Xia­omi vstúpi na trh s pré­mi­ovými smart­fónmi, budú drah­šie a vyba­ve­nej­šie

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 9. júla 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi vo svo­jom port­fó­liu ponúka smart­fóny rôz­nych kate­gó­rií, medzi kto­rými náj­deme aj tie z high-end až top-end triedy. Výrobca sa teraz ale roz­ho­dol, že sa viac zame­ria práve na smart­fóny pré­mi­ových tried.

xiaomi-mi5-cierna

Aj keď vla­kové lode od Xia­omi môžu hravo kon­ku­ro­vať top smart­fó­nom od Sam­sungu, Huawei, Sony, HTC či LG, vďaka novému vývoju by sa „čín­sky Apple“ mohol opäť dostať do sve­to­vej TOP 5-ky. Hugo Barra teraz naviac potvr­dil správu o údaj­nom najd­rah­šom Xia­omi tele­fóne dote­raz, ktorý má stáť až 4000 jüa­nov (540 €) a vidieť by sme ho mohli už tento rok.

xiaomi-mi-note-black-edition

I keď dopyt po pré­mi­ových zaria­de­niach určite exis­tuje, bude múdre, ak Xia­omi neza­staví výrobu ani cenovo dostup­ných smart­fó­nov s vyso­kou kva­li­tou, pre­tože väč­šina ich fanú­ši­kov je sústre­dená práve na tento seg­ment. Per­fekt­ným prí­kla­dom je Xia­omi Redmi Note 3 Pro, ktorý sa pre­dáva v ceno­vom roz­me­dzí 150 € až 200 €. Dokonca aj vlastné šta­tis­tiky od Xia­omi hovo­ria o úspe­chu posta­ve­nom na sérii naj­lac­nej­ších Redmi smart­fó­nov.

A čo ty? Pre­fe­ru­ješ skôr seg­ment cenovo dostup­ných smart­fó­nov alebo bažíš po tom TOP na trhu?

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)