Xia­omi pred­sta­vilo kom­paktnú kameru s noč­ným vide­ním a pod­po­rou FullHD videa. Cena je opäť fan­tas­tická!

Dávid Igaz / 12. októbra 2016 / Tech a inovácie

Nič nie je nezvy­čajné na tom, že Xia­omi kaž­do­ročne pred­staví nie­koľko kamier. V port­fó­liu čín­skeho giganta náj­deme rôzne typy kamier, ktoré sa zara­ďujú do odliš­ných seg­men­tov, no vždy majú jedno spo­ločné – veľa muziky za málo peňazí. Naj­novší prí­ras­tok do pomy­sel­nej rodiny však nemô­žeme inak pome­no­vať ako uni­kát.

Novinka nesie ozna­če­nie Little Squ­are a bez pochýb je naj­väč­ším lákad­lom cenovka, ktorá pred­sta­vuje len 99 juanov, teda 13 €. Možno si povieš, že za 13 € to predsa nemôže byť plno­hod­notná kamera schopná nepretr­ži­tej 24-hodi­no­vej pre­vádzky. Ove­rená kva­lita pro­duk­tov Xia­omi ťa však rýchlo vyve­die z omylu. Hmot­nosť tela v tvare kocky s roz­me­rom 5 cm je presne 100 g. Pod telom kamery sa nachá­dza sto­jan, pomo­cou kto­rého môžeš ešte viac vysu­núť zaria­de­nie alebo ho umiest­niť do rôz­nych pozí­cií.

xiaomi-little-square-foto4xiaomi-little-square-foto2

Naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou je určite 1/2.7” CMOS sen­zor schopný nahrá­vať FullHD video s 8-násob­ným digi­tál­nym zoomom a čereš­nič­kou na torte v podobe pod­pory noč­ného vide­nia. Sen­zor dis­po­nuje aj clo­nou f/2.0 a 110 stup­ňo­vým zábe­rom, pri­čom v pod­pore je aj pohy­bový sen­zor, ktorý auto­ma­ticky akti­vuje nahrá­va­nie na mic­roSD kartu (maxi­málna veľ­kosť karty je 64 GB). Nespor­nou deví­zou je aj mož­nosť napá­ja­nia cez bežnú power­banku pri výstu­poch 5V / 1A. Zadná strana integ­ruje tiež plno­hod­notný USB 2.0 port.

xiaomi-little-square-foto5xiaomi-little-square-foto

Kom­pa­ti­bi­lita je zabez­pe­čená ako pre Android od ver­zie 4.0, tak aj pre iOS 7.0 a novší skrz popu­lárnu apli­ká­ciu Mi Home. Xia­omi Litte Squ­are je bez­pod­mie­nečne nut­ným dopl­n­kom do kaž­dej domác­nosti. Či už ju budeš využí­vať na moni­to­ro­va­nie detí, bytu alebo domu, účel splní s veľ­kou ľah­kos­ťou v kaž­dej situ­ácii. Momen­tálne pre­bieha cro­wfun­din­gová kam­paň, v kto­rej je zaria­de­nie dostupné za neuve­ri­teľ­ných 13 €. Odo­sie­la­nie zákaz­ní­kom začne 22. novem­bra. Samoz­rejme, ak si budeš chcieť kameru kúpiť, ove­rení pre­daj­co­via určite prídu s mierne vyš­šou cenou.

xiaomi-little-square-foto3xiaomi-little-square-foto1
fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

Pridať komentár (0)