Yeme dnes otvoril novú predajňu. Ide o špeciálny mestský koncept

Linda Cebrová / 29. novembra 2018 / Zo Slovenska

  • Fa­nú­ši­ko­via pl­no­chut­ných po­tra­vín za pré­mi­ové ceny sa po­no­vom môžu te­šiť na novú pre­dajňu Yeme
  • Žev­raj naj­lepší chlieb v meste si tak bu­deš môcť kú­piť aj na Ná­mestí SNP 18 v Bra­ti­slave, v pa­sáži Lu­xor
zdroj: Yeme
  • Fa­nú­ši­ko­via pl­no­chut­ných po­tra­vín za pré­mi­ové ceny sa po­no­vom môžu te­šiť na novú pre­dajňu Yeme
  • Žev­raj naj­lepší chlieb v meste si tak bu­deš môcť kú­piť aj na Ná­mestí SNP 18 v Bra­ti­slave, v pa­sáži Lu­xor

Už štvrtá pre­vádzka siete Yeme dnes ofi­ciálne ot­vo­rila svoje dvere v zre­kon­štru­ova­nej bu­dove Slo­ven­skej spo­ri­teľne na rohu Štú­ro­vej a Du­naj­skej ulice v Bra­ti­slave. „Yeme SNP bude city kon­cept, teda šité na mieru pre in­ten­zívnu mest­skú zónu s veľ­kým množ­stvom pe­ších zá­kaz­ní­kov, pre ľudí, ktorí sú ná­roční na kva­litu po­tra­vín a po­hodlný ná­kup,“ uvá­dza pre To­var&Pre­daj ma­ji­teľ siete Pe­ter Var­muža.

Na plo­che 800 met­rov štvor­co­vých náj­deš  väč­šiu zónu na ra­ňajky a obedy tu a te­raz. „Bu­deme mať štvor­pá­kový au­to­mat na kávu tak, aby sme zvládli ranný a po­obedný zá­u­jem. Rov­nako ako v kaž­dom Yeme aj tu bude plná re­me­selná pe­ká­reň, kde bu­deme čerstvo piecť každé ráno zo zá­klad­ných prí­rod­ných su­ro­vín všetky naše kvás­kové chleby, pa­gáče, ko­láče a pe­čivo,“ po­kra­čuje Pe­ter Var­muža.

Spo­loč­nosť Slo­ven­ský po­tra­vi­nár­sky prie­my­sel a.s., ktorá za­stre­šuje Yeme v roku 2017 zní­žila stratu o  63 % na -304 353 eur a tržby jej na­rástli o 136 % na 13,42 mil. eur. Za­mest­nanci v Yeme si dnes za­ro­bia v prie­mere 1100 eur v hru­bom.

Yeme sa stalo za 3 roky lo­veb­ran­dom

Prvé Yeme – pl­no­chutné po­tra­viny boli ot­vo­rené vo feb­ru­ári roku 2016. Yeme sa po­da­rilo za pár ro­kov svoju po­zíci na trhu úspešne ob­há­jiť aj vďaka tomu, že vy­pl­nili dieru na trhu a pri­niesli na trh veľmi lá­kavý mix sor­ti­mentu.

Už od za­čiatku ne­bolo ich cie­ľom kon­ku­ro­vať dlho fun­gu­jú­cim re­ťaz­com ako je Billa, Tesco alebo Lidl ich sna­hou bolo skôr sa na­vzá­jom do­pĺňať a dať zá­kaz­ní­kom mož­nosť vý­beru.

Veľa slo­ven­ských vý­rob­kov sa môže pre­sa­diť aj vďaka ot­vo­re­niu tohto re­ťazca. Yeme o do­dá­va­te­ľov nú­dzu na­ozaj nemá. Do­dá­va­te­lia sa im často po­nú­kajú aj sami a rôzne tipy a no­vinky pri­chá­dzajú aj zo so­ciál­nych sietí, kde je mnoho slo­ven­ských vý­rob­cov, kto­rých vý­robky majú veľký po­ten­ciál.

Na­po­sledy sieť ot­vá­rala pre­vádzku na je­seň mi­nu­lého roka v bra­ti­slav­skom kom­plexe Pa­no­rama City. Ďal­šie dve pre­vádzky Yeme sa na­chá­dzajú tiež v hlav­nom meste, a to na To­má­ši­ko­vej a Búd­ko­vej ulici.

Pridať komentár (0)