Yeloha: Odte­raz môžeš fun­go­vať solárne bez jedi­ného panelu!

Martin Bohunický / 26. júl 2015 / Tools a produktivita

Za posled­ných šesť rokov klesla cena solár­nej ener­gie o viac ako 50%. Napriek tomu je to pre väč­šinu ľudí na Zemi nepod­statný fakt, pre­tože nie sú schopní túto výhodu zužit­ko­vať vo svoj pros­pech. Možno je ich stre­cha oto­čená nespráv­nym sme­rom, možno je v tieni stro­mov, či iných budov alebo žijú v pre­nájme a roz­hod­nu­tie teda nie je na ich ple­ciach.

Ak budeš chcieť v budúc­nosti využí­vať solárnu ener­giu, už nebu­deš potre­bo­vať vlastný panel. Bude ti sta­čiť nájsť nie­koho, kto solárny panel už má a jed­no­du­cho s ním zdie­lať ener­giu pomo­cou plat­formy Yeloha. Táto služba spája ľudí so solár­nou a bez solár­nej ener­gie. Je to ako AirBnb, len si nepre­na­jí­maš izbu, ale ener­giu.

Vytvá­rame nezá­vislú sieť na sta­rých budo­vách, ktoré nám dovo­lia zdie­lať ener­giu s via­ce­rými ľuďmi,” hovorí CEO a co-foun­der Amit Ros­ner. Aby sa veci roz­behli, Yeloha odštar­to­vala inšta­lá­ciu pane­lov na 100 budo­vách v Mas­sa­chu­setts. Zákaz­níci, nazý­vaní aj “Solar par­tners”, si pove­dia, koľko ener­gie chcú kúpiť a na ako dlho. Tak naprí­klad, pre­naj­meš si tri panely na tri roky, čo ti podľa Yeloha ušetrí 636 dolá­rov ročne. 

Ros­ner pre­zra­dil aj dôvod, prečo spo­loč­nosť inšta­luje vlastné panely a nevy­užíva už tie nain­šta­lo­vané. “Väč­šina súčas­ných pane­lov má kapa­citu tak aku­rát pre jeho vlast­níka. Jed­no­du­cho momen­tálne neexis­tuje dosta­točná kapa­cita na takéto zdie­ľa­nie ener­gie.” V dlho­do­bom pláne firmy je aj to, že Yeloha bude fun­go­vať ako Uber. Ak bude mať nie­kto nad­by­tok ener­gie, jed­no­du­cho ti ju predá.

Pre šťastnú prvú stovku zákaz­ní­kov je inšta­lá­cia pane­lov úplne zadarmo, navyše neza­pla­tia ani za využí­va­nie ener­gie. Yeloha chce zís­ka­vať peniaze podobne ako AirBnb či Uber, teda z malých poplat­kov pri kaž­dej trans­ak­cii. Ros­ner hovorí, že firma si vybrala Mas­sa­chu­setts pre priaz­nivé regu­lá­cie v oblasti solár­nej ener­gie, veľa talen­tov v meste a komu­nitný zmy­sel. Ďal­šie plány firmy vedú naprieč juhom USA, cez tzv. “Sun Belt”.

V súčas­nej dobe teda môžu dvaja ľudia, využí­vať jeden zdroj ener­gie a jed­no­du­cho si deliť účet. Ros­ner však verí, že v budúc­nosti budú môcť ener­giu zdie­ľať celé firmy aj naprieč celou Ame­ri­kou.

Na svete už exis­tujú aj iné formy zdie­ľa­nia ener­gie, napr. Van­deb­ron v Holand­sku alebo Grid­ma­tes v Texase. Ale Yeloha vyzerá byť dopo­siaľ služba s naj­väč­ším poten­ciá­lom. So správ­nym prí­stu­pom môže nahra­diť tra­dičné modely dis­tri­bú­cie ener­gie a pomôcť tak k zelen­šej Zemi.

Zdroj: fastcoexist.com

Pridať komentár (0)