22. novem­bra. Samoz­rej­me, ak si budeš chcieť kame­ru kúpiť, ove­re­ní pre­daj­co­via urči­te prí­du s mier­ne vyš­šou cenou.

xiaomi-little-square-foto3xiaomi-little-square-foto1
fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

Pridať komentár (0)