Xia­omi vstú­pi na trh s pré­mi­ový­mi smart­fón­mi, budú drah­šie a vyba­ve­nej­šie

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 9. júla 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi vo svo­jom port­fó­liu ponú­ka smart­fó­ny rôz­nych kate­gó­rií, medzi kto­rý­mi náj­de­me aj tie z high-end až top-end trie­dy. Výrob­ca sa teraz ale roz­ho­dol, že sa viac zame­ria prá­ve na smart­fó­ny pré­mi­ových tried.

xiaomi-mi5-cierna

Aj keď vla­ko­vé lode od Xia­omi môžu hra­vo kon­ku­ro­vať top smart­fó­nom od Sam­sun­gu, Huawei, Sony, HTC či LG, vďa­ka nové­mu vývo­ju by sa „čín­sky App­le“ mohol opäť dostať do sve­to­vej TOP 5-ky. Hugo Bar­ra teraz naviac potvr­dil sprá­vu o údaj­nom najd­rah­šom Xia­omi tele­fó­ne dote­raz, kto­rý má stáť až 4000 jüa­nov (540 €) a vidieť by sme ho moh­li už ten­to rok.

xiaomi-mi-note-black-edition

I keď dopyt po pré­mi­ových zaria­de­niach urči­te exis­tu­je, bude múd­re, ak Xia­omi neza­sta­ví výro­bu ani ceno­vo dostup­ných smart­fó­nov s vyso­kou kva­li­tou, pre­to­že väč­ši­na ich fanú­ši­kov je sústre­de­ná prá­ve na ten­to seg­ment. Per­fekt­ným prí­kla­dom je Xia­omi Red­mi Note 3 Pro, kto­rý sa pre­dá­va v ceno­vom roz­me­dzí 150 € až 200 €. Dokon­ca aj vlast­né šta­tis­ti­ky od Xia­omi hovo­ria o úspe­chu posta­ve­nom na sérii naj­lac­nej­ších Red­mi smart­fó­nov.

A čo ty? Pre­fe­ru­ješ skôr seg­ment ceno­vo dostup­ných smart­fó­nov ale­bo bažíš po tom TOP na trhu?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)