You­Porn už omr­zelo porno

Martin Kráľ / 11. december 2014 / Tools a produktivita

Stránka You­Porn, ktorú pozná aj neje­den Slo­vák (čo si budeme kla­mať), sa roz­hodla zaspon­zo­ro­vať známy špa­niel­sky “e-sport” tím Pla­y­2Win. Hrá­čov čakajú určite zau­jí­mavé pré­mie :).

Por­no­gra­fická stránka You­Porn fina­li­zo­vala detaily spon­zo­ringu už spo­mí­na­ného Pla­y­2Win, ktorý sa medzi časom sti­hol už aj pre­me­no­vať na “Team YP”. Už tento pia­tok sa cha­lani pred­sta­via pod novou vlaj­kou na Gamergy Dota 2 tour­na­ment v Mad­ride, kde budú hájiť aj farby porno prie­myslu.

Gaming prie­my­sel začína zará­bať tučné peniaze a keďže sa pornu nedarí ako pomi­nulé roky, hľadá aj You­Porn nové reve­nue stre­ams, ktoré pri­náša práve gaming. Zisky majú pri­tiecť vďaka mili­ó­no­vému onli­no­vému pub­liku, ktoré sle­duje jed­not­livé gamin­gové mega eventy. 

Brad Burns, vicep­re­zi­dent You­Porn sa veľmi teší na novú spo­lu­prácu a dodáva: “Toto par­tner­stvo sme dlho pri­pra­vo­vali a verím, že s našimi finan­ciami spolu s talen­tom, ktorý pri­ná­šajú jed­not­liví čle­no­via YP tímu, doká­žeme pre­ra­ziť na bojo­vom poli toh­to­roč­ného Gamergy”.  Na Gamergy sa stre­tá­vajú pra­vi­delne tímy z celej Európy a súťa­žia proti sebe v najob­ľú­be­nej­ších hrách ako sú DOTA 2, Call of Duty alebo v kar­to­vých hrách ako sú Hearths­tone či Lea­gue of Legends.

Gaming spo­loč­nosti ako Razer alebo Astro už dlho­dobo tla­čia peniaze do e-sportu. Na roz­diel od toho tra­dičné spo­loč­nosti ako napr. fil­mové štú­dio Rela­ti­vity, začí­najú iba teraz poku­ko­vať po tejto rýchlo ras­tú­cej scéne. Pre samotné tímy to samoz­rejme má značnú cenu a vítajú každú spo­loč­nosť, ktorá je ochotná dať nejaké peniaze na spon­zo­ring e-sport ligy, kde tito “špor­tovci” veľa krát neza­rá­bajú ani mini­málny plat. Česť výnim­kám ako je Jae Dong — 25 ročný Kórej­čan, ktorý iba za tento rok zaro­bil vyše 507k na výhrach na jed­not­li­vých tur­na­joch.

Zdroj: kotaku.com

Pridať komentár (0)